Wednesday, June 17, 2015

श्रीनृसिंहार्चनपद्धतिः-2

https://www.facebook.com/pukhraj.asind

श्रीनृसिंहार्चनपद्धतिः – पद्धतिः २
… अग्नीषोगुरुद्वयं प्रणवकं बिंदुत्रिकोणोज्वलम् ।
भास्वद्रुद्रमुखं शिवांघ्रियुगलं पार्श्वस्थकालानलम् ॥
उद्यभ्दस्करकोटिकोटिसदृशां हंसं जगद्वयापिनम् ।
शब्दब्रह्मतनुं ह्रदिंअंबुजकुटीनीडे सदा संस्मरेत् ॥१॥
अयं परमहंसस्तु सर्वव्यापिप्रकाशवान् ।
सूर्यकोटि प्रतीकाशः स्वप्रकाशो न भाषते ।
हं कारणे बंहिर्याति सकारण विशत्यम् ।
हंसः सोऽहं इमं ध्यायन्प्रजपेद्यः समुक्तिभाक् ॥३॥
इति ध्यात्वा ॥

तदनुसंदधानेन हंस वा गायत्री मन्त्रस्य यथाशक्त्या
प्रजप्य केनापि चिद्विलासने प्रर्वमानोस्मीति मत्वा गृहाद्‌बहिर्गच्छेत्।
हंस वा गायत्री यथा । हंसो हंसाय विद्महे सोऽहं हंसाय धीमहि ॥
हंसः सोऽहं प्रचोदयात्। इत्यजपाविधिः ॥ ततो विहितदिने विहितकाष्ठे ॥४॥
ॐ क्लीं कामदेवाय सर्वजनप्रियाय नमः ।
इति मन्त्रेण दन्तान् विशोधयेत्इति दन्ताधावनम् ।
ततःमूलेन मुखप्रक्षालनम् । इति मुखप्रक्षालनविधिः ।
ततः शुचिराचांतः श्रीलक्ष्मीनृसिंहपदारविन्दकृतचित्तो गृहीतस्नान
सामग्रिको नद्यादौ गत्वा अस्त्रमन्त्रेण तीरं प्रक्षाल्य स्नानसामग्रिं
तत्र निधाय गुरुगणप्तिरिष्टदेवतावन्दनपूर्वकं जलान्तः प्रविश्य
मलापकर्षणस्नानं कृत्वा नाभीमात्रजले स्थित्वा स्वशाखेक्तविधि स्नात्वा ।
तान्त्रिकस्नानं कुर्यात्। यथा । आचम्य प्राणायामत्रयं कृत्वा ।
प्राणायामलक्षणं दक्षिणामूर्तिसंहितायां । मूलमन्त्रेण देवेशो वामेनापूर्य चोदरम् ।
कुम्भकेन द्विरावृत्या दक्षिणेन विरेच्यते इति ।

वक्ष्यमाणऋष्यादिकरषडंगं कृत्वा ॥
श्रीनृसिंहप्रीत्यर्थ नृसिंहमन्त्रांगत्वेन तान्त्रिकस्नानमहं करिष्ये ॥
इति संकल्प्य ।
स्वपुरतो जले हस्तमात्रं चतुरस्त्रतीर्थं परिकल्प्य तत्र मोमित्यंकुशमुद्रया ॥
गंगे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वती । नर्मदे सिंधु कावेरि जलेस्मिन् कुरु ॥१॥
ब्रह्माण्डोदर तीर्थानि करैः स्पृष्ट्रातितेरवे ॥ तेव सत्येन मे देव तीर्थे देहि दिवाकर ॥२॥
आवाहयामि त्वां देवि स्नानार्थमिह सुन्दरि ॥ एहि गंगे नमस्तुभ्यं सर्वतीर्थसमन्विते ॥३॥
इति तीर्थान्यवगाह्य । तत्र वहन्यर्कै भूमण्डलानि संचिन्त्य तमिति ॥१२॥
वारं अभिमन्त्र्य धेनुमुद्रया नमस्कृत्येमं मन्त्रं पठेत्॥
ॐ आधारः सर्वभूतानां विष्णोरतुल तेजसा ।
तद्रूपश्च ततो जाता आपस्तां प्रणमाम्यहम् ॥१॥

इति पठित्वा तत्र वक्ष्यमाणश्रीष्टदेवतां यंत्रं विभाव्य
तत्र सावर्णां श्रीष्टदेवताम ध्यात्वा मूले तां स्नपयित्वा
मूलं स्मरन् त्रिः निमज्योपमज्य स्वशिरसि योन्या मुम्भमुद्रया वा चिरभिषिंचेत्।
ततः आचम्य मूलेन श्रीनृसिंह तर्पयामि इति त्रिः सन्तर्प्य परिवारदेवताः
सकृत्सन्तर्प्य तीर्थानि सूर्यमण्डले विसृज्य श्री नृसिंह ह्रदि विसृजेत्इति स्नानविधिः ।
ततः तीरात्बहिरागत्य वस्त्रं संपीड्य मूलाभ्युक्षिते वासांसि धारयेत्॥
नद्याद्य लाभे अस्त्राय फडिति मन्त्रेण शोधितभाण्डजले पूर्वोक्तप्रकरेण स्नायात्॥
एतदशक्तौ स्नानानन्तरं मूलेन शिरसि त्रिः अभिषिच्च चाचम्य देवता त्रिः सन्तर्प्य ।
अत्राप्यशक्तौ मानस्नानं कुर्यात्॥ तद्यथा ॥ सरितात्रयं अनुस्मृत्य चरणत्रमध्यतः ॥
स्त्रवन्तः सच्चिदानन्दं प्रभावं भावगोचरम् । विमुक्तिसाधकं पुंसां स्मरणादेव योगिनाम् ।
तेन्प्लावितमात्मानं भावयेत्पापशान्तये । इडा गंगेति विख्याता पिंगला यमुना नदी ।
मध्ये सरस्वती ज्ञेया तत्प्रयागामिदं स्मृतम् ॥ एवं कृत्वान्तरे स्नानं विरजाय कृते नमः ।
धर्माधिकारी भवति नात्र कार्यविचारणा । इति संग्रहमतेन मानसस्नानम् ।
ततः स्वासने उपविश्व आचम्य तिलकं कुर्यात्। वैष्णवाचमनं यथा ।
ॐ केशवाय स्वाहा । नारायणाय स्वाहा । माधवाय स्वाहा । त्रिःपीत्वा ।
गोविन्दाय नमः । दक्षिणकरं प्रक्षाल्य । विष्णवे नमः । वामकरं प्रक्षाल्य ।
मधुसूदनाय नमः । ऊर्ध्वेष्ट्रे । त्रिविक्रमाय नमः । अधरोष्ट्रे । ॐ वामनाय नमः ।
ॐ श्रीधराय नमः । मुखं प्रक्षाल्य । ॐ ह्रषिकेशाय नमः । इति हस्तौ प्रक्षाल्य ।
ॐ पद्मनाभाय नमः पादयोः । दामोदराय नमः शिरसि । संकर्षणाय नमः मुखं स्पृशेत्।
वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः इत्यंगुष्ठ दशनीभ्यां नासापुट्योः ।
ॐ अनिरुध्दाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः इत्यक्षिणी । ॐ अधोक्षजाय नमः ।
नृसिंहाय नमः कर्णो । अंगुष्ठनाभिकाभ्याम् । अच्युताय नमः ।
इत्यंगुष्ठकनिष्ठिकाभ्यां नाभौ । जनार्दनाय नमः । इति करतलेन ह्रदयम् ।
उपेन्द्राय नमः शिरसि । हरये नमः कृष्णाय नमः इत्यसौ सर्वाभिः ।
इति वैष्णवाचमनं विधाय तिलकं कुर्यात्। यथा । द्वारावतीमादाय ऊर्ध्वं पुंड्रं कुर्यात्।
केशवाय नमः । नारायणाम नमः । ललाटे । माधवाय नमः गोविन्दाय नमः ।
उदरे । विष्णवे नमः । मधुसूदनाय नमः ह्रदये नन्दकम् ।
त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः कण्ठे ।
श्रीधराय नमः ह्रषिकेशाय नमः दक्षिणा भुजशंखम् ।
पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः दक्षिणस्कन्धे ।
संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः दक्षिणकण्ठे ।
प्रद्युम्नाय नमः अनिरुध्दाय नमः वामभुजचक्रम् ।
पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षजाय नमः वामस्कन्धे ।
नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः वामकण्ठे ।
जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः पृष्ठे ।
हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः ककुदि मूर्ध्नि ।
शाङ्‌र्गबाणौ । तिलकविधिः । ततःतुलसीमालाधारणं कृत्वा ।
वैदिकसंध्यां कृत्वा । तान्त्रिकींमारभेत्। यथा आचम्य मूलेन ।
शिखादि बद्‌ध्वा गुर्वादिवन्दनपूर्वकं प्राणायामत्रयं कृत्वा ।
ऋष्यादि करषडंगं कृत्वा ।
सूर्यमण्डले यतोक्तं श्रीनृकेसरी मूर्तिं ध्यात्वा स्वपुरतः पात्रांतरे जलमापूर्य ।
गंगेचेति मन्त्रेण क्रों इत्यंकुशमुद्रया तत्र सवितृमण्डलात्तीर्थान्यावाह्य
तज्जलं लवमित्यमृतबीजेन धेनुमुद्रयामृतीकृत्य मूलेन त्रिः अभिभन्त्र्य
तत्प्रवक्ष्यमाणो श्री लक्ष्मीनृसिंहयंत्रं विलिख्य तत्र श्री नृकेसरिमूर्तिमावाह्य ॥
गन्धदिभिः सम्पूज्य ।
पूर्ववदाचम्य श्रीनृकेसरिप्रीत्यर्थ्यं प्रातः सन्ध्यावन्दंन करिष्येति संकल्प्य ॥
तज्जलं वामहस्ते गृहीत्वा दक्षिणानामिकाभ्यां तेन जलेन सकृन्मूलं जप्त्वा दिशांतादिभिः ॥
मातृकाभिरात्मानं प्रोक्ष्यावशिष्टं तत्पुनः दक्षिण हस्ते गृहीत्वा ईड्यान्तः
समाकृष्य तध्दौत पारसंचयं कृष्णवर्णं पिंगलया विरेच्य पुरः कल्पितवज्रशिलायां
पूर्ववदास्फाल्य पुनः पूर्ववदाचम्यांजलिना तज्जलमापूर्य सूर्यायार्ध्यं दद्यात्॥
यथा ।
र्हींव हंसः श्री सूर्य एषोर्ध्यः स्वाहेति त्रिरर्घ्हं दत्वा । तेनैव श्रीसूर्य तर्पयामि नमः ।
त्रिः संतर्प्य मूलं सूर्यमण्डलस्थान श्रीनृसिंहाय एषोर्ध्यः स्वाहेति त्रिरर्ध्यं दत्वा ।
श्री लक्ष्मीनृसिंह तर्पयामि इति मूलेनैव त्रिः संतर्प्य यथोक्तं
श्रीनृसिंह ध्यात्वा यथाशक्त्या गायत्रीमूलं प्रजप्य वक्ष्यामाणमन्त्रेण
जपं निवेद्य श्रीलक्ष्मीनृसिंह ध्यायन्प्रणमेत्॥ गायत्री यथा ॥
वज्रनरवाय विद्महे तीक्ष्मदंष्ट्राय धीमहि ॥ तत्रो नारसिंह प्रचोदयात्॥
इति मूलं प्रजप्य दशाशं तर्पयोदिति प्रातः सन्ध्या ॥
एवमेवाशिष्टं सन्धाद्वयं कार्यं ऊहौ तत्तत्कालसन्ध्यां करिष्येति संकल्प ॥
अन्यत्सर्वं समानम् ॥ सन्ध्यात्रयस्यावश्यकत्वमकरणे प्रत्यवायश्रवणात्॥
ततः तीर्थं नमस्कृत्य गृहीतजलपात्रःस्तोत्रदिकं
पठन् पूजास्पर्शनमागत्य प्रक्षालितपादश्च अन्तःपूजा गृहद्वारि स्थित्वा ॥
ॐ सूर्यसोमयमः कालो महाभूतानि पंच च ।
एते शुभाशुभस्येतत्कर्मणी नवसाक्षिणः इति पठित्वा द्वारार्घ्यं कुर्यात्।
यथा त्रिकोणमण्डलं विलिख्य गन्धादिभिः सम्पूज्य तत्राधारं प्रतिष्ठाप्यहः
द्वारर्घ्यं साधयानि इत्युक्त्वा अस्त्राफडिति पात्रं प्रक्षाल्य आधारोपरि प्रतिष्ठाप्य ॥
नमः इति जलमापूर्य गंगेचेतिमन्त्रेण क्रोनित्यंकुशमुद्रया सवितृमण्डलं तत्र तीर्थान्यावाह्य ॥
ॐ इति गन्धादि निक्षिप्य धेनुमुद्रां प्रदर्श्य मूलेनाष्टवारमाभिमन्त्र्य
नेतोदकेन द्वारं प्रोक्ष्य श्रीनृसिंहपूजामण्डपाय नमः इति योनिमुद्रया प्रणम्य द्वारपूजामारभेत्॥………..
12 श्रीनृसिंहार्चनपद्धतिः – पद्धतिः ३
हस्ते अक्षताः गृहीत्वा ऊर्ध्वे गं गणपतये नमः ॥
दक्षिणभागे मं महालवष्म्यै नमः ॥ वामे सं सरस्वत्यै नमः ।
पूनर्दक्षिणे विं विद्यायै नमः । पुनर्वामे गंगायै नमः ॥
पुनः दक्षिणे यं यमुनायै नमः । पूनर्वामे क्षं क्षेत्रपालाय नमः ।
पुनर्दक्षिणे गंगायै नमः । पुनर्वामे यं यमुनायै नमः ।
पुनर्दक्षिणे धां धात्रे नमः । पुनर्वामे विं विधायै नमः ।
पुनर्दक्षिणे शंखनिधये नमः । पुनर्वामे पं पद्मानिधये नमः ।
अधो देहल्यां द्वारश्रीयै नमः । इति सम्पूज्य द्वारपालान् नमेत्॥
यथा ॥
नन्दाय नमः । सुनन्दाय नमः । चण्डाय नमः । प्रचण्डाय नमः ।
बलाय नमः । प्रबलाय नमः । भद्राय नमः । सुभद्राय नमः ।
इति दक्षिणवामतो द्वारपालान्सम्पूज्य वामांगं संकोचयन्
वामशान्स्प्रुशन वामांघ्रैणान्ततः प्रविश्य नैऋत्यां ब्रह्मणे नमः वास्तुपुरुषोय नमः ॥
इति सम्पूज्य । इति द्वारपालपूजा ॥
ततः पूजागृहे स्वोपवेशनस्थाने कूर्मचक्रं विभाव्य कूर्मस्य
मुखस्थाने कुशासनं आस्तीर्य तत्र मूलाभिमन्त्रिततोयेन प्रोक्ष्य ॥
ॐ पद्मासनाय नमः इति धेनुमुद्रां प्रदर्श्य तिष्ठन् ॥
भूमिं प्रार्थयेत्।
यथा। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुना धृता ।
त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम् । इति भूमिं स्पृशन् ॥
ॐ आधारशक्तये नमः ॥
मण्डूकाय नमः कूर्माय नमः वराहाय नमः अनन्ताय नमः आत्मासनाय नमः ।
विमलासनाय नमः । योगासनाय नमः ।
स्वस्तिकाय नमः इत्यासनादि देवताः ॥
गन्धदिभिः सम्पूज्य मन्त्रोपविश्व भूतोत्सारणं कुर्यात्॥
यथा ॥
अपसर्पन्तु ते भूताः ये भूताः भूमिसंस्थिताः ।
ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥
अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम् ।
सर्वेषामविरोधेन पूजाकर्म समारभेद्‌ ।
इति मन्त्रद्वयं पठित्वा वामपादेन पार्ष्णिघातत्रयेण
भ्ॐआऊर्ध्वतालत्रयेण अन्तरिक्षस्थान् तिर्यक्‍ दृष्ट्यावलोकनेन
दिव्यानेवं त्रिः विधाय विघ्नानुत्सार्य अस्त्राफडिति छोटिकया
प्राची दिशं बध्नमीति प्रतिदिशं बध्वा ॥
रमिति बीजेन नाराचमुद्रया समंदग्निप्राकारविधिं विधाय समन्ताज्जलधारां
कृत्वां त्रिशूलमुद्रया परितो रक्षां कुर्यादिति दिग्बंधः ॥
ततः ईशान्यां दीपं प्रतिष्ठाप्य प्रार्थयेत्॥
ॐ नमो दीपनाथाय आरक्तवर्णाय इमां पूजां गृहाण गृहाण स्वाहा ॥
दीपनाथाय नम इति सम्पूज्य ॥
ॐ तीक्ष्णदंष्ट्र महाकाय द्वादशकलाशक्तिसहिताय कल्पान्तदहनोपम ॥
भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि ॥
इति भवानुज्ञां गृहीत्वा ॥ वामे स्वप्रकाशनंदनाथवरेण्यम्बा श्रीपादुकां पूजयामि नमः ।
उत्तरानन्दनाथ उत्तम्मादेव्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि नमः ॥
विमर्शानन्दनाथाय नमः । दक्षिणे गं गणपतये नमः ।
इति प्रणम्य पूर्ववत्प्राणायामत्रयपूर्वकम् ॥
सुमुखश्चेत्यादिकालज्ञांन कृत्वा मम समस्तपापक्ष्ययद्वारचतुर्विधपुरुषार्थासिध्यर्थं
यथाशक्त्या मीलितद्रव्यैः श्रीलक्ष्मीनृसिंहपूजां करिष्ये ॥
तत्रादौ पूजाधिकारसिध्यर्थं भूतशुध्द्यादिकं करिष्ये ॥
आदौ मूलेन करशुद्धिं कृत्वा ॥
मूलं श्रीलक्ष्मीनृसिंह मां रक्ष स्वह्रदये पूजांजलिं दत्वा ॥
आत्मरक्षां विधाय । हूमिति मूलाधारात्कुण्डलिनीं उत्थाप्य जीवात्मनि संयोज्य परमात्मानि विलापयेत्॥
ततः पादादि जानुपर्यन्तं चतुरस्त्रं सवज्रं लं बीजं पीतवर्णं
यदिन्द्रियं गमनविषयं प्राणेंद्रियं गन्धगुणं ब्रह्मेद्रेशं निवृत्तिकालं
समानवायुं गन्तव्यदेशं भूमण्डले विचिन्त्य पृथ्वीमप्सु प्रविणलापयामि इति विलापयेत्॥
जान्वादि नाभिपर्यन्तं चन्द्रार्कनिभं पद्मद्वयाकितं वं बीजं श्वेतवर्णं हस्तेन्द्रियं
ग्राह्य ग्रहणाविषयं रसनेन्द्रेयं रसगुणं चिद्विशं प्रतिष्ठाकलं उदानवायुं जलमण्डलं
विचिन्त्यलं अप्सु वह्रौ प्रविलापयामि इति विलापयेत्॥
नाभ्यादिह्रदयप्रर्यन्तं त्रिकोणाकांर स्वस्तिकांकित रं बीजं रक्तवर्णं पृथ्वीन्द्रियं विसर्जविसर्गविषयं
चक्षुरिन्द्रियं रुपगुणं शिवेशाविद्याकलं व्यासवायुवन्हिमण्डले विचिंत्य
वन्हिं वायौ प्रविलापयामीति विलापयेत्॥
ह्रद्दि भ्रूमध्यपर्यन्तं वृत्ताकारं षड्‌बिंदुलांछितं
यं बीजं ध्रूमाभां मुद्रियस्थितमानस्दविषयं त्वगेन्दियं स्पर्शात्सगुणमीशानं
शशांक तिकलमपानवायुं नभस्वमण्डलं विचिन्त्य वायुं नभसि विलापयामीति विलापयेत्॥
भ्रूमध्यादिब्रह्मन्ध्रान्तं वृत्ताकारं स्वच्छवर्णं ध्वजलांछितं
हं बीजं वागिन्दियं सवदंन शब्दविषयं श्रोत्रेन्द्रियं शब्दविषयं
श्रोत्रेन्द्रियं शब्दगुणं सदाशिवेशशान्त्यतीतकलं प्रणवायु आकाशमण्डलं
विचिन्त्य आकाशमहंकारे प्रविलापयामीति विलापयेत्॥
अहंकारमहत्तत्वे विलापयेत्महत्तत्वं प्रकृतौ प्रविलापयामि विलापयेत्।
प्रकृतिमायां परेब्रह्मणि प्रविलापयामीति विलापयेत्।
इति क्रमेण भूतानि विलीनानि विभाव्य ।
वामकुक्षौ पापपुरुंषं ध्यायेत्। ब्रह्महत्यशिरस्कं च स्वर्णस्तेयभुजद्वयम् ।
सुरापानह्रदायुक्तं गुरुतल्पकटिद्वयम॥ तत्संयोगादद्वन्व्दभंगप्रत्यंगपातके ।
उपपातकरोमाणं रक्तमश्रुविलोचनम् ॥ अचेतनमधोवक्त्रं दग्धपादोपशोभितम् ।
अधोमुखं त्रिनयंन कुक्षौ पापं विचिन्तयेत्॥
तोयमिति प्राणायात्रयं कृत्वा षोडषवारं जपन्वामनासया वाममापूर्य ॥
पापदेहं विशोष्य रमिति चतुर्दशवारं कुम्भकयोगेन संजप्य ॥
तमसान्तं सन्दह्य नापूर्ज्य बीजाम् द्वात्रिम्शद्वार्म जपन् दक्षिणनासापुटे न तद् भस्म रेचयेत्।
ततो वमिति बीजं जपन्ललाटस्थ चन्द्रान्मातृकावर्णमयीममृतवृष्टीं
नित्यानित्यपापपुरुष भस्माल्पव्यन्यासक्रमेणाववद निष्पाद्य लमिति
जपेन तद्‍ भस्म कठिनीकृत्य परमात्मनः प्रकृतिः ततोऽहंकारः
तस्मात्आकाशं तस्मात्वायुः तस्मादग्निः तस्मादापः तेभ्यः
पृथिवीति भूतानि यथास्थानं संस्थानं संस्थाप्य सोऽहं मन्त्रेण ह्रदानीय
कुण्डलिनी यथा यथा स्थानं प्रपद्यात्मानं प्रयचोत्तीर्णं भावयेत्इति योगाभावे भावनायाः भूतशुद्धिः ॥
अथ प्राणप्रतिष्ठा ॥
अस्य श्री प्राणप्रतिष्ठा मन्त्रस्य ।
ब्रह्माविष्णुशिवेभ्यो ऋषिभ्यो नमः शिरसि ॥
ऋग्ययुसामानिछन्देभ्यो नमः मुखे ॥
प्राणशक्तिदेवतायै नमः नाभौ ॥
मम समस्त पापक्षयद्वारेण श्री लक्ष्मीनृसिंहमन्त्रांगत्वेन प्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः ।
इति ऋष्यादिन्यासः ॥

अथ षडंगंन्यासः ॥
ॐ ऐं र्हींय श्रीं आं र्हींम क्रों भ्रं ङ्‍ कं खं गं घं आं आकाशं वायुतेजोजलभूम्यांमात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः ॥
ॐ इं ज्‍ चं छं जं झं ई शब्दस्पर्शरुपरसगन्धात्मने तर्जनीभ्यां नमः ॥
ॐ उं टं ठं डं ढं णं ऊं श्रोत्रत्वग्जिव्हा घ्राणप्राणात्मने मध्यमाभ्यां नमः ॥
एवं तं थं दं धं नं ऐं वाक्पाणिपादपायूपस्थानात्मने अनामिकाभ्यां नमः ॥
ॐ पं फं बं भं मं औं वचनादानविसर्गनन्दात्मने कनिष्ठिकाभ्या नमः ॥
ॐ अं शं यं रं लं वं षं क्षं सं हं ळं अ मनोबुद्धिरहंकार चित्तचैतन्यात्मने करतल्करपृष्ठाभ्यां नमः ॥
एवं ह्रदयादिन्यासः । श्रां नमः नाभादि आपादान्तम् । र्हीं नमः ह्रदयादि नाभ्यान्तम् ।
क्रौं नमः मस्तकादि ह्रदयान्तम् । यं त्वगात्मने नमः । रं अस्त्रगात्मने नमः ।
लं मांसात्मने नमः । वं मेदात्मने नमः । शं अस्थ्यात्मने नमः । षं मज्जात्मने नमः ।
सं शुक्रात्मने नमः । र्होंा अर्जआत्मने नमः । हं प्राणात्मने नमः । सं जीवात्मने नमः ।
इति ह्रदये ॥
अथ ध्यानम् । रक्तोदधिरस्थपोतस्य रक्तद्मासनस्थिताम् ।
पाशचापकपालानि बाणशूलांकुशां करैः ॥१॥
स विभ्रती रक्तवर्णां देवीं त्रिनयनान्विताम् ।
नवतारुण्यगर्वाढ्यां प्राणशक्तिमहं भजे ॥२॥
इतिध्यात्वा ॥ ह्रदये हस्तं द्त्वा ॥
ॐ आं र्हींा क्रों यं रं लं वं शं षं सं हं ळं क्षं ॐ र्हांन हंसः मम प्राणे इह प्राणाः ॥ पुनर्बीजमुच्चार्य ॥
मम जीव इह स्थितः ॥ पुनः बीजमुच्चार्य । मम सर्वोन्द्रियाणि ।
मम वाङ्महन्श्चक्षुश्रोत्रघ्राणपाणिपादौपस्थ सर्वे प्राणाः इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ॥
ॐ क्षं सं हंसः र्हां ॐ ॥ इति प्राणप्रतिष्ठा॥ गर्भाधानादि पंचदश संस्कारसिध्यर्थं पंचदशप्रणवावृत्तिं करिष्ये ॥१५॥
षोडशवारं प्रणवं जप्त्वा ॥ अथान्तर्मातृकान्यासः ॥ॐ ॥
अस्ये श्री अन्तर्मातृका मन्त्रस्य ब्रह्मणे ऋषये नमः ॥
शिरसि । गायत्री छन्दसे नमः । मुखे । मातृका सरस्वती देवतायै नमः ।
ह्रदये । हलूभ्यो बीजेभ्यो नमः । गुह्ये । स्वरेभ्यो शक्तिभ्यो नमः ।
पादयोः । अव्यक्तकीलकाय नमः ।
सर्वांगे । मम समस्तपापक्षयद्वारा श्रीलक्ष्मीनृसिंहमन्त्रांगत्वेनान्तर्मातृकान्यासे विनियोगः ॥
इति । ऋश्यादिन्यासः ॥
अथ षडंगन्यासः ॥ ॐ अं कं ४ श्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः ॐ इं चं ४ ईं
तर्जनीभ्यां नमः ॐ डं टं ४ ऊं मध्यमाभ्यां नमः ॐ एं तं ४ ऐं
अनामिकाभ्यां नमः ॐ ओं पं फं ४ औं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ
यं ९ अं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॥ एवं ह्रदयादिन्यासः ।
अथध्यानम् । मूलाधारध्वर्नि श्रुत्वा प्रबुद्धा शक्ति कुण्डलि ।
ज्वलत्पावकसंकाशा सूक्ष्मतेजस्वरुपिणी ॥१॥
निर्गतान्मातृकावर्णान् ॥ मूलाधाराच्छरः पद्मं स्पृशन्ती वियदाकृतिः ॥
तया स्पृष्टं शिरपद्मात्अमृतौघस्वरुपिणी ॥
निर्गतान्मातृकावर्णान् सुषुम्नावर्त्मना तनुअम् ॥३॥
व्यापयित्वा स्थितान्वाणीन् एवं ध्यात्वा प्रविन्यसेत्॥
इति ध्यात्वा कण्ठे विशुद्धौ षोडशदलकमलमध्यें
मुखं ध्यात्वा तद्दलेषु प्रादक्षिण्येन अं नम इति सर्वत्र ॥
अं आं इं ईं उं ऊं ऋं ऋं लृं ए ऐं ॐ औं अं अ १६ इति विन्यस्य ॥
ह्रदये अनाहतद्वादशकमले तथैव काऽपि॥ कं खं ठं तान्तान् ।
मणिपुरे नाभिस्थाने दशदले कमले ॥
उं ढं इत्यादि फं तान् लिंगमूले स्वाधिष्ठाने षड‌दले बादिलान्तात्॥
मूलाप्यादे चतुर्दले कमले वादिसान्तान् ॥ आज्ञाचक्रे द्विदले हं क्षं ॥
इति विन्यस्य हंसौ ।
आदिक्षेन्तान्नुच्चार्य पुनः हंसौः इत्यच्चार्च्य व्यापकं कुर्यादित्यन्तर्मातृकान्यासः ॥
अथ बहिर्मातृकान्यासः ॥
प्रतिन्यासे करशुद्धिरिति साम्प्रदायिकः ॥
अस्य श्री बहिर्मातृकामन्त्रस्य ऋष्यादि षडंगं प्राग्वत् ॥
बहिर्मातृकादेवतेतिविशेषः ॥ मम समस्तपापक्षय्द्वारा
श्रीनृसिंहमन्त्रांगत्वेन बहिर्मातुकान्यासः ॥ ध्याने विशेषः॥………….
12 श्रीनृसिंहार्चनपद्धतिः – पद्धतिः ४
… पंचाशद्वर्णभेदैः विहितवदनदोः पादयूक्‍ कुक्षिवक्षोदेशाम भास्वत्कपदं किलितशाशिकलाबिन्दु कुन्दावदाताम् ।
अक्षस्त्रकपूर्णकुम्भा लिखितवरकरां त्र्यक्षणां पद्मसंस्थामच्छकल्पामतुल स्तनजघनभरां भारवीं ताम नमामि ॥१॥
इतिध्यात्वा ॥
सृष्टिन्यासेति सर्गान्ताः सर्व बिन्दुतिका स्थितौ ॥
बिन्द्वन्ता संहतौ चैषामित्युक्ते ॥ मुद्रालक्षणम् ॥
मध्यमानामिका फाले पुनस्ताभ्यां तर्जनी ॥
मुखवृत्तिप्रविन्यस्य नेत्रे नाम च मध्यमा ॥
अंगुष्ठकर्णयोर्न्यस्य कनिष्ठांगुष्ठनासिके ॥
तर्जनी मध्यमानामागण्डयोर्विअन्यसेत्सुधीः ॥
मध्यमानामिकाचोष्ठौ दन्तपंक्तावनामिका ॥
मध्यमेन शिरोदेशे मध्यमेन मुखे न्यसेत्॥
हस्तादि पादप्रर्यन्तं अंगुलीभिश्च पंचभिः ॥
मुद्राभिराभिर्य कुर्यात्मातृकान्याससन्यतिः ॥
तस्य सिध्यन्ति सकला पंचाशद्वर्णमातृकाः ॥१॥
इति पंचाशद्वर्णमातृकादि न्यासाः ॥
अं नमः इति सर्वत्र ॥ मूर्ध्नि ॥ अनामिकामध्यमा ॥
इं. दक्षिणनेत्रे ॥ अनामिका अंगुष्ठाभ्यां ॥ ईं . वामनेत्रे ॥
अनामिकांगुष्ठांभ्यां ॥ उं. दक्षिणकर्णे ॥ अंगुष्ठेन. । ऊं वामकर्णे ॥
ऋं. दक्षिणनासापुटे ॥ ऋं. वामनासापुटे ॥ कनिष्ठांगुष्ठाभ्यां ॥
लृं. दक्षिणगण्डे। लृं. वामगण्डे ॥ मध्यमादित्रयेण ४ एं ऊर्ध्वेष्ठे ॥
अनामिकया ॥ ऐं अधरोष्ठे ॥ ॐ ऊर्ध्वदन्तपंक्तौ ॥
ऊं अधोदन्तपंक्तौ ॥ अं. शिरसि मध्यमया ॥ अः मुखे ॥
कं. नमः दक्षिणबाहुमूले ॥ गं. दक्षिणमणिबन्धे ॥
कनिष्ठिकानामिका मध्यमाभिः ॥
घं. दक्षिणहस्तांगुलिमूले कनिष्ठिकानामिकाभिः ॥ ङ् दक्षिणहस्तांगुल्यग्रे ॥
चं. वामवाहुमूले कनिष्ठिकानामिकामध्यमाभिः ॥
छं. वामकर्परे पूर्ववत्॥ जं. वाममाणिबन्धे पूर्ववत् ॥
झं. वामहस्तांगुलिमूले पूर्ववत्॥ भं. वामहस्तांगुल्यग्रे ॥
टं. दक्षिणपादगुल्फे कनिष्ठिकानाभिकामध्यनाभिः ॥
एवं सर्वत्र ॥
ठं. दक्षिणजानुनी कनिष्ठिकानामिका मध्यमाभिः ॥ एवं सर्वत्र ॥
तं. वर्त्म वामपादांगुलिमूले ॥ थं. वामपादजानुनी ॥
डं. दक्षिणपादगुल्फे । ढं दक्षिणपादांगुल्यग्रे ॥ दं. वामपादगुल्फे ॥
धं. वामपादांगुलिमूल नं. वामपादांगुल्यग्रे ॥ पं. दक्षिणपार्श्चे ॥
फं. वामपार्श्चे ॥ बं. पृष्ठे ॥ भं. नाभौ ॥ मं. जठरे ॥ सर्वाभिरंगुलीभिः ॥
यं. त्वगात्मने नमः ॥ ह्रदये करतलेन ॥ रं. असृगात्मने नमः दक्षांशे करतलेन ॥
लं. मांसात्मने नमः ककुदि । तलेन ॥ वं. मेदात्मने नमः वामांसे तलेन ॥
शं. अस्थ्यात्मने नमः ॥ ह्रदादि दक्षिणभुजे ॥ षं. ह्रदादि वामभुजे ॥
सं. प्राणात्मने नमः । ह्रदादि दक्षिणस्कन्धे ॥
हं. मज्जात्मने नमः ह्रदयादि वामस्कन्धे ॥
ळं. जीवात्मने ह्रदयादि नाभौ ॥ क्षं. परमात्मने ह्रदयादि मुखे ॥
इति बहिर्मातृका ।

इयमेव सृष्टिमातृका । अथ स्थितिमातृका ॥
अस्य श्री स्थितिमातृकामन्त्रस्य ऋष्यादि न्यासांतं प्राग्वत्॥
विश्वपालिनी मातृकादेवतायै नमः ॥ ध्याने विशेषः ।
सिन्दूरकान्तिनमिता भरेणां त्रिनेत्रां विद्याक्षसूत्रं मृगपोतवरं दधानाम् ॥
पार्श्चस्थितां सहचरेमपि कांचनाभ्यां ध्यायेत्कराब्जधृतपुस्तक वर्णमालाम् ॥
इतिध्यात्वा ॥ डाडिगंतान्यथास्थांन स्नसेत्॥ ताभिरेव मुद्राभिः ॥
यथा ॥ डं. दक्षिणपादगुल्फे ॥ ढं. दक्षिणपादांगुले ॥ णं. दक्षिणपादाग्रे ॥
तं. वामपादतले ॥ थं. वाम जानुनी ॥ दं. वामपादगुल्फे ॥
धं. वामपादांगुलिमूले ॥ नं. वामपादाग्रे ॥ पं दक्षिण पार्श्चे ॥ फं वामपार्श्चे ॥
बं पृष्ठे ॥ भं नाभौ ॥ मं जठरे ॥ यं ह्रदये ॥ रं दक्षिण अंसे ॥
लं ककुदि ॥ वं वामांसे ॥ शं दक्षिणकक्षौ ॥ षं वामकक्षौ ॥ सं ह्रदये ॥
हं. वा. ह्रदि ॥ ळं नाभौ ॥ क्षं ह्रदयादि मुखे ॥ अं मूर्ध्नि ॥ आं मुखे ॥
इ. दं. त्रं. ॥ ईं.वा.त्रे. । उ. द. कर्णे ॥ ऊं वामकर्णे ॥ ऋं दक्षिणनासापुटे ॥
ऋं वामनासापुटे ॥ ओं ऊर्ध्वदन्तपंक्तौ ॥ औं अधोदन्तपंकौ ॥ अं. मूर्ध्नि ॥
अ नमः मुखे ॥ कं. दक्षिणबाहुमुले ॥ खं. दक्षिणकर्परे ॥ गं. दक्षिणमणिबन्धे ॥
घं. दक्षिणांगुलिमूले ॥ ङं दक्षिणांगुल्यग्रे ॥ चं वामबाहुमूले ॥ छं. वामकर्परे ॥
जं. वाममणिबन्धे ॥ झं.वा.ले ॥ ञं‍ वामपादांगुल्यग्रे ॥ टं. दले ॥
ठं. दक्षिणजानुनी ॥
इति मातृकान्यासः ॥

अथ संहारमातृकान्यासः ॥
अस्य श्री संहारमातृकामन्त्रस्य ॥ ऋष्यादि पूर्ववत ॥
ध्याने विशेषः अक्षस्त्रजं हरिणि पातमुदग्रटंकं विद्याकरैरविरतं दधति त्रिनेत्रम् ।
अर्धेदुमौलिमरुणामरविन्दवासां वर्णेश्वरीं प्रणमतः स्तनभारनम्राम् ॥१॥
इतिध्यात्वा ॥
एताभिरेवमुद्राभिर्यथास्थानं न्यसेत्॥ क्षं. ह्र. खे ॥ ळं. ह्र. भौ ॥ हं. ह्र. दे ॥
षं. वा. क्षौः ॥ शं. द. क्षौ ॥ वं. वा. ले ॥ लं. अं. ले दि ॥ रं दक्षदो मूले ॥
यं ह्रदि ॥ मं जठरे ॥ भं. नाभौ ॥ बं. पृष्ठे ॥ फं. वामपार्श्चे ॥ पं. दक्ष ॥
नं. वामपादांगुल्यग्रे ॥ धं. वामपादांगुलि मूले ॥ दं. वामगुल्फे ॥
थं. वामजानुनी ॥ तं. वा. मूले ॥ णं. दक्षिणपादांगुल्यग्रे ॥ ढं. दक्षपादांगुलि मूले ॥
डं. द. गुल्फे ॥ ठं. दक्षिणजानुनि ॥ टं. द. ले ॥ ञं. वामहस्तदांगुल्यग्रे ॥
झं. वा. ले ॥ जं. वा. घे. छं. वाम कूर्परे ॥ चं. वा. ले ॥ डं.दक्ष. ग्रे ॥ धं. द. मूले ॥
गं.द.धे ॥ खं. द. कूर्परे ॥ कं. दक्षिपादमूले ॥ अं. मुखे ॥ अ मूर्ध्नि ॥
औं. ऊ. क्तौ ॥ ओ. अ. क्तौ ॥ ऐं ऊर्ध्वेष्ठे ॥ एं. अधरोष्ठे ॥ लृं वा. डे ॥ लृ. द. डे ॥
ऋं. वा. सि ॥ ऋं. द. सि ॥ ऊं. वा. र्णे ॥ ईं वा. त्रे. ॥ इं. द. त्रै ॥ आ. कण्ठे ॥
अं. मूर्ध्नि ।
इति संहारमातृकान्यासः ॥
पुनःपूर्ववत्। सृष्टिइस्थितिन्यासौ कुर्यात‌ इति पंचधामातृकान्यासः ॥

अथ निवृत्यादि कलामातृकान्यासः ॥ अस्य निवृत्यादि कलामातृकामन्त्रस्य ॥
ब्रह्मणे ऋषये नमः ॥ शिरसि ॥ गायत्री छन्दसे नमः ॥ मुखे ॥
कलामयी मातृकादेवतायै नमः ह्रदये ॥ हस्तेभ्यो बीजेभ्यो. गुह्ये ॥
स्वरेभ्यो शिक्तिभ्यो पादयोः ॥ अव्यक्ताय कीलकाय. सर्वांगे ॥
मम समस्तपापक्षयद्वारा श्री लक्ष्मीनृसिंहचरणप्रसादसिध्यर्थं मातृकान्यासे विनियोगः ॥
अथ षडंगम् ॥ अं ॐ आं अंगुष्ठाभ्यां नमः ॥
ॐ इं ईं तर्जनी. उं ऊं. लं मध्यमा. एं ॐ ऐं अनामिका. ओं ॐ औं कनिष्ठिका. अं ॐ अ करतल. ॥
एवं ह्रदयादि ॥

अथ ध्यानम् ॥
हस्तैपद्मरथांगं गुणमथ हरिणं पुस्तकं वर्णमालाम् ।
टं कं शुभ्रकपालं दरममृतलसत्हेमकुंभं वहन्ती ॥
मुक्ता विद्युत्पयोस्फटिकनवजपाबन्धुरैः पंचवक्त्रैः ॥
त्र्यक्षैर्वक्षोजनम्रां सकलशशिनिभां भारतीं ताम नमामि ॥
ताभिः एव मुद्राभिः ॥ अं निवृत्यै नमः शिरसि ॥
आं प्रतिष्ठायै नमः मुखे ॥ इं. विद्यायै नमः द. त्रे ॥ इं. शान्त्यै नमः वा. त्रे ॥
उं इं थिका. द. र्णे ॥ ऊं. दीपिकायै. वा.णै ॥ ऋं. रैचिकार्ये. द.सि ॥
ऋं. मोचिकायै. वा. सि ॥ ऋं. परायै. द. डे ॥ लृं सूक्ष्मायै वा. डे ॥
एं सूक्ष्मामृतायै उ. ष्ठे ॥ ऐं ज्ञानामृतायै. अ. ष्ठे ॥ अं. आप्यायन्यै ऊ. क्तौ ॥
औं. व्यापिन्यै अ. क्तौ ॥ अं. सोमरुपायै. मूर्ध्नि ॥ अ अनन्तायै मुखे ॥
कं. सृष्ट्यै द. ले ॥ खं. ऋध्यै द. रे ॥ गं. तृप्त्यै द. र्श्वे ॥ घं. मेधार्यै. द. ले ॥
डं. कान्त्यै. द. ग्रे ॥ चं. लक्ष्यै. वा. ले ॥ छं. द्वित्यै.वा. रे ॥ जं. स्थिरायै. वा. धे ॥
झं. स्थित्यै. वा. ले ॥ ञं‌. सिध्यै. वा. ग्रे ॥ टं. जरायै.द.ले ॥ ठं. पालिन्यै.द.नि ॥
डं. शान्त्यै द. ल्फे ॥ ढं. ऐश्वर्वायै. द. ले ॥ णं. रत्यै. द. ग्रे ॥ तं. कामिन्यै वा. ले ॥
थं. वरदायै वा. नि ॥ दं. ल्हादिन्यै. वा. ल्फे ॥ धं. प्रीत्ये.वा.ले ॥ नं. दीर्घायै.वा. ग्रे ॥
पं. तीक्ष्णायै.द.र्श्वे ॥ फं. रौद्दरै. वा. र्श्वे बं. भयायै पृष्ठे ॥ भं. निद्रायै नाभौ ॥
मं. तन्द्रायै. जठरे ॥ यं. मांसधातवे. क्रियायै. क. दि ॥ वं असृग्धातवे. उक्तारिण्यै.वा. सी ॥
शं. शुक्लाधातवे. मृत्युरुपायै, ह्र. रे ॥ षं. अस्थिधातवे. पीतायै.ह्र. रे ॥
सं. प्राणात्मने श्वेतायै. ह्र. दे ॥ हं. मज्जाधातवे अरुणायै. ह्र. दे ॥
ळं. जीवात्मने. असितायै.ह्र.नाभौ ॥ क्षं. परमात्मने. अनन्तायै. ह्र. मुखे ॥
इति निवृत्यादि कला ॥

अथ केशवादिमातृकान्यासः ॥ अस्य श्री केशवायदिमातृकामन्त्रस्य ॥
साध्यनारायणऋषये नमः ॥ शिरसि ॥ अमृतागायत्रीछन्दसे नमः ॥ मुखे ॥
लक्ष्मीनृसिंहदेवतायै नमः ॥ ह्रदये ॥ हलुभ्यो बीजेभ्यो नमः ॥ गुह्ये ॥
स्वरेभ्यो शक्तिभ्यो नमः पादयोः ॥ अव्यक्तकीलकाय नमः सर्वांगे ॥…………..
13 श्रीनृसिंहार्चनपद्धतिः – पद्धतिः ५
… ममसनस्तपापक्षयद्वारा श्रीलक्ष्मीनृसिंहप्रीत्यर्थ नृसिंहमन्त्रांगत्वेन जपे विनियोगः ॥
अथन्यासः ॥
र्हींा अंगुष्ठाभ्यां नमः श्रीं तर्जनीभ्यां क्लीं मध्यमा र्हींव अनामिका, श्रीं कनिष्ठिका. क्लीं करतल. ॥
एवं ह्रदयादि ॥ अथध्यानें ॥ शंखचक्रगदा – पद्मकुम्भादर्शाष्जपुस्तकम् ॥
बिभ्रन्तां मेघचपलावणी लक्ष्मीं हरिं भजेत्॥ इति ध्यात्वा ॥
ॐ र्हींत श्रीं क्लीं आम क्लीं श्रीं र्हींत केशवकीर्तिभ्यां शिरसि ॥
ॐ र्हींत श्री क्लीं आः क्लीं श्री र्हींर नारायणकान्तिभ्यां. मुखे ॥
ॐ ३ इं ३ माधवतुष्टिभ्यां. द २ त्रे ॥ ॐ ३ ईं ३ गोविन्द पुष्टिभ्यां. वा. त्रे ॥
ॐ ३ उं ३ विक्कुधृतिभ्यां द. र्णे ॥ ॐ ३ ऊं ३ मधुसूदनशान्तिभ्यां. वा. र्णे ॥
ॐ ३ ऋं ३ त्रिविक्रमक्रियाभ्यां द. सि ॥ ॐ ३ ऋं ३ वामनादयाभ्यां. वा. सि ॥
ॐ ३ लृं ३ मेधा श्रीधराभ्यां.द.डे ॥ ॐ ३ लृं ३ ह्रषिकेशहर्षाभ्यां. वा. डे ॥
ॐ ३ एं ए पद्मनाभाय श्रद्धाभ्यां . ऊ. ष्ठे ॥ ॐ ३ ऐं ३ दामोदरलज्जाभ्यां. अधरोष्ठे ॥
ॐ ३ ओं ३ वासुदेवलक्ष्मीभ्यां. ऊं. क्तौ ॥ ॐ ३ औं ३ संकर्षणसरस्वतीभ्यां.अ.क्तौ ॥
ॐ ३ अं ३ प्रद्युम्नप्रीतिभ्यां मूर्ध्नि ॥ ॐ ३ अ ३ अनिरुद्धतिभ्यां. मुखे ॥
ॐ ३ कं ३ चक्रिजपाभ्यां. द. ले ॥ ॐ ३ खं ३ नदीदुर्गाभ्यां द. रे ॥
ॐ ए गं ३ शाङ्‌‍र्गप्रभाभ्यां. द. धे ॥ ॐ ३ घं ३ खड्‌गीसत्याभ्यां. द. ले ॥
ॐ ३ ङ्‌ ३ शड्‌खीचण्डाभ्यां.द.ग्रे ॥ ॐ ३ चं ३ हा प्लिवाणिभ्यां.वा. ले ॥
ॐ ३ छं ३ मुसलिविलासिनीभ्यां. वा. रे ॥ ॐ ३ जं ३ शूलिं विजयाभ्यां. वा. धे ॥
ॐ ३ ॐ ३ झं ३ पाशी विरजाभ्यां.वा.ले ॥ ॐ ३ भं ३अंकुशीविश्वाभ्यां.वा. ग्रे ॥
ॐ ३ टं ३ मुकुन्दविनदाभ्यां. द. ले ॥ ॐ ३ ठं ३ नन्दजसुनंदाभ्यां.द.नि ॥
ॐ ३ डं ३ नदीस्मृतिभ्यां.द. ल्फे ॥ ॐ ३ ढं ३ नरऋंध्वीभ्यां. द. ले ॥
ॐ ३ णं ३ नरकजित्ससमृद्धिभ्यां.द.ग्रे ॥ ॐ ३ तं ३ हरिशुद्धिभ्यां वा. ले ॥
ॐ ३ थं ३ कृष्णबुद्धिभ्यां.वा.नि ॥ ॐ ३ दं ३ सत्यमुक्तिभ्यां. वा. ल्फे ॥
ॐ ३ धं ३ सात्वतमातिभ्यां.वा. ल्फे ॥ ॐ ३ नं ३ शौरिक्षमाभ्यां.वा. ग्रे॥
ॐ ३ पं ३ पशुरमाभ्यां. दक्षिणपार्श्वे ॥ ॐ ३ फं ३ जनार्दन उमाभ्यां वा. र्श्वे ॥
ॐ ३ बं ३ भूधरक्लेदिनीभ्यां. पृष्ठे ॥ ॐ ३ भं ३ विश्वमूर्ति क्लिन्नाभ्यां. नाभौ ॥
ॐ ३ मं ३ वैकुण्ठवसुधाभ्यां जठरे ॥ ॐ ३ यं ३ त्वगात्मनेभ्यां पुरुषोत्तमवसुधाभ्यां. ह्रदये ॥
ॐ ३ रं ३ असृगात्मभ्यां. बलिपराभ्यां. द. से ॥
ॐ ३ लं ३ मांसात्मभ्यां. बालानुजपरायणाभ्यां. ककुदि ॥
ॐ ३ वं ३ मेदात्मभ्यां. वालसूक्ष्माभ्यां.वा.से ॥ ॐ ३ शं ३ अस्थात्मभ्यां. वृषघ्नसंध्याभ्यां. ह्र. रे ॥
ॐ ३ षं ३ मन्नात्मभ्यां. वृषप्रभाभ्यां. ह्र. रे ॥ ॐ ३ सं ३ सुक्रामत्भ्यां. हं-स प्रभाभ्यां ह्र. दे ॥
ॐ ए ळं ३ मेधाविमलाभ्यां. ह्र. ॥ ॐ ३ हं ३ वाराहनिशाभ्यां. ह्र. दे ॥ नाभौ ॥
ॐ ३ क्षं ३ नृसिंहविद्युम्नाभ्यां. ह्र. खे ॥
इति केशवादिमातृकान्यासः ॥

अथ पीठन्यासः ॥ मं मण्डूकाय मूलाधारे ॥ कं कालाग्नि रुद्राय. स्वाधिष्ठाने ॥
अं आधारशक्यते. ह्रदये ॥ तत्रैव ॥
कूर्माय. अं. अनन्ताय. पं पृथिव्यै. सुं सुधासिन्धवे. श्वें श्वेतद्वीपाय. कं कल्पवृक्षाय.
मं मणिमण्डपाय. हं हेमपीठाय. धं धर्माय. दक्षांसम् ॥ ज्ञां ज्ञानाय. वामांसे ॥
वं वैराग्याय. वामोरौ ॥ एं ऐश्वर्याय. दक्षोरौ ॥ अं अधर्माय. मुखे ॥
अं अज्ञानाय. वामपार्श्वे ॥ अं अवैराग्याय. नाभौ ॥ अं अनैश्वर्याय.द.पार्श्वे ॥
अं अनन्ताय. वामपार्श्वे ॥ हं मध्ये ॥ तं तत्वमयाय. अं आनन्दकन्दाय.
सं सविन्नालाय. विं विकारमयकेसरिभ्यो. प्रं प्रकृतिमयत्रेभ्यो.
पं पंचाशद्वर्णकर्णिकायै. उपर्युपरि तत्रैव द्वादशकलात्मने सूर्यमण्डलाय.
षोडशकलात्मने सोममण्डलाय. दशकलात्मने वन्हिमण्डलाय.
प्रबोधनात्मने संसत्वाय. प्रकृतायात्मनेरजसे. मोहात्मते तं तमसे.
अं आत्मने. प्रबोधनात्मने. र्हांे ज्ञानात्मने. मां मायातत्वाय.
विं विद्यातत्वाय. कं कलातत्वाय पं परतत्वाय. ततःह्रत्पद्माष्टदलेषु मध्ये च प्रदक्षिण्यै नमः ।
अं विमलायै. उत्कर्षिण्यै. ज्ञायायै क्रियायै. योगायै. प्रगृह्यै. सत्यायै. ईशितायै. अनुग्रहायै. ॥
इति पीठन्यासः ॥

अस्य श्री एकाक्षरी मन्त्रस्य । अत्रिऋषये नमः । शिरसि । गायत्री छन्दसे नमः । मुखे ।
श्री लक्ष्मीनृसिंह देवतायै ह्रदये ॥ ममसमस्तपापक्षयद्वारा श्रीलक्ष्मीनृसिंहप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ॥
क्ष्रां अंगुष्ठाभ्यां. क्ष्रीं तर्जनीभ्यां. क्ष्रुं मध्यमा. क्ष्रें अनामिका. क्ष्रैं कनिष्ठिका क्ष्रः करतलपृष्ठाभ्यां.॥
एवं ह्रदयादि न्यासः ॥ अथ वर्णन्यासः ॥ क्षौं नमः मूर्ध्नि ॥ मूलं ललाटे ॥ म.द.त्रे. ॥
मू. वामनेत्रे ॥ मू. द. यत्रे ॥ मू.वा.र्णे ॥ मू.द.डे॥ मू.वा.डे॥ मू.द.सि ॥ मू.वा.सि ॥
मू.आ.स्थे ॥ मू.द.ले ॥ मू.वा.ले ॥ मू.द.रे ॥ मू.ध.धे ॥ मू.वा.धे ॥ मू.द.ने ॥
मू.वा.ने ॥ मू.ह्रदये ॥ मू. नाभौ ॥ मू.क.घां ॥ मू. गुह्ये ॥ मु.द.ले ॥ मू.द.नि ॥
मू. ॥ मू. दक्षिणगुल्फे ॥ मू.द.ले ॥ मू.द.ले ॥ मू.द.ग्रे ॥ एवमेव वामपादे ॥
मूलं व्यापकेन सर्वांगे ॥ इति वर्णन्यासः ॥
विस्तारेणालं अनेन कृतेन यथाशक्त्या न्यासजपारव्येन कर्मणा श्रीनृसिंहः प्रीयताम् ॥
अथातर्यजनम् ॥
तत्र पूर्ववत‌ ॥ ऋष्यादि षडंग कृत्वा । श्रीलक्ष्मीनृसिंह ध्यायेत्॥
क्षीराब्धौ वसुमुख्यदेवनिकरैरग्रादिसंविष्टितः । चंक्र शंखगदाम्बुजं निजकरैर्बिभ्रन् त्रिनेत्रस्थितः ॥
सर्पाधीशफणातपत्रलसितः पीताम्बरालंकृतः । लव्ष्म्याश्लिष्ट कलेवरो नरहरिस्ताम नीलकण्ठो मुदे ॥१॥
इति ध्यात्वा मानसोपचारैः पूजयेत्॥ यथा ह्रदि हस्तं दत्वा ॥ लक्ष्मीनृसिंहाभ्यां नमः ।
लं पृथिव्यात्मकं गन्धं कल्पयामि ॥ इत्यं – गुष्ठेन कनिष्ठिकां स्पृस्येत् ॥
लक्ष्मीनृसिंहाभ्यां. खं आकाशतत्वात्मंक धूपं. तथैव स्पृशेत्॥
लक्ष्मीनृसिहाभ्यां रं वह्रितत्वात्मकं दीपं. मध्यमांगुष्ठं. ॥
लक्ष्मीनृसिंहाभ्यां. वं अमृतात्मंक नैवेद्यं सुधा इत्यनामिकयांगुष्ठम् ।
श्री लक्ष्मीनृसिंहाभ्यां सं सर्वात्मकं ताम्बूलम् ॥ इति सर्वाभिरंगुलीभिः ॥
इतिस्म्पूज्यांतवैश्वदेव्म कुर्यात्॥ यथा ॥
स्वाधिष्ठानगते कुण्डे त्रिकोणप्रणवेन चिद्रूपवन्हिप्रज्वाल्य तत्राहन्तादिकं नयेत्।
अहंतासत्य पैशुन्यकामक्रोधादिकं हविः ॥ मन एव स्त्रुवः पोक्तः सुषुम्नासृगुदीरिता ॥
मूलेन ॥ अहंता जुहोमि स्वाहा ॥ मू. असत्यं जूहोमि स्वाहा ॥
पैशुन्यं जूहोमि स्वाहा ॥ मू. काममहं महं जूहोमि स्वाहा ॥
मू. क्रोधमहं जूहोमि स्वाहा ॥ मू. मदमदं जूहोमि स्वाहा ॥
मू. मात्सर्यं जूहोमि स्वाहा ॥ इति अन्ते वैश्वदेवं कृत्वा ॥
यथाशक्त्या मूलं प्रजप्य वक्ष्यमाणनिवेदनमन्त्रेण जप निवेद्य बहिर्यजंन कृत्वा ॥
यथा ॥ आदौ पात्रस्थापनम् ॥ तत्रादौ अभिषिकार्थं कलशस्थापनम् ॥
अष्टगन्धादिना स्ववामे त्रिकोणषट्‌कोणवृत्तचतुरस्त्रमण्डलं कुर्यात्॥
अष्टगन्धमाह ॥ चन्दनागरुन्हीबेरकुष्ठकुमसेव्यकाः ॥ जयमासामुरमिति विष्णोर्गन्धाष्टंक विदुः ॥१॥
एवं मण्डलं कृत्वा ॥ दशकलात्मने वन्हिमण्डलयनमः इति वन्हिमण्डलं गन्धादिभिः सम्पूज्य ॥
तत्र अस्त्रायफडिति प्रक्षालितमाधांर संस्थाप्त तदुपरि अस्त्रप्रक्षालितं कलशपांत्र प्रतिष्ठाप्य ॥
द्वादशकलात्मने सूर्यमण्डलाय नम इति सम्पूज्य ॥ वैदिकमन्त्रैर्मातुकाभिश्च जलमापूर्य ॥
गंगेच यमुनेचैवेति श्लोकं पठेत्॥
इति क्रोमिति अंकुशमुद्रया तत्र सवितृमण्डलातीर्थानि आहाह्य गन्धदिभिः सम्पूज्य ।
ऊं षोडशकलात्मने चन्द्रमण्डलाय नम इति चन्द्रमण्डलं सम्पूजयेत्इति ॥
कलशस्थापनम् ॥ अथ सामान्यर्घ्याविधिः ॥
कलशोदकेन भुवं प्रोक्ष्य पूर्ववत मण्डलं प्राग्वत्संम्पूज्य ॥
पूर्ववदाधारं संस्थाप्य तदुपरि प्राग्वत्॥
प्रक्षालितसामान्यार्घ्यं पात्रं संस्थाप्य पूर्ववत्सूर्यमण्डलं सम्पूज्य ॥ मूलेन जलमापूर्य ॥
पूर्ववत्तीर्थान्यावाह्य ॥ षोडशकलं चंद्रमा सम्पूज्य यमिति सामान्यर्घ्याविधिः ॥
अथ शंखस्थापनम् ॥
यथासामान्यार्घ्यादकेन वा षट्‌कोणत्रिकोणचत्तुरस्त्रं मण्डलं
कृत्वा शंखमुद्रया संस्तभ्य तत्राग्न्यादिषु षडंगैः पूजयेत्॥ यथा ॥
आग्नेया ह्रदयाय नमः ॥
ईशान्यां शिरोदेवतायै नैऋत्यां शिखायै देवतायै. वायव्यां कवचदेवतायै.
मध्ये नेत्रदेवतायै.चतुर्दिक्षु अस्त्रदेवतायै. इति सम्पूज्यास्त्राय फडिति प्रक्षालितमाधारम् ॥
वह्रिमण्डलाय दशकलात्मने नमः ॥ इत्याधांर संस्थाप्य ॥
तत्राष्टदिक्षु वह्रेर्दशकलाः पूजयेत्॥ यं धूम्रायै. रं ऊष्मायै. लं ज्वालिन्यै.
शं विस्फुलिंगिन्यै. षं सुश्रियै सुं सुरुपायै. हं कपिलायै. ळं हव्यवाहनायै.
क्षं कव्यवाहनायै. इति सम्पूज्य ॥ अग्निर्मूर्ध्दा दिवः ककुदिति मन्त्रं पठेत्॥
ततः अस्त्रायफडिति शंक्षाल्य ॐ क्लीं महाजलचराय फुं फट् स्वाहा ॥
पांचजन्याय नमः ॥ इति मन्त्रेण शंखसामान्योर्घ्योदकेन प्रक्षाल्याधारे संस्थाप्य ॥
द्वादशकलात्मने अं अर्कमण्डलाय. इति सम्पूज्य ॥ सूर्यद्वादशकलाः पूजतेत्॥
कं भं तपिन्यै. खं भं तापिन्यै. गं फं धूम्रायै. घं पं मरीच्यै.
ङं नं ज्वालिन्यै. चं धं रुच्यै. छं दं सुषुम्नायै. जं थं भोगदायै. इति सम्पूज्य ॥…………….
14 श्रीनृसिंहार्चनपद्धतिः – पद्धतिः ६
… आवृष्णेनरजसा वर्तमानो ऋक् ॥
मन्त्रं पठेत्॥
ॐ क्षं नमः ळं. हं. सं.षं.शं.वं.लं.रं.यं.मं.भं.बं.फं.पं.नं.धं.तं.ट.थं.तं.णं.
ढं.डं.ठं.टं.ञं.झं.जं.छं.चं.डं.घं.गं.खं.कं.अं.अ.ॐ औं.ऐं.ए.लृं.लृं.ऊं. उं.ईं.इ.आ.अ
इति विलोममातृकामूलं विलोमेनोच्चारेण कलशे जलमापूर्य जले
उं षोडशकलात्मने चंद्रमंडलाय नम इति चन्द्रस्य षोडशकलाः पूजयेत्॥ यथा ॥
श्रं अमृतायै.आं आनंदायै. इं पूर्वायै. ईं तुष्ट्यै. उं पुष्ट्यै. ऊं. रत्यै. ऋं. शशिन्यै.
लृं. चन्द्रिकायै. लृं कान्त्यै.एं ज्योत्स्नायै. ऐं श्रियै. ॐ पीत्यै. औं अंगदायै.
अं पूर्णायै. अ पूर्णामृतायै. इति सम्पूज्य ॥
आप्यायस्व – समेतुतेति मन्त्रं पठेत्ततः क्रोमित्यंकुशमुद्रया गंगेचे
यमुनेचैवेति मन्त्रेण सूर्यमण्डालात्तीर्थान्यावाह्य ॥
स्वह्रदये देवतामावाह्य जलं स्पृष्ट्‌वा अष्टवारं ८ मूलं जप्त्वांगानि विन्यस्य
नम इति सम्पूज्य मत्स्यमुद्रया छायास्त्राय फडिति छोटिकादि मुद्रया संरक्ष्य ॥
कवचाय हुं इति अवगुंठिन्यावगुंठ्य वमिति अमृतबीजेन धेनुद्रयामुद्रामृतीकृत्य संनिरोधिन्या संनिरुध्य ॥
शंखमौसलचक्रगरुडमहामुद्रा योनिमुद्राग्वालिनी प्रदर्श्य परमीकरणमुद्रया तज्जंल
पावनं विचिन्तयेदिति शंखस्थापनम् ॥ ततः पात्रान्तरेण तदुदकमादाय
पूजाद्रव्याणि आत्मांन च प्रोक्ष्य पाद्यादि पात्राणि स्थापयेत्।
शंखस्तोत्तरतः पूर्ववत्त्रिकोणचतुरस्त्राणि मण्डलानि कृत्वा ॥
दशकलात्मने वह्रिमण्डलाय नमः ॥ इति प्रत्येकं वह्रिंमण्डलं सम्पूज्य ॥
द्वादशकलात्मने सूर्यमण्डलाय नमः इति आधारे सूर्यमण्डलाय सम्पूज्य ॥
फडिति पात्राणि प्रक्षाल्याधारोपरि संस्थाप्त ॥
गंगेच यमुनेचैवेतिमन्त्रेण कलशोदकेनापूर्य क्रोमित्यंकुशमुद्रया तीर्थान्यावगाह्य
षोडशकलात्मने चन्द्रमण्डलाय नम इति गन्धादिभिः सम्पूज्य ॥
पाद्यपात्र जले श्यामाकविष्णुभां ताब्जदूर्वा निक्षिपेत्॥ अर्घ्यपात्रे ॥ दूर्वातिलसर्षपदर्भाग्राणि ॥
आचमनीय पात्रे ॥ लवंगजातिफलंकंकोलान् ॥ मधुपर्कपात्रे ॥
दध्याज्यमधुघृतानि ॥ इतिपात्रस्थापनम् ॥ ततः पीठपूजां कुर्यात‍ ॥
यथा सामानर्घ्यांबुना पीठं प्रोक्ष्य ॥ मं मण्डूकाय नमः ॥
कंकालग्निरुद्राय. आं. आधारशक्तये. कुं कू कूर्माय नमः धं धरायै, क्षिं क्षीराब्धये.
शं श्वेतद्वीपाय कं कल्पवृक्षाय तदधः मणिहर्म्याय. रं रत्नवेदिकायै.
रं रत्नसिंहाय. पाठपादेषु आग्नेयादि ॥
धं धर्माय ज्ञां ज्ञानाय.वं वैराग्याय. अं अवैराग्याय. अं अवैश्वर्याय.
मं मध्ये अनन्ताय. तत्रैव तं तत्वमयपद्माय. अं आनन्दकन्दाय. सं सविन्नालाय.
विं विकारमयकेसरेभ्यो. प्रं प्रकृतिमयपत्रेभ्यो. पं पंचाशद्वर्णकर्णिकायै. द्वादशकलात्मने ॥
अं अर्कमण्डलाय. षोडशकलात्मने उं सोममण्डलाय. सं सत्वाय. रं रजसे. तं तमसे.
अं आत्मने. पं परमात्मने र्हीम ज्ञानाय. मं मायातत्वाय. कं कालतत्वाय.
पं परतत्वाय. विं विमलायै. उं उत्कर्षिण्यै. ज्ञां ज्ञानायै. क्रिं क्रियायै. यों योगायै
प्रं. प्रवाह्यै. सं सत्यायै. इं ईशितायै. अं अनुग्रहायै. ॐ नमो भगवते विष्णवे
सर्वभूतात्मने वासुदेवाने सर्वात्मसंयोगपद्मपीठात्मने नमः ॥
इति गन्धादिभिः पूजयेत्इति पीठपूजा ॥

ततः मूलमुच्चार्य पुष्पांजलिं गृहीत्वा मूलाधारात्उत्थाप्य ब्रह्मारन्ध्रं नीत्वा परमात्मनि संयोज्य ॥
श्री नृसिंहरुपतेजो वहन्नासापुटाध्वनां जलौ योजयित्वा यन्त्रे मूर्तौ वा संयोज्य ॥
प्राणप्रतिष्ठां कुर्यात्॥ यन्त्र लक्षणम् ॥ बिन्दुगर्भित षट्‌कोणं पद्ममष्टदलं ततः ॥
कृत्वाधरगृहंम्परेखात्रयसमन्वितम् ॥१॥
नृसिंह पूजयेत्तत्र परिवार समान्वितम् ॥ यंत्रमेतन्नृसिंहास्य दर्शनात्सर्वकामदम् ॥२॥
मूलमुच्चार्य ॥ आत्मसंस्थं अजं शुद्धं त्वामंह परमेश्वरम् ॥
अरण्यानिवहव्यांशं मूर्तिं आवाहयाम्यहम् ॥ आगच्छ देवदेव त्वं परमानंदाधिगृह ॥
पूजां गृहीतुं सम्पूर्णं परिवार समान्वितम् ॥१॥
श्री लक्ष्मीनृसिंहाय नमः ॥ सहस्त्रशीर्षत्यावाहनम् ॥
आवाहनी मुद्रां प्रदर्शयेत्॥ सा यथा ॥
ऊर्ध्वांजलीं अधः कुर्यात्इति आवाहनी मता ॥ इत्यावाहनम् ॥
सर्वत्रादौ मूलम् ॥ तवेयं महिमामूर्तिरस्यां त्वां सर्वप्रभाम् ॥ भक्तिस्नेहसमाकृष्टं दीपवत्स्थापयाम्यहम् ॥२॥
अस्मि चरासने देव सुखानीनाक्षरात्मकम् ॥
प्रतिष्ठिता भवेशत्वं भक्तानुग्रहतत्परम् ॥ पुरुषएवेत्यासनम् ॥
देवत्वं भक्तिसुलभा पुजावरणसंयुता ॥ यावत्वां पूजयिष्यामि तावत्वं संस्थितो भव ॥३॥
स्थापनीमुद्रां प्रदर्श्य ॥ यथा ॥
इयं तु विपरीता स्यात्तदा विस्थापनी मतेति ॥ इति स्थापनम् ॥
अनन्या नृहरे सेयं मूर्तिशक्ति सुरेश्वर ॥ सांनिध्यमस्यां कुरु भो सदा भक्तजनप्रिय ॥५॥
संनिधापनी मुद्रा ॥ यथा मीलितं मुष्टियुगुलं संनिधापनरुपिणी ॥
इति संनिधापनम् ॥ आज्ञया तव देवेश कृपापूरितमानसा ॥
आत्मांन देवकं रुपं निरुपाधि सदाहरे ॥६॥
संनिरोधिनी मुद्रा ॥ यथा ॥ अंतरांगुष्ठमुष्टिभ्यां संनिरोधनरुपिणी ॥
इति संरोधनम् ॥
अभक्तवाड्‌ मन्श्चक्षुश्रोत्रदूरपरात्पर ॥ स्वते-जसान्तरेणाशु वेष्टितो भव सर्वतः ॥७॥
अवंगुष्ठनी मुद्रा ॥ एतस्या एव मुद्रायां तर्जन्यौ सरले यदा ॥
सव्यापसव्याभ्रमणात्मुद्रेयमनगुंठिनी ॥ इति अवगुंठनम् ॥
देवस्यांगे षडंगानि कुर्यादिति संकलीकरणी मुद्रा ॥
इति संकलीकरणम् ॥
ततः परमीकरणं नाम मुद्रया ॥ यथा ॥ अंगुलिः सरलाः कुर्यात अंगुष्ठौग्रथितं प्रिये ॥
करविकृत संयोज्यह्यारार्तिकमिव प्रिये ॥८॥
परमीकरणं नाम मुद्रेयं तु महेश्वर ॥ इति परमीकरणम् ॥ अनामृतीकरणम् ॥
परिवृत्य करौ पश्चात तर्जनी मध्यमस्थिता ॥ कनिष्ठिकानामिकाश्वैव परस्परयुता कुरु ॥९॥
धेनुमुद्रेयमारव्याताह्यमृतीकरणं भवेत्इति धेनुमुद्रयामृतीकरणम् इति मुद्राः प्रदर्श्य स्वागतं कुर्यात्॥
यथा ॥ यस्य दर्शनमिच्छन्ति देवाः स्वाभीष्टसिद्धये ॥ तस्य ते नृहरे स्वामिन् स्वागतं किं रमापते ॥१०॥
इति स्वागतम् ॥ प्रक्षालयामि ते पादौ पादपात्रस्थ वारिणा ॥ यथाविधि जगन्नाथ संस्तुतेनाति भक्तितः ॥११॥
सांगाय सपरिवाराय सशक्तिकाय श्रीनृसिंहाय नमेति सर्वत्र पादयोः पाद्यम् ॥
एतावानस्येति पाद्यम् ॥ अर्घ्यम‍ गृहाण नृहरे त्वमदत्तं सुरेश्वर ॥
संस्कृतं भाजनं शुद्धे यथा विद्यति भक्तितः ॥१२॥
श्रीनृसिंहाय. स्त्रिपादूर्ध्वेत्यर्घ्यम् ॥ शीतलेन सुगन्धेन यदत्तेनामुना त्वया ॥
आचम्यतां रमानाथ वारिणानंदकारिणा ॥१३॥
श्रीनृसिंहाय नमः तस्माद्विराळिति मुखे आचमनीयम् ॥
गृहण त्वममुं देव मधुपर्कं मयार्पितम् ॥ घृते न मधुना दध्नायुतं त्रिभुवनेश्वर ॥१४॥
श्रीनृसिंहमुखे मधुपर्कम् ॥ पुनराचमनीयम् ॥
स्वामिन्तवाभिषेकार्थं गोदुग्धं स्थापितं मया ॥ पात्रे प्रक्षालमेते त्वं गृहीत्वा स्नानमाचर ॥१५॥
श्रीनृसिंहाय नमः आप्यायस्वेतिप. दध्येतु पात्रशुद्धस्थं दीयते भक्तियो मया ॥
गृहीत्वा नृहरे देव प्रीत्या स्नानं समाचर ॥१६॥
श्रीनृसिंहाय. दध्ना स्नपयामि ॥ दधिक्राव्णे. दधिरस्नानम् ॥
नवं मनोहरमिदं गोघृतं तवमायते ॥ दत्तमेतेन देव त्वं गृहीत्वा स्नानमाचर ॥१७॥
घृतं मिमिक्षे. घृतं स्नानम् ॥ क्षोद्रक्षुद्रचारित्र स्नानार्थममरेश्वर ॥
मया प्रदत्तमेतेन प्रीत्या स्नानं समाचरेत्॥१८॥
मधुवाता. श्री नृसिंहाय. मधुस्नानम् ॥ सीतसीताति सूक्ष्मेयं दत्वात्वामनया मुदा ॥
अपि स्नाहि जगन्नाथ प्रल्हादाय निवारण ॥१९॥
स्वादुःपवस्वेति शर्करां गंगागौतमिकां कलिन्दतनयारेवा
विधिः कन्यका कावेरी पवना वृद्धिरमलो सिन्धूरिदं निर्मलम ॥
आसां वारि नृसिंहदैत्यतदमन स्वामिन्मयाभक्तितः स्नानं कुर्वमनात्वमद्य विधिना दत्तेन भक्तिप्रिय ॥२०॥
पुरुषसूक्तेन अभिषेकः ॥ श्रीनृसिंहाय. शुद्धोदकस्नानम् ॥ पुनराचमनम् ॥
नैशनाना सुगन्धाढ्यं अंगोद्वर्यनकं मया ॥ लापितं त्वमिदं प्रीत्या देवांगीकुरु भक्तितः ॥२१॥
श्री लक्ष्मीनृसिंहाय. अंगोद्वर्तनम् ॥ स्नेहं गृहाण स्नेहेन लोकनाथ महायशाः ॥
सर्वलोकेषु शुद्धात्मन् ददामि स्नेहमुत्तमम् ॥२२॥
श्रीलक्ष्मीनृसिंहाय. सुगन्धैलम् ॥ शुभ्रं कोशय मे तत्त्वं परिद्ययनवाम्बरम् ॥
मयार्पित कांचनस्य विकारैश्चितं प्रभो ॥२३॥
श्रीलक्ष्मीनृसिंहाय. उष्णोदकम् ॥ स्नानित्वमेतज्जलमुष्णमस्ति प्रपूरितं संप्रति कांचनस्य ॥
पात्रेभिषेकस्य सतुर्यघोषं ययातित्वाति ह्रदये च हर्षे ॥२४॥
लक्ष्मीनृसिंहाय. तं यज्ञमिति वस्त्रम् ॥ पुनराचमनम् ॥
उत्तरीयपटं स्वामिन् आदत्तं उत्तरीकुरु ॥ मध्यदत्तममुं सूक्ष्मं प्रातवल्ली विचित्रतः ॥२५॥
उत्तरीयरस्त्रम् ॥ आचमनीयम् . ॥ यज्ञसूत्रमिदं देव स्वर्णतन्तुविनिर्मितम् ॥
भक्त्या समर्पये तुभ्यं गृहीत्वा वरदोभव ॥२६॥
श्रीलक्ष्मी नृसिंहाय. तस्माद्यज्ञादिति यज्ञोपवीतम् ॥
आचमनीयम् । सौवर्णानि सरत्नानि विविधानि धरायते ॥
भूषणानि गृहीत्वा त्वं मद्दत्तानि प्रसीद मे ॥२७॥
सौरभ्यनितिसमस्त- सुगन्धमेनं सच्चन्दनाद्यखिलगन्धविराजमानम् ॥
गन्धं गृहीत्वाद्य जगद्वुरोहं भक्त्याति- भाले तव लेपयामि ॥२८॥
श्रीलक्ष्मीनृसिंहाय. गन्धम् ॥ कनिष्ठिकांगुष्ठयोगेन गन्धमुद्रा ॥
तण्डुलाः क्षीरवर्णाभाघृतकुकुंमरंजिताः ॥ गृहित्वेमां नृसिंहत्वं लापितानूतिकं कुरु ॥२९॥
लक्ष्मीनृसिंहाय. अक्षतां. मंदारभ्रसुमालतीबकुलजः कुन्दोभ्दवैर्माधवीं सम्भूतैः
कुसुमैः प्रफुल्लनलिनैर्जातीभवैश्चंपकैः ॥
अन्यैश्वेत्तसुपीत रक्तकुसुमैः स्वामर्चयाम्याधिजा नाथ त्वं कृपया गृहाण कुसुमान्येतानि लोकेश्वर ॥३०॥
श्रीनृसिंहाय. तस्मादश्वा इतिपुष्पम् ॥ पुष्पमुद्रा तर्जन्योंगुष्ठयोगतः ॥
नवीनमंजरी- उक्तान्यमूनि पुरुषोत्तम ॥ गृहीत्वा कृष्ण तुलसीपत्राणि वरदोभव ॥३१॥
अतो देवा इति वर्गः ॥ तुलसीपत्राणि ॥ पाटिराखिलानीश द्रव्याणि सुरभीणि ते ॥
अर्पितानि मया भक्त्या गृहीत्वा मुदितो भव ॥३२॥
श्रीनृसिंहाय. सुगन्धद्रव्याणि ॥ पुष्पपूजा विधायेत्थं कुर्यादावरणार्चनमिति ॥
भावचूडामणिमहीधरोक्तिः ॥ अन्येषां मते नैवेद्यान्ते ॥

अथांगपूजा ॥
तदन्तरं आवर्णपूजा ॥ देवदेव जगन्नाथ नृसिंहाच्युत माधव ॥
अनुज्ञां देहि मे स्वीयपरिवारसमर्चने ॥ इति श्रीलक्ष्मीनृसिंहमूर्तिं प्रार्थ्य ॥
मूलेन विन्दौ मूर्तिं आषिशा पुष्पांजलीं दत्वा ॥ श्रीष्टदेवता परिवारदेवताः पूजयेत् ॥
यथा हस्ते अक्षताः गृहीत्वा बिंन्दोर्वायव्यां दिशान्तः यथा गुरुपङि‍क्त सम्पूज्य ॥
षट्कोसणेषु केसरमध्ये च अंगानि पूजयेदिति ॥ अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सल ॥
भक्त्या समर्पयेत्तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम् ॥ इति प्रथमावरम् ॥ प्रत्यावरणे करशुद्धिः ॥
अथाष्टदले ॥ प्रागादिदिग्दलेषु ॥
ॐ खगेश्वराय. खगेश्वर पूज. शंकराय. शंकरं पूज.
शेषनागाय. शेषनागं पूज. शतान्तदाय. शतानन्दं पूज. कोणपत्रेषु ॥
श्रियै. श्रियं पूज. ईशानं कोणपत्रे र्हितयै. र्हिकयं पूज. आग्नेयकोणपत्रे धृत्यै नमः
धृतिं पूज. नैऋत्यपत्रे पुष्टयै. पुष्टिं पूज. वायव्यपत्रे द्वितीयां वर्णदेवता गन्धादिभिः सम्पूज्य ॥
अभीष्ट. ॥
इति द्वितीयावरणम् ॥

द्वात्रिंशपत्रे प्रागादि ॥
कृष्णनृसिंहाय. पू. रुद्रनृसिंहाय. पूज. उज्वलनृसिंहाय विकरालनृसिंहाय. दैत्यान्तक
नृसिंहाय. मधुसूदन नृसिंहाय. रक्ताक्ष नृसिंहाय. पिंगाक्षनृसिंहाय. अंजननृसिंहाय.
दीप्ततेजनृसिंहाय. सुघोण नृसिं. सुघोड नृसिं. सुहनु नृसिं. विश्वाख्य नृसिं. राक्षसान्तक
नृसिं. विशाल नृसिं. धूमकेश नृसिं हयग्रीव नृसिं. घनपवन नृसिं. घनावनन्द
नृसिं. मेघनाद नृसिं. मेघवर्ण नृसिं. कुम्भकर्ण नृसिं. कृतान्तक नृसिं. तीव्रतेज
नृसिं. अग्निवर्ण नृसिं महोग्र नृसिं. विश्वभूषण नृसिं. विघ्नक्रम नृसिं. महासेन
नृसिं. तृतीयो गन्धादिभिः सम्पूज्य ॥ अभिष्ट सिद्धिः मे. ॥ तृतीयावरणम् ॥
पूर्वे इन्द्राय. आग्नेयां अग्नये. दक्षिणे यमाय. नैऋत्यां नैऋतये.
पश्चिमे वरुणाय. वायव्यां वायवे. उत्तरे सोमाय. ईशान्यां ईशानाय.
ब्रह्मणे. इन्द्रेशानयोर्मध्ये अनन्ताय. निऋति र्वरुणयोर्मध्ये. चतुर्थावरनदेवताः गन्धादिभिः सम्पूज्य ॥
अभीष्टसिद्धिः मे. इति चतुर्थावरणम् ॥
इन्द्रादीनां पुरतः ॥
वज्राय. शक्तये. दण्डाय. खड्‌गाय. पाशाय. अंकुशाय. त्रिशूलाय. पद्माय. चक्राय. चक्रं पूजयामि ॥
पंचमावरणम् ॥ अभीष्टसिद्धिः मे ॥
ततः धूम्रपात्रस्थितांगारे धूपद्रव्याणि क्षिप्त्वा अस्त्राय फडिति सामान्यर्घ्योदकेन
तत्पात्रं प्रोक्ष्य नम इति तत्र पुष्पांजलिं समर्प्य जगध्व निमन्त्रमातः
स्वाहेति घंटा गन्धादिभिः सम्पूज्य वामतर्जन्या तत्पात्रं स्पृशन् ॥
दक्षिण हस्तेनादाय वामहस्तेन घंटां वादयन् ॥ गग्गुलागरुसारोह्यं नखनन्दन सारज ॥
सलाक्षगुडजं धूपं आघ्रायेश प्रियं कुरु ॥३३॥ न्
यत्पुरुषं व्यदधुरिति नाभिदेशे धूपं आघ्राय धूपपात्रवद्दीपात्र संस्कारः ॥
तत्र वाममध्ये षोडशकमया स्पर्शः ॥ पूर्ववत्घंटां वादयन् ॥
दर्शयामि शुभं दीपं अमुं त्वमेवालोकय ॥ देवदेव नमस्तुभ्यं घृतवर्तिसमन्वितम् ॥३४॥
श्री नृसिंहाय. ब्राह्मणोस्योति नेत्रदेशे दीपं दर्शयामि ॥ दीपमुद्रां प्रदर्श्य ॥
मध्यमांगुष्ठयोगे दीपमुद्रा ॥ अथनैवेद्यम् ॥ देवस्य पुरतः सामान्यर्घ्यांबुना
त्रिकोणवृत्तचतुरस्त्रण्डलं विलिख्य तत्राधारं संस्थाप्य स्वर्णादि पात्रेण
नानाविधान्नं परिवेष्य संस्थाप्य अस्त्राय फडिति वह्रिबीजेन द्दष्टयादि
दोषात् सन्दह्य वमिति अमृतबीजेन धेनुमुद्रयामृतीकृत्य तत्र पुष्पं निक्षिप्य
सप्तधा मूलेनाभिमन्त्र्य ॥ मूलान्ते निवदयेत् ॥ यथा ॥
साधारे कांचने पात्रे परिवेष्टितमादरात् ॥ हिंगुनिरका- सिन्धुक्षसिद्धकांसु मनोहरम् ॥३५॥
शुभ्रसूत्रसुगन्धाढ्यं शालिसम्भूतभक्तकम् ॥ स्वसाधुवस्तु संजातवटकं स्वच्छायसम् ॥३६॥
घृतसिद्ध बहुछिद्रं मृदुअप्रूप- कराजितम् ॥ गुडसंमिश्रचणकदलपक्वान्नं च करान्वितम् ॥३७॥
मण्डकेन्दुसमाकाराः फेणी यशष्कुलीकम् ॥ सुसूक्ष्मशर्करा प्रोक्तं मधुदुग्धाज्यसंयुतम् ॥३८॥
मरीचचूर्णसंमिश्रं दधिखण्डसमन्वितम् ॥ सुरुपं स्वादुभिर्लेह्यैः श्चोष्यैः पेयैर्विचित्रितम् ॥३९॥
चासबीजादि सम्पूर्णवक्त्रकृति विरजितः ॥ नैवेद्यमेते देवत्वं भुङ्क्ष्व मद्दत्तमादरात् ॥४०॥
इति पठित्वा जवनिकां धृत्वा ॥ घण्टां वादयन् ॥ वामहस्तेन विकचोत्पलसदृशी मुद्रां प्रदर्श्य ॥
पंचभिः प्राणादि मुद्राभिः ॥ प्राणादि मुद्रा यथा ॥ ॐ प्राणाय स्वाहा ॥
कनिष्ठिकनामिका योगेन ॥ ॐ अपानाय स्वाहा तर्जनी- मध्यमांगुष्ठयोगेन ॥
ॐ व्यानाय. तर्जन्यामंगुष्ठायोगेन ॥ ॐ उदानाय. अनामिका मध्यमांगुष्ठयोगेन ॥
ॐ समानाय. सर्वाभिरंगुलीभिः ॥ इति निवेद्य ॥ दसधा मूलं प्रजप्त्वा ॥
जलं दद्यात् ॥ कर्पूरैलावासितं शुद्धवारिमाधुर्यैणातीव ह्रत्तोषकारि ॥
मद्दत्तं त्वं गृहाणाद्य नाथ स्वर्णपात्रे स्थापितं भूमिनाथ ॥४१॥
श्रीनृसिंहाय. भोजनमध्ये पानीयम् ॥ भोजनान्ते उत्तरापोशनम् ॥
ततः ऋष्यादिकपूर्वकं मूलजपं कृत्वा ॥
निवेद्य प्राणानायम्य स्व दक्षिणतः कुण्डं स्थण्डिले वा मूलेवावोक्षणम् विधाय
अस्त्राय फडिति संप्रोक्ष्य तेनैव कुशत्रयं वा सन्ताड्य कवचाय हुं
इति अभ्युक्ष्य तत्र प्रागग्राउदगग्राश्च तिस्त्रो रेखाः विलिख्य तत्र नवमे
कोष्ठे वन्हिं प्रतिष्ठाप्य क्रव्यादेभ्यो ऊं फडिति क्रव्यादांशं नैऋत्यं त्यक्त्वा ॥
मूले वन्हिं परिषिच्य ॥ ॐ ॥ अग्निं प्रज्वालितं वन्दे जातवेदं हुताशनम् ॥
सुवर्णवर्णममलं समिद्धं विश्वतोमुखम् ॥ इति वन्हिं प्रणम्य वैष्ववाग्नये नमः ॥
इति गन्धादिभिः सम्पूज्य ॥ तत्र चक्रस्थां देवतां सावरणां ध्यात्वा मूलेनग्न्धादीनां
सम्पूज्य घृतादीनां मूलं प्राणाय स्वाहेत्यादिभिः पंच ॥ षडंगैः षडहुतिर्हत्वा ॥
वौषडंतेन मूलेन पूर्णाहुतिं हुत्वा ॥
पुनर्देवताम गन्धादिभिः सम्पूज्य पुष्पांजलिं दत्वा मूलेन देवतां चक्रे संयोज्य ॥
मूलेन विभूतिवन्दनं कृत्वा पुनः पूर्ववत् वन्हि परिषिच्य ॥
भो भो वन्हे महाशक्ते प्रसाधक ॥ कर्मान्तरेपि सम्प्राप्तौ सान्निध्यं कुरु सादर ॥
इति वन्हिं सम्प्रार्थ्य ॥ विसृजेदिति नित्यहोमः ॥
ततः मूलेन देवस्योपरि मूलवर्णमुच्चार्य ॥
नारिकेल कदलीपनसाम्रखर्जुरादि जनितानि फलानि ॥
अर्पितानि तव चित्तचरित्र स्वीकुरु त्वममयानि मयात्र ॥४२॥
श्री लक्ष्मीनृसिंहाय. फलम् ॥ जातिफले लासुर पुष्पजातिपत्रान्वितं खादिरपूगखण्डैः ॥
समेतनेनंकृतपत्रयुक्तं गृहाण ताम्बूलमनन्तविष्णो ॥ लक्ष्मीनृसिंहाय. ताम्बूलम् ॥
देवदेव सुवर्णादि दक्षिणा दीयते मया ॥ पूजा साद्रुण्य सिध्यर्थमिमां त्वमुरसा कुरु ॥४४॥
लक्ष्मीनृसिंहाय. दक्षिणाम् ॥ कृत्वेनं छत्रसंछन्नं जगदेतच्चराचरम् ॥
तथापि भक्त्या मद्देतं गृहाणातयवारणम् ॥४५॥
लक्ष्मीनृसिंहाय. छत्रम् ॥ त्वां विज्वाय अहं देव चामरेणातिभक्तितः ॥
स्वर्णदण्डेन मृदुना शुभ्रेण परमेश्वर ॥४६॥
श्रीनृसिंहाय. चामरम् ॥ विश्वव्यापकरुपस्वं त्वां विना कोस्ति दर्पणे ॥
तथापि भक्त्या मद्दतं आदर्शमवलोकय ॥४७॥
लक्ष्मीनृसिंह. दर्पणम् ॥ सामसारप्रियोऽसि त्वं सामसारजगत्पते ॥
अतो मयात्र गीयन्ते शृणु सामानि भक्तितः ॥४८॥
लक्ष्मीनृसिं. गीतम् ॥ नृत्यं वाद्यादि ॥ ध्वजम् ॥ रथम् ॥
अश्वगजम् ॥ इति राजोपचारैः समर्प्य ॥
प्राणायामपूर्वकं षडंगं ध्यात्वा ॥ मानसपूजां तं कृत्वा ॥ मालामादाय ॥
वामपाणि पात्रान्तरे निधाय ॥ मूलेन सामान्यार्घ्योदकेनाभ्युक्ष्य ॥
गन्धादिभिः अभ्युक्ष्य ॥ गन्धादिभिः सम्पूज्य ॥
ॐ मालेमाले महामाये सर्वशक्तिस्वरुपिणे ॥ चतुर्वर्गास्त्वयि न्यस्तास्तस्मान्मे सिद्धिदा भव ॥४९॥
र्हींे सिद्धयै नमः ॥
इति प्रणम्य ॥
अविघ्नं कुरु माले त्वं इति अनेन तां दक्षिणहस्ते गृहीत्वा
मूलेन ह्रत्कमलमानीय मध्यमामध्य पर्वणि संस्थाप्येकचित्तो भूत्वा ॥
मन्त्रदेवतयोरैक्यं विभाव्य सहस्त्रत्रिशतमष्टोत्तरशंत वा मूलं प्रजप्य ॥
जपावसाने ॥ त्वं माले सर्वदेवानां प्रीतिदा शुभदा सदा ॥
शुभं कुरुष्व मे भद्र यशो वीर्यं च देहि मे ॥५०॥
इति मन्त्रेण तां शिरसि संस्थाप्य पुनः पूर्ववत् ऋष्यादि मानसपूजां कृत्वा…….
15 श्रीनृसिंहार्चनपद्धतिः – पद्धतिः ७
सामान्यर्घोदकं गृहीत्वा ॥ गुह्यातिगुह्यगोप्ता त्वं गृहाणास्मत्कृंत जपम् ॥
सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्प्रसादात्वयि स्थितिः ॥
इति देवदक्षिण-हस्ते जपं समर्प्य ॥
देवतां नीराजयेत् ॥ यथा ॥
स्वर्णादि पात्रे गन्धोदकेनाष्टदलं विलिख्याष्टदलेषु कर्णिकायां चन्दनागरुकाकारनरान्नवदीपारं संस्थाप्य ॥
तदनन्तरं अक्षताः विकीर्य ॥
श्रीं र्हीं् ग्लूं र्हींल स्लूं म्लूं क्लूं न्लूं र्हींर इति नवरत्नेनैश्वर्यायै नमः
इति रत्नेश्वरांगं गन्धादिभिः सम्पूज्य अन्तर्बहिस्तेजसोरैक्यं विभाव्यं मूलेन मस्तकं पात्रं त्रिवारं उधृत्य ॥
समस्तचक्रचक्रस्थयुत श्रीपरमेश्वर ॥ आरतिक्यमिंद देव विलोकय जगद्रुरो ॥
इत्यामस्तकं श्रीनृसिंह नीराज्य आर्तिका पठेत् ॥ यथा ॥
जयदेव जयदेव जय नरहरिमूर्ते लक्ष्मीजाने मामवनिगभस्तुमिमूर्ते जयदेव जयदेव ॥
गुर्गुशब्द कृत्वा सोष्णं विश्वसताम् ॥ स्तम्भादाविर्भूतं भक्तां क्रोधवताम् ॥
हिरण्यकशिपोर्जठरं नखरैर्दारयतां दंष्ट्राभीषणवक्त्रो जिव्हां चालयताम् ॥१॥
जयदेव. क्रोधज्वलनज्वालातापित लोकस्त्वं प्रल्हादास्फुरणे ह्यमलसिहेतुस्त्वम् ॥
निजरिपुवरभटजीवरहरणे कालस्त्वम् ॥ सनकादिकमुनिचित्ते परमध्येयस्त्वम् ॥२॥
जयदेव. दृष्ट्वा् रुपं तावकममरैतिभीतं श्रुत्वोग्रोरावते फणिनाधश्चलितम् ॥
क्षुब्धः सिंधुः शैलेरतिभीतायापतितम् ॥ गोविन्दात्मजसुखदं श्रवणे तवचरितम् ॥३॥
जयदेव. इति नीरांजनं विधाय ॥ अंगुलीभिर्द्दष्टिमूर्ताय जयजय नरहरेति शब्दमुच्चैर्ब्रूयात् ॥
ततः यज्ञेन यज्ञामिति मन्त्रपुष्पांजलिं दत्त्वा ॥ प्रदक्षिणा नमस्कारान्विधाय ॥
सहस्त्र नामादिभिः स्वेष्टदेवतां स्तुत्वोच्छिष्टभागिनं पूजये ॥ यथा ॥
ईशान्यां त्रिकोणचतुरस्त्र मण्डलं विलिख्य ॥
तत्र विष्वक्सेनं ध्यात्वा इष्टदेवतानिर्माल्यगन्धादिभिः सम्पूज्य ॥
ॐ लेह्यचोष्यान्नपानाद्यै ताम्बूलं स्त्रग्विलेपनम् ॥ निर्माल्यभोजने तुभ्यं ददामि श्री शिवाज्ञया ॥
इति नैवेद्यांशं पृथक्पात्रे दद्यादित्युच्छिष्टभाक्पूजनम् ॥
ततः गुरुप्रसादात्संपूज्येदं दत्वा स्वयं स्वीकृत्य परमानन्दनिर्भरः ॥
सामान्यर्घ्यमुधृत्य देवोपरि भ्रामयित्वा इति पूर्वप्राणबुद्धिधर्माधिकारतो
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यावस्था सुमनसा वाचा हस्ताभ्यामुदरेण शिस्ना यस्मृतं यदुक्तं तत्सर्वं ब्रह्मर्पणम् भवतु स्वाहा ॥
मामदीयं सकलं हरये ॐ तत्सदिति सामान्यर्घ्योदकमुत्सृजेत् इति ब्रह्मार्पण्‍ ॥
इति देवस्य चरनाविन्दे समर्प्य जलम् ॥ किंचित् अवाशिष्टं जलं वामहस्तेनादाय ॥
तत्र पूजावशिष्टं गन्धमालोड्य तेनात्मानांसामायिकांश्च प्रोक्षयित्वा मूले
देवपुष्पांजलिं दत्वा परिवारदेवताः देवाडे लीना विभाव्य ॥
ॐ गच्छ देव परं स्थानं परात्परसुरेश्वर ॥ यत्र ब्रह्मादयो देवा संविदुः सुखमासनम् ॥
इत्युच्चार्य गुरुपदिष्टमार्गेण खेचर्यो निर्माल्य पुष्पाघ्राणयोगेन सहस्त्रदलं प्राप्य तेजोमय ॥
श्री नृसिंह ध्यायेत् ॥ ह्रत्कमले स्थापयेत् इति देवता विसर्जनम् ॥
ततः गुरुं ब्राह्मणांश्च गन्धादिभिः सम्पूज्य तेभ्यः तीर्थप्रसादं दत्वानन्तरं स्वयं गृहीत्वा यथासुखं विहरेत् ॥
अस्य पुरुषश्चरणं षष्ठिसहस्त्रोत्तर लक्षत्रयं अध्वकमलिका पुष्पैर्होमः ॥
एवं श्रीनृसिंहमभ्यर्चानन्तरं स्वोक्तमार्गेण कुटुम्बभरणार्थ योगक्षेमोपायं
कृत्वानन्तरं मध्यान्हस्नानादि वैश्वदेवान्तं निर्वृत्य यथाशक्त्या ब्राह्मणसुवासिनीः संभोज्य ततः स्वयं भुंजीत ॥
ततः नृसिंहपुराणादि अथवा रामायणादि श्रुत्वा सन्धाहोमच निर्वृत्य
नृसिंहदेवतांस्मरणानपूर्वकं शुद्धशय्यायां शयीत ॥
एवं यः पूजयेत् भक्तया त्रिकालां भक्तितो हरिम् ॥
वौरिभिः पीड्यते नैव हरिस्तं रक्षति स्वयम् ॥१॥
त्रिकालार्चनादि अशक्तौ द्विः सकृद्वार्चयेत् ॥
तत्राप्यशक्तौ जयन्त्यादि संक्रान्त्याद्यखिलपर्वस्याखिलैरुपचारैः पूजयेत् ।
उत्तमानित्यपूजात्यक्षपूजा च मध्यमा ॥ अधमा मासपूजा च मासादूर्ध्वं पशुर्भवेत् इतिकुलसमुद्रोक्तिः ॥
विस्तारेण अलम् ॥ उत्तरानन्दनाथानां पदपंकजसेवनम् ॥ रचिता स्वप्रकाशेन नृसिंहार्चनपद्धतिः ॥
रोड्योपनाम्ना जनार्दनभट्टस्यात्मजेन व्यंकतेशेन लिखितम् ॥
श्री लक्ष्मीनृसिंहो जयाति ॥ शम् ॥ श्रीरस्तु ॥ शम् ॥……………
15… सामानुष्ठानः – मंत्र १
मंत्र १
अथ सामानुष्ठान प्रारंभः ॥
श्रीमल्लक्ष्मीनृसिंहाय नमः ॥ श्रीराम ॥ इदमाराधनं त्रैकालमावश्यकम् ॥ अद्यित्यादि तिथौ मम समस्तपापक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वप्रीत्यर्थं पुनः संसारोच्छेदनपूर्वकं झटिति ब्रह्म साक्षात्कारपर्यंत श्रीमल्लक्ष्मीनृसिंहचरणप्रसादसिध्यर्थं श्रीसामराजानुष्टुप् मंत्रराजश्रौतविद्यता अतर्यागबहिर्य़ागाभ्यां श्रीमल्लक्ष्मीनृसिंह आराधयिष्ये ॥ शुच्यदिपूर्वका- जपाद्यगमंत्राराधनमहं करिष्ये ॥ इति संकल्प ॥ एवं विधाय ॥ अङ्गस मंत्रान्ते ॥ ॐ श्रीं क्ष्रौं ॐ इति मूलव्यहमुच्चार्य ॥ श्रीनृसिंहाराधनारंभे शांति पठेत् ॥ ॐ भद्रं कर्णोभिः ऋक् ॥ स्वस्ति न इंद्रो वृध्दश्रवा ऋक् ॥ ॐ शांतिः शातिः शांतिः ॥ तत्रादौ तत्वचतुष्टयशोधनम् ॥ ॐ ईं हं उग्रं विष्णुं हं ईं ॐ ऐं आत्मतत्वं ॥ ॐ ईं हं मृत्युं. मृत्युं हं हं ईं ॐ ऐं क्लीं सौः सर्वत! ॥ ॐ ब्रह्मानन्दं प. ॥ द्वंद्वातीतं ॥ एकं नित्यं. ॥ भावातीतं त्रिगु ॥ अखण्डमण्डला. ॥ तत्पदं दर्शित. ॥ हेतवे जग. ॥ प्रभवे सर्व विद्यानां शं. ॥ गुरुर्ब्रह्मा. ॥ इति ध्यात्वा करशुचिं कुर्यात् ॥ अं अं गु. आं तर्ज. सौः म. अं अना. आं कनि. सौः करतल. ॥ मूलेन प्रणायमत्रयं कृत्वा कृतांण्जलीर्भूत्वा ॥ प्रकृतिप्राकृताशेषविशेषाय द्विभूतयः प्रविशन्तु ममान्तुस्थितविष्णोश्चरनरेणवः ॥ स्ववामभागे गुं गुरुभ्यो नमः पं परमगु. ॥ पं परमेष्ठी पं परात्पगु. स्वदक्षिणे परमेश्वराय. शेषाय नमः ॥

गं गणपतये. दुं दुर्गायै. सं सरस्वत्यै. क्षं क्षेत्रपालाय. स्वपुरतः तत्पहाटक केशान्त ज्वलत्पावकलोचन ॥ वज्राधिकनखस्पर्श दिव्यसिंह नमोस्तु ते इति नृसिंह प्रणम्य ॥ सत्यज्ञानेति ध्यानम् ॥ लक्ष्मीशोभितवामभागममलं सिंहासने सुन्दरं ॥ सव्यं चक्रधरं च निर्भकरं वामेन चापम् वरम् ॥ सर्पाधीशकृतातपत्रममलं त्र्यक्षं भुभुक्षोरुहं । वन्दे देवमुनींद्रवन्दितपदं लक्ष्मीनृसिंह विभुम् ॥ एवं ध्यानोक्तं ध्यात्वा श्रीनृहरिरहमिति भावयेत् ॥ कृताञ्जलिः पुनर्भूत्वा ॥ ॐ श्रीसामराजानुष्टुपमन्त्रराजश्रौतविद्यामंन्त्रस्य विधिः प्रजातिर्ब्रह्या ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः ॥ श्रीभगवान्मंगलेश्वरः श्रीमल्लक्ष्मीनृसिंहो महाविष्णुः परमात्मा देवता ॥ नृ इति दुष्टं कीलकं ॥ सु इत्युदुष्टं कीलकम् ॥ आद्याजगन्मूल! प्रकृतिः शक्तिः । तदधिष्ठितः पुरुषः परमात्मा बीजं ॥ बुद्धिर्द्वितीया शक्तिः ॥ प्रत्यगात्मा द्वितीयं बीजं ॥ अमृतपूरणी मूलाधारदारभ्य ब्रह्मन्ध्रपर्यन्तं सुषुम्नानाडी तृतीया शक्तीः । तत्सहचरणौदानवायुस्तृतीयं बीजं । ईं चतुर्थशक्तीः ॥ हं चतुर्थ बीजं ॥ परं ब्रह्मतत्वं ॥ परमात्मा क्षेत्रं ॥ श्रु क्लीवर्णः ॥ उदात्तरः ॥ श्रीलक्ष्मीनृसिंहप्रीत्यर्थं जपे. ॥ विधये प्रजापतये ब्रह्मण्णऋषये नमः शिरसि ॥ अनुष्टुप् छंदसे नमः मुखे ॥ श्रीमल्लक्ष्मीनृसिंहो महाविष्णुः परमात्मा देवतायै नमः ह्रदये ॥ नृ इति दुष्टं कीलकाय. दक्षिणकुक्षौ ॥ सु इत्यदुष्टं कीलकाय. वामकुक्षौ ॥ आद्याजगन्मूल प्रकृतिः शक्तये. वामांसे ॥ तदधिष्ठितः पुरुषः परमात्मा बीजाय. दक्षांसे ॥ बुद्धिर्दितीया शक्तये. वामांसे ॥ प्रत्यगात्मा द्वितीय बीजाय. दक्षांसे ॥ अमृतपूरिणी मूलाधारदाभ्य ब्रह्मन्ध्रपर्यन्तं सुषुम्नानाडी तृतीयाशक्तये. वामांसे ॥ तत्सचरण उदानवायुस्तृतीयं बीजं दक्षांसे ॥ ईं. चतुर्थशक्तये. वामस्तने ॥ हं चतुर्थंबीजाय. मुखे ॥ पुनः कृतांजलिः ॥ परब्रह्मतत्वं परमात्मा क्षेत्रं ॥ शुक्लो वर्णः ॥ उदात्तः स्वरः ॥ श्रीमल्लक्ष्मीनृसिहचरण प्र. ॥ ॐ ईं हं उग्रं दक्षिणकर्परादंगुल्यग्रपर्यन्तं बहिर्वामहस्तेन विन्यस्य ॥ ज्वलन्तं खं ॥ वामकर्परादारभ्य अगुल्यग्रपर्यन्तं बहिर्दक्षिण हस्तेन विन्यस्य ॥ नृसिंह. भद्र दक्षिण कर्परान्तसंन्धरारभ्यांगुल्यग्रपर्यन्तं वामहस्तेन विन्यस्य ॥ मृत्युमृत्युं. म्यहं हं ईं ॐ तथैव दक्षिणकरतलं स्फालयेत् ॥ हं ईं इति वामकरतंल स्फलयेत् ॥ हं इति करौ संपुटयेत् । ॐ ईं हं उग्रं वीरं. ष्णुं. हं ईं ॐ अं शुक्लवर्णाय आनन्दात्मने अंगुष्ठा. ॥ ओं ज्वलन्तं. मुखं ओं ह्रीं श्रीं घृणिः सूर्याअदित्यः श्रीं उं कृष्णवर्णाय प्रियात्मने तर्जनी. ॥ अं नृसिंह. भद्रं ॐ भूर्लक्ष्मीं सुवः कालकर्णं तन्नो महालक्ष्मीः प्रचोदयात् मं पिंगलवर्णाय ज्योतिरात्मने मध्यमा. ॥ ओं मृत्युम्यहं हं ईं ॐ ॐ नृसिंहाय. तन्नृसिं. ॐ हेमवर्णाय मायात्मने प्रणमामि. ॥ ओं ईं हं उग्रं मुखं ॥ नृसिंह. म्यहं हं ईं ॐ ॐ सहस्त्रार हुं फट्‍ सर्ववर्णाय सत्यत्मने कनिष्ठिका करतलकरपृ. ॥ एवं ह्रदयादि नेत्रवर्जं पंचांङुन्यासं कुर्यात् ॥ स्मार्तंन्यासं विधायादौ पश्चाच्छ्रौतं समाश्रयेदिति वचनात् श्रौंतन्यासासूर्वयेव स्मार्तन्यासं कुर्यात् ॥ इति स्मार्तन्यासः ॥ अथ श्रौतन्यासः ॥ ततः प्रथमतः आत्मानं संकलीकर्तुं द्विस्वरसाम्नानुष्ठुभं द्वे द्वे अक्षरे उदात्तनुत्ताभ्यां गायेत् ॥ तत्रादौन प्रणवं गायेत् । तथाहि ॥ अऊ ३४५६ उदात्तः म ॐ ३४५६ भू ॥ अनुदात्त ॥ अऊ ३४५६ उ. म ओ ३४५६ मू अ. ॥ ईं ह ३४५६ मू उ. ईं हा ३४५६ मू अनु. ॥ इति शक्तिबीजे प्रगाय ॥ उग्रं ३४५६ मू उ. वीरं ३४५६ मू अनुदात्त ॥ महा ३४५६ उ. विष्णु ३४५६ मू अ. ॥ ततः पूर्वत्प्रणव प्रगाय ॥ ज्वल २३४५ मू उ. तं सं २३४५ अ. र्वतो २३४५ उ. मु २३४५ मू अ. ॥ ॐ र्हींू श्रीं घृणिः सूर्यआदित्यः श्रीं ॥ इति सावित्र मन्त्रं जपेत् ॥ नतु गायेत् ॥ नृसी २३४५ मू उ. हं भी २३४५ अ. ष ण २३४५ मू उ. भद्र २३४५ मू अ ॥

ॐ भूलक्ष्मी भुवर्लक्ष्मीसुवः कालकर्ण तन्नो महालक्ष्मीः प्रचोदयात् ॥ इति यजुर्लक्ष्मी मन्त्रं गीतरहितं जपेत् ॥ मृत्यु २३४५ उ. मृत्यू २३४५ मू अ. ॥ न मा २३४५ उ. म्य २३४५ उ. म्य ह २३४५ मू अ. ॥ ततः ओं नृसिंहाय वि. । तं नृसिं. त् इति उल्का गायेत् ॥ यथा ॐ नृ २३४५ उ. नखा २३४५ अ व य धी २३४५ उ. मही २३४५ अ. । तन्नः २३४५ उ. । सिंहं: २३४५ अ. । प्रचो २३४५ उ. द या २३४५ त् अ. ॥ ततो मिश्रणसाम ॥ यथा इ म २३४५ उ. । हं उ २३४५ अ. । ईं म २३४५ उ. । हं ॐ २३४५ म् अ. । ततःसामराजात्मकोहं इति परिभाव्य ॥ आत्मानं सकलीकृतिं भावयित्वा अनेन साम्ना न्यासेन मम व्यापको न्यासः संपाद्यताम् ॥ इति सर्वाङेषु व्यापकं कुर्यात् ॥ ततः अङुष्ठाग्रेण तर्जनीमध्यपर्वस्पृशता अङुष्ठाग्रेण कनिष्ठिकामूलपर्वस्पर्शेन उदात्तानुदात्ताभ्यां मुखहस्ताभ्यां गायेत् ॥ अ ऊ २३४५ उ. । म ॐ २३४५ म अ । अ ऊ २३४५ उ. । म् ॐ २३४५ म अ. ॥ इति प्रणवं ॥ ईं हं २३४५ म् उ. । ईं ह २३४५ म् इति शक्ति बीजे ॥ उग्र २३४५ म् उ. वीर २३४५ म् अ. । महा २३४५ उ. । विष्णु २३४५ म् अ. । पुनःप्रणवं प्रगाय अं श्वेतवर्णाय अंगुष्ठा. ॥ द्वितीयपादं गायेत् ॥ ॐ ईं हं ज्वल २३४५ म् उ. । तं स २३४५ अ. । र्वतो २३४५ उ. । मुखा २३४५ म् अ. ॥ ॐ र्हीं् श्रीं घृणिः सू. श्रीं उं कृष्णवर्णाय त्रि. तर्ज. ॥ ॐ ईं हं नृसी २३४५ म् उ. । हं भी २३४५ अ. षण २३४५ म् उ. । भद्र २३४५ म् अ. ॥ ॐ भुवर्लक्ष्मी. या त् मं पिङुल वर्णाय ज्योति. मध्यमा. ॥ ॐ ईं हं मृत्यु २३४५ उ. मृत्यू २३४५ म् अ. ॥ नमा २३४५ उ. । म्यह २३४५ म् अ. ॥ ॐ नृ २३४५ अ. । य धी २३४५ उ. । मही २३४५ उ. दया २३४५ त् अ. ॥ मिश्रणसाम ॥ इमा २३४५ उ. । हं उ २३४५ अ. । ईं मा २३४५ उ. । हं ॐ २३४५ म अ. । ओं हेमवर्णाय माया. अनामि । अ ऊ । म ॐ म् । अऊ । म्ॐ म् ॥ इति प्रणवम् । इं हं । ईं हाम् । ईं ह म् । ईं हाम् ॥ इति शक्तिबीजे ॥ उग्रं । वीरम् । महा । विष्णुम् । पुनः प्रणवं च प्रगाय ॥ ॐ ईं हं ज्वलम् तं स । र्वतो मुखम् ॥ ॐ र्हीं श्रीं घृ. श्रीं ॐ विद्युद्वर्णाय ज्ञाना. कनिष्ठि. ॥ उभय कनिष्ठिकयोर्नखध्वनिं कुर्यादति सांप्रदायः ॐ ईं हं नृसीम् । हं भी । षणाम् । भद्राम् ॥ ॐ भूर्लक्ष्मी भुव. दयात् ॥ ॐ ईं हं मृत्यूम् । मृत्यूम् । नमा । म्यहम् ॥ नृसिंहगायत्रीं गीत्वा मिश्रणसामं च गीत्वा ॐ सर्ववर्णाय सत्या. करतल इति द्विस्वरानुष्टुप् सामविधिः ॥ अथ षट्‌स्वरगानलक्षणमाह ॥ औदात्तघद्वयमत्र कृत्वा नीचैस्तृयाचं त्वथ चतुर्थपञ्चमे ॥ स्वरेण मध्ये न पुनस्तु षष्ठसुच्चैरनुचैर्मुनिपर्वताक्षरैः ॥१॥

अत्र चांगुष्ठोत्तमपर्वण उच्छ्रीभावेनैकं । वक्रीभावेनैकं ॥ तर्जनीमध्यमोपकनिष्ठकामपर्वस्पर्शैस्त्रीन्कनिष्ठिकामध्यपर्वस्पर्शेन अपरं तन्मूलपर्वस्पर्शेन अपरमित्युच्चमारभ्य तन्नीचक्रमेण सप्तस्वरानुक्वाभाष्यकारेण निंबादित्यस्वामि भिश्चोक्तम् ॥ तच्च । आद्यं अक्षरद्वयं तत्वस्ताङुष्ठोत्तम पर्वोच्छ्रयेण ॥ तृतीयमक्षरं कनिष्ठिकामूलपर्वस्पर्शेन चतुर्थञ्चमं च एकैकमक्षरं पृथकमृकथक् अङुष्ठेन तर्जन्यास्पर्शेन तत्सहिताङुल्या मध्यमाया उपकनिष्ठिकायाः कनिष्ठिकायाश्च क्रमेण मध्यपर्वस्पर्शेन षष्ठमङुष्ठोत्तमपर्वछ्रयेण ॥ सप्तमाष्टमाकक्षरे मिलिते कनिष्ठिकामूलपर्वस्पर्शेन मुखेन च प्रगाय ॥ अत्र षट्‌स्वरगान कालदीर्घाक्षराणि वामाङुलिभिर्गृहणीयात् ॥ इत्येवं यथाविहितस्वरैर्गायेत् ॥ गानप्रकाराश्चैवम् ॥ ॐ ऽऽऽ। ऽऽऽ। ऽऽऽऽ। म् ॥ अ उ ३४५६ उ. म ३४५६ अ. । ॐ ३४५६ मध्यम । अ ३४५६ म. । ऊ ३४५६ उ. । म ॐ ३४५६ म् अ. ॥ इति प्रणवगानम् ॥ इ ह ३४५६ म उ. । ईं ३४५६ अ. हं ३४५६ म् । म्. । ईं ३४५६ म. । ह ३४५६ म् ॥ उ. । ईं ह ३४५६ म् अ । इति शक्तिबीजे प्रगाय ॥ अथ प्रथमपाद तृतीयष्ठाक्षरग्रहणसहितं प्रगाय यथा ॥ उग्र ३४५६ म् उ. । वी ३४५६ अ. । रं ३४५६ म. । म ३४५६ म. । ह ३४५६ उ. । विष्णु ३४५६ म् अ. । इति गीत्वा ॥ अ ऊ उ. । मा अ. । ॐ म् । म.अ । म. उ । उ. । म ॐ म अ. । इति प्रणवषटस्व रेण गीत्वा ॥ ह्रदि करं निधाय ॥ ओंस सागरां सपर्वतां सप्तद्वीपां वसुंधरां ॥ इति पृथ्वीलोकात्मकत्वं मंत्रसाम्नोरादि पादस्य परमेश्वरं ह्रदयस्थं च भावयित्वा ॥ अग्निर्वैदेवा इदं सँर्वविश्वाभूतानि प्राणा वा इंद्रियाणि पशवोन्नममृत सम्राट स्वराट्‍ विराट्‍ ॥ इति अग्न्यात्मक्त्वं परिभाव्य ॥ तस्य ह वै प्रणवस्य या पूर्वा मात्रा पृथिव्यकारः स ऋग्भिऋविदो ब्रह्मावसवोगायत्रीगार्हपत्यः ॥ इति प्रणवमात्रा गर्हत्यात्मकतां परिभाव्य ॥ सोऽयमात्मा चतुष्पाज्जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सत्पांग एकोनविंशतिमुखस्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः ॥ इति जागृदवस्था विश्वात्मकं परिभाव्य ॥…………….
16 सामानुष्ठानः – मंत्र २
मंत्र २
ॐ ईं हं उग्रं. विष्णुं ॐ अशुक्लव ह्रदया. ॥ ततो द्वितीयपादं षष्ठाक्षरग्रहणसहितं षट्‌ स्वरोण गायेत् ॥ यथा । ज्वल ३४५६ म् उ । त ३४५६ म् अ । स ३४५६ म । र्व ३४५६ म. । तो ३४५६ उ. । मुख ३४५६ म् अ ॥ इति गीत्वा शिरसि पल्लवाकृतिं करं निधाय । यक्षगंधर्वाप्सरोगणैः सेवितमन्तरिक्षम् ॥ इति अन्तरिक्षलोकात्मकत्वं स्वशिरसि परिभाव्य । ऋग्यजुः सामार्थरुपः सूर्योत्तरादित्ये हिरण्यमयः पुरुषः ॥ इति सूर्यात्मतां परिभाव्य ॥ द्वितीयान्तरिक्षउकारः स यजुभिर्यजुर्वेदो विष्णुरुद्रास्त्रिष्टुप्‍ दक्षिणाग्निः प्रज्ञः सप्तांङएकोन विंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्तैजसो द्वितीयः पादः ॥ इति स्वप्नावस्थां तैजसात्मकतां च परिभाव्य ॥ ज्वलन्तं खं ॐ र्हींो घृ त्यः श्रीं ऊं कृष्णवर्णा. शिरसे. ॥ स ईं पाहियऋजीषीतरुत्रः ॥ श्रियं लक्ष्मीमौपलामाल्मिकां गां ॥ षष्ठीं च यामिंद्रसेनेत्युताप्याहुस्तां विद्यां ब्रह्मयोर्निसरुपां तामिहायुषे शरणमहं प्रपद्ये ॥ इति श्रियादि सप्तभिः शक्तिभिरभिषिच्यमानं ईश्वरशिरोङुं भावयेत् ॥ अथ द्वितीय- चतुर्थाक्षरग्रहणसहितं तृतीयपादं गायेत् ॥ नृसी ३४५६ म् उ. । ह ३४५६ म् अ. । भी ३४५६ म. । ष ३४५६ म. । ण ३४५६ म् उ. । भद्र ३४५६ म् अ. । इति षट्‌स्वरेण गीत्वा शिखायामाबध्वमुष्टिमंगुष्ठं नीत्वा ॥ रसुद्रादित्यतैः सर्वै दैवैः सेवितं दिवम् ॥ इति द्युलोकात्मकतां सामानुष्टुप्‍ तृतीयपादस्य परमेश्वरशिखां च परिभाव्य ॥ ॐ औषधीनां प्रभवति तारापतिः सोमः ॥ इति सोमात्मकतां विभाव्य ॥ तृतीया द्यौः स मकारः ससामभिः सामवेदो रुद्रादित्याजगत्या हवनीयः ॥ इति तारतृतीय मात्रामाहवनीयात्मकतां च परिभाव्य ॥ यत्र सुत्पो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तं सुषुप्तस्थानएकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दयोह्यानंदभुक् चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पाद्‍ एष सर्वेश्वर एव सर्वज्ञ एषोन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभावाप्ययौहि भूतानां ॥ इति सुषुप्तावस्थां प्राज्ञात्मतां च परिभाव्य ॥ नृसि. भद्रं ॐ भूर्लक्ष्मी. दयात् । मं पिङलवर्णाय. शिखायै वषट्‍ ॥ ततः द्वितीय चतुर्थाक्षर- ग्रहणसहितं चतुर्थपादं नृसिंहगायत्रीमिश्रणसामं च गायेत् ॥ मृत्यू ३४५६ उ. । मृ ३४५६ अ. । त्यु ३४५६ म् । म. ३४५६ म. । मा ३४५६ उ. । म्यह ३४५६ म् अ. ॥ अथ नृसिंहगायत्री ॥ ॐ नृ ३४५६ उ. । सिं ३४५६ अ. । हा ३४५६ म. । य ३४५६ वी ३४५६ उ. । द्म हे ३४५६ अ. । वज्र ३४५६ उ. । न ३४५६ अ. । खा ३४५६ म. । य ३४५६ म. । धी ३४५६ उ. । महि ३४५६ अ. । तन्नः ३४५६ उ. । सिं ३४५६अ.। हः ३४५६ म. । प्र ३४५६ म. । चो ३४५६ उ. । दया ३४५६ त् अ. । अथ मिश्रणसाम ॥ इमा ३४५६ उ. । हं ३४५६ म् अ. । उ ३४५६ म. । ईं ३४५६ म् म. । मा ३४५६ उ. । हं ॐ ३४५६ म अ. । इति गीत्वा ॥ हस्तौ स्कंधयोर्निधाय ॥ ब्रह्मस्वरुपं निरंजनं परमव्योम्निकम् ॥ इति ब्रह्मस्वरुपमिति ब्रह्मलोकः ॥ सामानुष्टुप्‍ चतुर्थपादस्थ परमेश्वरस्य च ब्रह्मलोकात्मकतां परिभाव्य ॥ स ब्रह्मा स शिवः स हरिः स इंन्द्रः सोग्निः सोक्षरः परमः स्वरट्‍ ॥ इति परमात्मतां परिभाव्य ॥ यावसानेस्य व चतुर्थ्यर्ध्दमात्रा सा सामलोकॐकारः सा अथर्वणैर्मंत्रैरथर्वंवेदः संवर्त्तकोग्निरुपतांच परिभाव्यः ॥ न बहिःप्रज्ञं नान्तः प्रज्ञं । नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञं नाप्रज्ञं व प्रज्ञानघनमहष्टमव्यवहार्यमानाह्यमलक्षणम- चिंन्त्यमव्यपदेश्यसे- कात्मप्रत्ययसारं प्रपंचोपशमं शिवमद्वैतं तच्चतुर्थवचस्य स भावयित्वा ॥ ॐ मृत्युं मृत्युं. हं हं ईं ॐ ॐ नृसिंहा. ॥ नन्नृसिं. त् ॥ ॐ हेमवर्णा. नेकवचा. ॥ इति हस्ताभ्यां कवचन्यसेत् ॥ चत्वारो वेदाः साङा सशाखाश्चत्वारः पादाश्चत्वार्यङुनि भवंति सप्रणवं सर्वं पश्चमं भवति ॥…………..

17 सामानुष्ठानः – मंत्र ३
मंत्र ३
अथ प्रत्यक् चैतन्यं महाचक्राख्यं पञ्चममस्त्राङमुच्यते ॥ ततो मन्त्रसाम्नोश्चरणचतुष्टयरुपत्वेन परमेश्वरस्य च अस्त्ररुपतया भावयेत् ॥ अथादौ श्रीनृसिंहस्य नाक्ष्यामेव उत्तराधरभावेन स्थितं क्षीरसागरध्योल्लासि श्वेत- द्वीपस्थं महाचक्रं ध्यायेत् ॥ षडरं वा एतत्सुदर्शनं महाचक्रं तस्मात्षडरं भवति षट्‍ पत्रं चक्रं भवति षड्‌ वाऋतवऽ ऋतुभिः संमितं भवति मध्ये नाभिर्भवति नाभ्यां वा एते अराः प्रतिष्ठिता भवन्ति मायया वा एतत्सर्वं वेष्टितं भवति नात्मानं मायया स्पृशाति तस्मान्मायया बहिर्वष्टित भवति ॥ यदेतच्चक्रं सुदर्शन महाचक्रं तस्य मध्ये नाभ्यान्तारकं भवति यदक्षरं नारसिंहमेकाक्षरं तदभवति षट्‍ सुपत्रेषु षडक्षरं सुदर्शन भवति अष्टपत्रेष्वष्टाक्षरं नारायणं भवति द्वादशसुपत्रेषु द्वादशाक्षरं वासुदेवं भवति षोडशपत्रेषु मातृकाद्याः सबिन्दुकाः षोडसस्वरा भवन्ति द्वात्रिंशत्सुपत्रेषु द्वात्रिंशदक्षरं मन्त्रराजं नारसिंहमानुष्टुभं भवति तद्वा एतन्महाचक्रं सार्वकामिकं मोक्षद्वारं ऋ उन्मयं यजुर्मयं सामामयं ब्रह्मयममृतमयं भवति ॥ तस्य पुरस्ताद्वसव आसते रुद्रा दक्षिणन्तं आदित्याः पश्चाद्विश्वेदेवा उत्तरतो ब्रह्माविष्णुमहेश्वराभ्यां सूर्यचन्द्रमसौ पार्श्वयोतदेतदृचाभ्युक्तम् ॥ ऋचो अक्षरे ॥ यस्तंनवे. सते ॥ सिंहासनोद्यच्छेषासनासीनस्य तत्फणामस्तकस्य श्रीनृसिंहस्य पुरतः ईशानतः करसंज्ञया अष्टौ वसवो न्यस्तव्याः ॥ कंध्रुक्य वसवे नृसिंहाय नमः ॥ खंधराय वसवे नृसिंहाय नमः गं सोमाय वसवे नृसिंहाय नमः ॥ घं आपाय वसवे नृसिंहाय नमः ॥ उं अनिलाय वसवे नृसिंहाय नमः ॥ चं नलाय वसवे नृसिंहाय नमः ॥ छं प्रत्युषाय वसवे नृसिंहाय नमः ॥ जं प्रभासाय वसवे नृसिंहाय नमः ॥ इति वसवो न्यस्तव्याः ॥ झं वीरभद्राय रुद्राय नृसिंहाय नमः ॥ ञं शंभवे रुद्राय नृसिंहाय नमः ॥ टं गिरिशाय रुद्राय नृसिंहाय नमः ॥ ठं अजैकपदाय रुद्राय नृसिंहाय नमः ॥ डं अहिर्बध्न्याय रुद्राय नृसिंहाय नमः ॥ ढं पिनाकिने रुद्राय नृसिंहाय नमः ॥ णं अपराजिताय रुद्राय नृसिंहाय नमः ॥ तं भुवनधीशाय रुद्राय नृसिंहाय नमः ॥ थं कपालिने रुद्राय नृसिंहाय नमः ॥ दं स्थाणवे रुद्राय नृसिंहाय नमः ॥ धं भवाय रुद्राय नृसिंहाय नमः ॥ इति दक्षिणतो एकादश रुद्रान्विन्यस्य ॥ नं धात्रे सूर्याय नृसिंहाय नमः ॥ पं अर्यम्णे सूर्याय नृसिंहाय नमः ॥ फं मित्राय सूर्याय नृसिंहाय नमः ॥ बं वरुणाय सूर्याय नृसिंहाय नमः ॥ भं अंशवे सूर्याय नृसिंहाय नमः ॥ मं खगाय सूर्याय नृसिंहाय नमः ॥ यं इन्द्राय सूर्याय नृसिंहाय नमः ॥ रं विवस्वते सूर्याय नृसिंहाय नमः ॥ लं पूष्णे सूर्याय नृसिंहाय नमः ॥ वं पर्जन्याय सूर्याय नृसिंहाय नमः ॥ शं त्वष्ट्रे सूर्याय नृसिंहाय नमः ॥ षं विष्णवे सूर्याय नृसिंहाय नमः ॥ इत्यादित्याः पश्चान्यस्तव्याः ॥ वैश्वदेवेषु ळं क्षमिति विन्यसेत् ॥ ळं क्षं ऋतुदक्षसंज्ञकेभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यः श्रीनृसिंहाय नमः । ळं क्षं धुरि लोचनसंज्ञकेभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यं: श्री नृसिंहाय नमः ॥ ळं क्षं पुरुरवार्द्रवसंज्ञकेभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यः श्रीनृसिंहाय नमः ॥ ळं क्षं कामकालसंज्ञकेभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यः श्रीनृसिंहाय नमः ॥
इति विश्वेदेवा उत्तरतो न्यस्तव्याः ॥
सव्यपार्श्वेहं सूर्याय नृसिंहाय नमः ॥ दक्षिणपार्श्वे संसोमाय नृसिंहाय नमः ॥ दक्षिणे नैऋत्यां गं गणपतये नृसिंहाय नमः ॥ वामे ईशान्याम ह्रिं भुवनेश्वर्यै नृसिंहाय नमः ॥ नाभ्यां तारामाम्ना विन्यस्य ॥ तत्र ब्रह्माविष्णुमहेश्वरीन्विन्यसेत् ॥ ॐ ब्रह्मणे नृसिंहाय नमः ॥ उं विष्णवे नृसिंहाय नमः ॥ मं महेश्वराय नृसिंहाय नमः ॥ इति विन्यस्य ॥ एतत्सर्वं नाभ्यामेव ॥ यथा ॥ ॐ श्रीं क्ष्रौं ॐ इति विन्यस्य ॥ एतच्चक्रे ईशानादि दिग्दलक्रमेण सर्वत्र सालङाराः सुदर्शनादि मूर्तीर्विन्यस्य चिन्तयेयुः ॥ तथा हि ॥ सं सुदर्शनाय नृसिंहाय नमः ॥ हं सुदर्शनाय नृसिंहाय नमः ॥ स्त्रां सुदर्शनाय नृसिंहाय नमः ॥ हं सुदर्शनाय नृसिंहाय नमः ॥ स्त्रां सुदर्शनाय नृसिंहाय नमः ॥ रं सुदर्शनाय नृसिंहाय नमः ॥ हुं सदर्शनाय नृसिंहाय . । फट्श‍ सुदर्शनाय नृसिंहाय । एतच्चक्रस्थं असः पत्राणि चक्रतव इति बुध्या ईमित्यंतर्मायता वेष्टयेदिति ध्यातव्यम् ॥

अथ्वष्ट पत्रेषु ॐ नारायणाय नृसिंहाय नमः । नं नारायणाय नृसिंहाय नमः ।
मों नारायणाय नृसिंहाय नमः । यं नारायणाय नृसिंहाय नमः । एतच्चक्रस्य अरान्वेबुध्यापत्राणि गायत्री छन्दो बुध्या प्रतिपत्रहीमिति बहिर्मायता वेष्टयेदिति ध्यातव्यम् ॥ अथ द्वादशसुपत्रेषु ॐ वासुदेवाय नृसिंहाय नमः । नं वासुदेवाय नृसिंहाय नमः । मों वासुदेवाय नृसिंहाय नमः । भं वासुदेवाय नृसिंहाय नमः । गं वासुदेवाय नृसिंहाय नमः । बं वासुदेवाय नृसिंहाय नमः । तें वासुदेवाय नृसिंहाय नमः । वां वासुदेवाय नृसिंहाय नमः । सुं वासुदेवाय नृसिंहाय नमः । दें वासुदेवाय नृसिंहाय नमः । वां वासुदेवाय नृसिंहाय नमः । यं वासुदेवाय नृसिंहाय नमः । एतच्चक्रस्य अरान्वेदबुध्यापत्राणि गायत्री छन्दो बुध्या प्रतिपत्रहीमिति बहिर्मायया वेष्टयेदिति ध्यातव्यम्। अथ द्वादशसुपत्रेषु ॐ वासुदेवाय नृसिंहाय नमः । नं वासुदेवाय नृसिंहाय नमः । मों वासुदेवाय नृसिंहाय नमः । भं वासुदेवाय नृसिंहाय नमः । गं वासुदेवाय नृसिंहाय नमः । बं वासुदेवाय नृसिंहाय नमः । तें वासुदेवाय नृसिंहाय नृसिंहाय नम। वां वासुदेवाय नृसिंहाय नमः । सुं वासुदेवाय नृसिंहाय नमः । दें वासुदेवाय नृसिंहाय नमः । वां वासुदेवाय नृसिंहाय नमः । यं वासुदेवाय नृसिंहाय नमः ॥ एतच्चक्रस्य अरान्वेदबुध्या पत्राणि जगती छन्दो बुध्या र्हीअमिति बहिर्मायया वेष्टयेदिति ध्यातव्यम् ॥
अथ षोडशसुपत्रेषु अं केशवाय नृसिंहाय नमः ॥ आं नारायणाय नृसिंहाय नमः । इं माधवाय नृसिंहाय नमः । ईं गोविन्दाय नृसिंहाय नमः । उं विष्णवे नृसिंहाय नमः । ऊं मधुसूदनाय नृसिंहाय नमः । ऋं त्रिविक्रमाय नृसिंहाय नमः । ऋं वामनाय नृसिंहाय नमः । लृं श्रीधराय नृसिंहाय नमः । लृं ह्रषीकेशाय नृसिंहाय नमः । एं पद्मनाभाय नृसिंहाय नमः । ऐं दामोदराय नृसिंहाय नमः । ॐ सङ्कर्षणाय नृसिंहाय नमः । औं वासुदेवाय नृसिंहाय नमः । अं प्रद्युम्नाय नृसिंहाय नमः । अ अनिरुध्दाय नृसिंहाय नमः । एतच्चक्रस्य अराः पत्राणि च षोडशकलाबुध्या ईमित्यंर्मायया वेष्टयेदिति ध्यातव्यम् ॥ ॐ उ ॐ ओं नमो भगवते ब्रह्मणे श्रीनृसिंहाय नमः ॥ ॐ ग्र्म ॐ ओं नमो भगवते विष्णवे श्रीनृसिंहय नमः । ओं वीं ओं नमो भगवते महेश्वराय श्री नृसिंहाय नमः । ओं रं नमो भगवते पुरुषाय श्री नृसिंहाय नमः । ॐ मं ॐ ॐ नमो भगवते ईश्वराय श्रीनृसिंहाय नमः । ओं हां ओं ओं नमो भगवते सरस्वत्यै श्रीनृसिंहाय नमः । ओं विं ओं ओं नमो भगवते श्रीयै श्रीनृसिंहाय नमः । ॐ ष्णुं ॐ ॐ नमो भगवते गौर्यै श्रीनृसिंहाय नमः । ॐ ज्वं ॐ ॐ नमो भगवते प्रकृत्यै श्रीनृसिंहाय नमः ॥ ॐ लं ॐ ॐ नमो भगवते विद्यायै श्रीनृसिंहाय नमः । ॐ तं ॐ ॐ नमो भगवते ॐकाराय श्रीनृसिंहाय नमः ॥ ॐ सं ॐ ॐ नमो भगवते चतसृभ्योर्ध्व- मात्राभ्यः श्रीनृसिंहाय नमः ॥ ॐ र्वं ॐ ॐ नमो भगवते वेदेभ्यः साङेभ्यः सशाखेभ्यः श्रीनृसिंहाय नमः ॥ ॐ तों ॐ ॐ नमो भगवते पञ्चभ्योग्निभ्यः श्रीनृसिंहाय नमः ॥ ॐ मुं ॐ ॐ नमो भगवते सप्तभ्यो व्याह्रतिभ्यः श्रीनृसिंहाय नमः ॥ ॐ खं ॐ ॐ नमो भगवते अष्टभ्यो वसुभ्यः श्रीनृसिंहाय नमः ॥ ॐ सिं ॐ ॐ नमो भगवते रुद्रेभ्यः श्रीनृसिंहाय नमः ॥ ॐ भीं ॐ ॐ नमो भगवते आदित्येभ्यः श्रीनृसिंहाय नमः ॥ ॐ भीं ॐ ॐ नमो भगवते पंचभ्यो महाभूतेभ्यः श्रीनृसिंहाय नमः ॥ ॐ णं ॐ ॐ नमो भगवते कालाय श्रीनृसिंहाय नमः ॥ ॐ भं ॐ ॐ नमो भगवते मनवे श्रीनृसिंहाय नमः ॥ ॐ द्रं ॐ ॐ नमो भगवते मृत्यवे श्रीनृसिंहाय नमः ॥ ॐ मृं ॐ ॐ नमो भगवते यमाय श्रीनृसिंहाय नमः ॥ ॐ त्युं ॐ ॐ नमो भगवते अंतकाय श्रीनृसिंहाय नमः ॥ ॐ मृं ॐ ॐ नमो भगवते प्रणाय श्रीनृसिंहाय नमः ॥ ॐ त्युं ॐ ॐ नमो भगवते सूर्याय श्रीनृसिंहाय नमः ॥ ॐ नं ॐ ॐ नमो भगवते सोमाय श्रीनृसिंहाय नमः ॥ ॐ मां ॐ नमो भगवते विराट्‌ पुरुषाय श्रीनृसिंहाय नमः ॥ ॐ म्यं ॐ ॐ नमो भगवते जीवाय श्रीनृसिंहाय नमः । ॐ हं ॐ ॐ नमो भगवते सर्वस्मै श्रीनृसिंहाय नमः । इति श्रीनृसिंहाकारमूर्ती विन्यसेत् ॥ एतच्चक्रस्य नालदण्डाश्च अरा इति वेदबुध्वा विज्ञेया त्रिकोणपत्राणि च अनुष्टुप्‍ छन्दो बुध्या विज्ञेयानिह्रीमिति बहिर्मायता वेष्टयेदिति ध्यातव्यम् ॥

ततः पूर्वतः स्वरं सामगायेत् ॥ अ ऊ ॥ उ. म । अ. । ॐ म् म. । अ । म. । उ । उ. ॥ म । ॐ म् । अ. ॥ इति प्रणवः ॥ इं हा ॥ उ. । ई अ । हां म । इं । म हं । उ । ईं हम् । अ ॥ इति शक्तिबीजे ॥ उग्रम् ॥ उ । वी । अ. । र म् । म. । म । म. । हा । उ । विष्णुम् । अ. पूर्ववत्तृतीय षष्ठाक्षरग्रहणसहितं प्रगाय ॥ पूर्ववत् प्रणवं च गीत्वा ॥ द्वितीयपादं षष्ठाक्षरग्रहणसहितं गायेत् ॥ ज्वलम् । उ. । तं । अ. स । म. । र्व । म. । तो । उ. । मुखम् । अ. ॥ ॐ र्हींं श्रीं घृ श्रीं । तृतीयपाद द्वितीयचतुर्थाक्षर ग्रहणसहितं गायेत् ॥ नृ सी म् । उ. । ह म् । अ. । भी । ष । म । ण म् । उ । भद्रम् । अ ॥ ॐ भूर्लक्ष्मी भुवर्लक्ष्मी. दयात् ॥ ततः द्वितीय चतुर्थाक्षरग्रहणसहितं चतुर्थपादं गायेत् ॥

मृत्यू । उ । मृ । अ । त्यु । म । न । अ । मा । उ । म्यहम् । अ । अथ नृसिंहगायत्री ॥ ॐ नृ । उ । सिं । अ । हा । म । य । म । वि । उ । द्महे । अ । वज्र उ. । न । अ । हः । म । प्र । म । चो । उ । दयात् । अ ॥ अथ मिश्रणसाम ॥ इमा । उ. । हं । अ । ऊ । म । ईं । म । मा । उ । हं ओम् । अ‍ ॥ ॐ इं हं उं ग्रं वीरं मुखं ॥ नृसिंहं. म्यहं ॥ हं ईं ॐ ॐ सहस्त्रार हुं फट्‍ ॥ सर्ववेददेवात्मकचक्राग्न्यात्मने विद्युद्वर्णाय सत्यात्मने अस्त्राय फट्‍ ॥ इति तर्जन्यंगुष्ठयोगेन कोटिद्वयास्त्रं न्यसेत् ॥ इत्येकोनविंशति अधिकदेवतात्मकं महाचक्रं. पञ्च्मम्स्त्राङपरं ब्रह्मस्वरुपं ह्रदि ध्यायेत् ॥ एवं नेत्रवर्जितमिदं पञ्चांगं विधाय ॥ उद्धारअक्षरपदपादक्षीरोदार्णवब्रह्मदिपति सामानि प्रगेयानि ॥ तत्रादौ उद्धारसाम गायेत् ॥ पादशः प्रगेयानि । यथा ॥ ॐ ईं हं उग्रंज्वलं नृसिं मृत्युं ३४५६ उ. वीरं तं सहं भी मृत्युउ ३४५६ म् अ । महापर्वतोषणं नमा ३४५६ उ. । विष्णुं मुखं भद्रं म्यहं ३४५६ अ ॥ अथ मिश्रणसाम ॥ इ मा ३४५६ उ । हं उ ३४५६ अ । ईं मा ३४५६ उ । हं ॐ ३४५६ म् अ ॥ इत्युत्वारसाम ॥ अथ प्रणवं प्रगायेत् ॥ अ उ । उ । म ॐ म् । अ । ऊ । उ । म ॐ म् अ । इति प्रणव ॥ इं ह म् । उ । ईं ह म् । अ । इ हं म उ । ईं ह म् । अ. । इति शक्तिबीजे ॥ अत्र मूलमंत्राक्षाराणि प्रणवसंपुटितानि प्रगेयानि ॥ सर्वत्र उदात्तानुदात्ताभ्यां गायेत् ॥

ॐ उ ॐ । ॐ ग्रं ॐ । ॐ वी ॐ । ॐ रं ॐ । ॐ मं ॐ । ॐ हा ॐ । ओं वि ओं । ओं ष्णु ओं । ओं ज्व ॐ । ॐ लं ॐ । ॐ तं ॐ । ॐ तं ॐ । ॐ स ॐ । ॐ र्व ॐ । ॐ तो ॐ । ॐ मु ॐ । ॐ खं ॐ । ॐ नृ ॐ । ॐ सिं ॐ । ॐ हं ॐ । ॐ भी ॐ । ॐ ष ॐ । ॐ णं ॐ । ॐ भ ॐ। ॐ द्रं ॐ । ॐ मृ ॐ । ॐ त्यु ॐ । ॐ मृ ॐ । ॐ न ॐ । ॐ मा ॐ । ॐ म्य ॐ । ॐ हं ॐ । ततः पूर्ववत् मिश्रणसाम गायेत् ॥ इत्यक्षरसाम ॥ अथ प्रणवगानम् ॥ अऊ । म ॐ म् । अऊ । म ॐ म् । इति प्रणवम् ॥ इं ह म् । ईं हं म् । इं ह म् । ईं ह म् ॥ इति शक्तिबीजे प्रगाय ॥ अक्षर पदसाम्नोः प्रणवशक्तिबीजानाम गानम् ॥ अतः परं ब्रह्माधिपति सामान्तं प्रणवशक्ति बीजानामुच्चारणमात्रम् ॥ अत्र मूलमन्त्रस्यैकादशपदशो गानं उदात्तस्वरेण च ॥ नत्वनुतात्तेन । तथा हि ॥ उग्र ३४५६ म् । उ । वीरम् । उ । महाविष्णुं । ज्वलन्तं । सर्वतोमुखम् । नृसिंह । भीषणं । भद्रं । मृत्युमृत्युं । नमामि । अहम् ॥ ततो मिश्रणं गायेत् ॥

अथ पादशो गानं पादसाम ॥ उदात्तानुदात्ताभ्यां गायेत् ॥ ॐ ईं हं उग्रंवीरं ष्णुम ३४५६ म् उ । ज्वलन्तं सर्व खं ३४५६ म् अ । नृसिंह भी. द्रं ३४५६ म् । मृत्युं ह ३४५६ म् ॥ ततो मिश्रणसाम ॥ इति पादसाम ॥ ततः क्षीरोदार्णवसाम उदात्तानुदात्ताभ्यां गायेत् । ॐ इं हं क्षीरो । दार्ण । वशा । यिनं । नृके । सरि । योगि । ध्येयं । परमं । पदं । ततो मिश्रण ॥ इति क्षीरोदार्णवसाम ॥ ॐ ईं हं ब्रह्मा ॥ धिप । तिः ब्रह्म‌मणो । धिप । तिः ततो मिश्रणसाम ॥……..

18 सामानुष्ठानः – मंत्र ४
मंत्र ४
अथ नृसिंहप्रीतये स्तुत्यर्थं सत्यसाम सच्चिदानंदसाम च जपेत् ॥
ॐ ऋत सत्य्म पुरुषं नृकेसरि विग्रहं ॥
कृष्णापिङुलमूर्ध्वरेतं विरुपाक्षं शङ्करं नीललोहितं ॥
उमापतिः पशुपतिः पिनाकिनंह्यमिति द्युतिमीशानः सर्वाविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मा धिपतिर्ब्रह्मणादिपतिः ॥
इति सत्यसाम ॥ ॐ तस्मादिदं सामसच्चिदान्दमयं परं ब्रह्म तमेवं विद्वानमृत इह भवति ॥
इति सच्चिदानन्दसाम ॥ इति तृतीयः पटलः ॥ अथ श्रीनृसिंहं ध्यायेत् ॥ सत्यज्ञानेति यथोक्तरुपं ध्यायेत् ॥ अथ त्रैकालिका ध्यानानि ॥
क्षीरोदालयविद्रूमा चलनिभेस्यांतेनमोस्तद्विषेदोर्भिश्चक्रधनुर्वराभयभुते नागेंद्रमौलिलिषे ॥
भास्वन्नीलगलाय चोदभचलटसटायांकस्थद्माजुर्षें विष्वक्सृष्टिवशीकृतामृतदृशे सिंहासनायानिशम् ॥१॥
इति प्रातः ॥ क्षीराब्धिस्थो दधानो रथचरणगयो विद्युदाभः पिनाकम् ॥ वामोर्ध्वे मोक्षमुख्याखिलवरवरदो दक्षिणाधःकरेण ॥ वामांके हस्तदत्ता भयद्रुतकनकत्विट्स्वधयं नीलकण्ठो ॥ भूयाल्लक्ष्मीनृसिंहो भुजंगफणिवृत्तो मत्कृते साभिमानः ॥२॥
इति मध्याह्रे ॥ नौमि क्षीराम्बुनिधिशयिनम पुर्णराकेशवर्णम् ॥ लक्ष्मीकान्तं करतललच्चापमिच्चापमिष्टाभयं च ॥ शेषच्छत्रं शाशिसुखमुखं नीलकण्ठं त्रिनेत्रम् ॥ शान्तेः पुष्टे र्विपदि तरणं कारणं श्रीनृसिंहम् ॥३॥
इति सायङ्काले ॥

19 सामानुष्ठानः – मंत्र ५
मंत्र ५
अथ विंशति श्लोकी ध्यानम् ॥ महाचक्रस्य नाभ्यां तु चिन्तयेत् क्षीरसागरम् । क्षीरसागरमध्य्स्थं श्चेतद्वीपं विचिन्तयेत् ॥१॥
तन्मध्ये तु महादिव्यं प्रासादं रत्ननिर्मितम् । प्रासादमध्ये चन्द्राभं सिंहासनमनुत्तमम् ॥२॥
तस्योपरि महाभागं शेषाख्यं फणिमण्डिलम् । तदासनगतं देवं तत्फणैत्व्याप्तस्तकम् ॥३॥
पूर्णेन्दु कोटिप्रतिभं नीलकण्ठं त्रिलोचनम् । बालेन्दुमण्डितसटं कुण्डलाभ्यां विराजितम् ॥४॥
अनेकरत्नखचितं मुकुटेन च शोभितम् । कांच्यांगुलीयवलयं नुपुराङुदभूषणैः ॥५॥
वरदभयहस्तं च चक्रहस्तं पिनाकिनम् । सर्वांगसुन्दरं देवं सर्वाभरणभूषितम् ॥६॥
स्त्रष्टारं सर्वजागतां त्रातारं सर्वकामदम् । तारैकाक्षरमध्यस्थं नृसिंह दिव्यरुपिणम् ॥७॥
योगपट्टासनस्थं च महामायेश्वरं विभुम् । वामभागेश्रिताम देवीं नीलकुञ्चित मूर्ध्दताः ॥८॥
हेमारविन्दप्रतिभां मौक्तिकाभरणोज्वलाम् । दाडीमं सव्यहस्तेन दक्षेनालिंग्य सप्ततिम् ॥९॥
देवस्याभिमुखीं ध्यायेभ्दक्ताभीष्टफलप्रदाम् । लक्ष्याद्याः शक्तयो देवं वीजयन्त्यः समंततः ॥ १०॥
लावण्यामृततोयेन सिंञ्चित्योऽपि च सर्वशः ॥ शक्तिभिर्मदरत्नाभिः सर्वतः परिवारितम् ॥११॥
सिद्धगन्धर्वनागैश्च विद्याधरवधूगणैः ॥ चामरैवीराज्यमानं च लक्ष्याद्याभिश्च शाक्तिभिः ॥१२॥
गायन्तीभिस्तुवन्तीभिर्निषेवितम् । सनकाद्यैर्योगिवरैर्ब्रह्रेशाद्यैः सुरोत्तमैः ॥१३॥
दक्षेतिग्मघुतिं चैव हिमांशुं वामतः स्थितम् । वेदैः साङैर्मंत्रवरैस्तूयमानं मुदान्वितम् ॥१४॥
गीयमानं सुदेवेशं सामगैर्ब्रह्यवादिभिः । आयुधरप्रवरैश्चैव मूर्तिमभ्दिरुपासितम् ॥१५॥
षट्‌भिः सुदर्शनैरंतर्मायया समलङ्कम् । अष्टद्वादशपत्रस्थैः सेवितं परम मुदा ॥१६॥
नारायणैर्वासुवैर्वेष्टितं ब्राह्ममायया । मातृकाभिः षोडशाभिस्तयान्तर्मायेयावृतम् ॥१७॥
द्वात्रिंशभ्दिः नृसिंहैश्च वेष्टितं बाह्यमायया । वसुभीरुद्रैरादित्यै र्विश्वेदेवैर्यथाक्रमम् ॥१८॥
सर्वापत्तारकं चक्रं कालानलसमप्रभम् । एवं नृसिंह चक्रस्थं सकृत्ध्यायालि यो नरः ॥१९॥
आचष्टे तारकं ब्रह्म क्रुपालुः परमेश्वरः । सर्वापभ्दयो विमुच्यते मृत्युं जयति दुस्तरम् ॥२०॥
ऐहिकामुष्मिकान्भोन्प्राप्नोत्यव्यहतान्नरः ॥ य इदं परं गुह्यं नृसिंह ध्यानमुत्तमम् ॥ पठत्यनुदिनं भक्त्या नृसिंहत्वमवाप्नुयात् ॥२१॥
इति शेषभगवत्कृतं ध्यानं समाप्तम् ॥…………..
21 सामानुष्ठानः – मंत्र ६
मंत्र ६
अथ शतश्लोकी ध्यानम् ।
महाचक्रस्य संनभिमण्डले त्रिगुणात्मनि ॥ सुखं संवीत्क्षीरजलं चिन्तयत् क्षीरसागरम् ॥१॥
श्वेतद्वीपं च तन्ममध्ये शब्दादिविषयात्मकः । जातिब्रह्मवनोपेतंस सद्रलंसिकतांचितम् ॥२॥
मणिरत्नमये तत्र प्रासादे सुमनोहरे । श्वेतसिंहासनं ध्यायेत् श्वेतपद्मोत्तरच्छदम् ॥३॥
शेषं तत्र विजानीयात्सत्यापुच्छमण्डलैः । फणासहस्त्रमुपरि छत्रीकृत्य व्यवस्थितम् ॥४॥
श्वेतहारकिरीटाभ्यां दधानं मुसलं हलम् । रक्ताक्षं श्वेतपुष्पस्त्रक् नीलवस्त्रैककुण्डलम् ॥५॥
तदङे चिंलयेद्देवं नृसिंह पीतवाससम् । सूर्येन्दुकोटिमहसमरुणोत्तरवाससम् ॥६॥
श्वेतद्रिकानित्वपुषं सत्यज्ञानसुखात्मकम् ॥ आसीनं योगपट्टेन चतुर्दष्ट्रं चतुर्भुजम् ॥७॥
प्रादक्षिण्येन दधतमूर्ध्वदक्षिणबाहुके । चक्रें पिनाकभयं वरं करचतुष्टये ॥८॥
तत्पहाटककेशान्तं चन्द्रर्धकृतशेखरम् । सुकेपोलं सुविस्तीर्णललाटफलकोज्वलम् ॥९॥
चन्द्रसूर्याग्निसंकाशं वृत्तोत्फुल्लत्रिलोचनम् । फुरत्कमलकिंजल्कसमरोमांतकर्णकम् ॥१०॥
किंचिदुन्नतमध्येषत्फुल्लनासामनोहरम् । ललज्जिकाप्रपञ्चास्यप्रकाशितरदावलि ॥११॥
श्मश्रुलम्बितसृक‌वाणं किंचिदुकुंचितभ्रुवम् । स्तब्धभ्रूरोपमपक्ष्माणं तिर्यगालंबिकेसरम् ॥१२॥
ककुदं सशिरः कण्ठप्राकुञ्चितकचोच्चयम् । नीलग्रीवं प्रकृत्यात्मा श्रीवत्साङितवक्षसम् ॥१३॥
विस्तीर्णोरस्थललुठत्पुरुषात्मककौस्तुभम् । विष्टब्धपार्श्वपृष्ठास्थिमग्ननाभ्यांकितोदरम् ॥१४॥
तिर्यक्संस्थितजङ्कोरु जान्वाहितकरद्वयम् । तीक्ष्णोग्रनखवज्रालिरोचिर्विद्रातासुरुम् ॥१५॥
तिर्यक्पादतलस्पर्शकृतार्थीकृतवासुकिम् । किरीटहारकेयूरकांचीकटकभूषितम् ॥१६॥
आयुक्तजङ्वाभरणं पादान्तव्याप्तनूपुरम् । रत्नांङुलीयकज्योतिरुभ्दासित दिगम्बरम् ॥१७॥
समकर्णान्तविन्यस्तचारकुण्डलभूषितम् । पञ्चभूतात्मिकां पञ्चरुपां मालां च बिभ्रतम् ॥१८॥
वामारुगतया लक्ष्याश्लष्टं दक्षिणबाहुना ॥ दधत्या वामहस्तेन दाडिमं सुमनोहरम् ॥१९॥
स्वर्णरत्नाभरणया पीतकौशेयवस्त्रया । हिरण्यवर्णयान्यस्तदृशा स्वामिमुखान्बुजे ॥२०॥
नानारुपधरैः शस्त्रैः पृष्ठपार्श्वतैः पृथक् । स्वस्वायुधोद्यतकरैः मूर्तिमभ्दिरुपासितम् ॥२१॥
सचामैर्विरज्यमानं लक्ष्याद्याभिश्च शक्तिभिः । संसाक्ताभ्यनुरक्ताभिरन्याभिः परिवारितम् ॥२२॥
यक्ष पन्नगगन्धर्वविद्याधरवधूगणैः नृत्यवादित्रङीस्तुतिभिः काडिक्षतेक्षणम् ॥२३॥
सुरासुरगणैश्वैवं प्रसादावाप्तदर्शनैः । कृताञ्जलीभिराज्ञार्थं किङ्करैर्दूरतस्थितैः ॥२४॥
अन्तरिक्षगतैः सिद्धैः योगिभिः सनकदिभिः । संस्तूयमानमेकाग्रैर्‌ऋग्यजुःसाममन्त्रगैः ॥२५॥
ऐशानीं दिशामारभ्य महाचक्रदलस्थितैः । पद्मासनैरभिमुखैर्वीक्षमाणं सुदर्शनैः ॥२६॥
नारायणैर्वासुदेवैः केशवाद्यैर्यथाक्रमम‍ । ब्रह्मद्यैर्नारसिंहैश्च स्वस्ववर्णायुधान्वितैः ॥ २७॥
पुरस्ताद्वसुभिस्तस्य रुद्रैर्द्दक्षिणस्थितैः । चक्रस्य पश्चादादित्यैर्विश्वेदेवैर्यथाप्युदक् ॥२८॥
उपोपविष्टैः पादान्ते ब्रह्मविष्णुमहेश्वरैः । स्वस्वायुधकरैरुर्ध्वं कृताञ्जालिपुटधरैः ॥२९॥
तथैवोपस्थितं चन्द्रसूर्याभ्यां पार्श्वद्वययोः महाविभूतिसंस्थानं सर्वदेवात्मकं प्रभुम् ॥३०॥
ब्रह्माज्ञेयः शिरस्तस्य पितरः सर्वषयः सटाः ॥ रुद्रो ललाटं विद्युत्भूरश्विनौ नासिके स्मृतौ ॥३१॥
श्रोत्रे दिशोरथ गण्डौ द्वौ नारदस्तुम्बरुस्तथा । मुखमग्नीरदाभानि दंष्ट्रास्ता कालरात्रयः ॥३२॥
द्यावापृथिव्या वोष्ठो द्वौ रसना तु सरस्वती । वेदा वाचकस्पतिः कण्ठः स्कन्थौ गुहाविनायकौ ॥३३॥
स्तनौ बृहस्पतिः शुक्रः सेन्द्रादेवास्तु बाहवः । सर्पा अङुलयो ज्ञेयाः शस्त्रास्त्राणि तथा नखाः ॥३४॥
लक्ष्मीर्वक्षस्थलं तस्य प्राणो नारायणात्मकः । धर्मात्मानौ चर्म वर्म नाभिर्गगनमुच्यते ॥३५॥
जगच्च जठरं साध्याः पाश्वे द्वे इति हि श्रुतिः । पृष्ठं तु मरुतो देवा लिङं तस्य प्रजापतिः ॥३६॥
उरु द्वौ वसवः प्रोक्तौ जंघे स्वचरणौ तु भूः । सिद्धाः साध्या पुरारोमा नद्यो धमनयः स्मृताः ॥३७॥
अस्थीनि पर्वतास्तस्य हिरण्यं रेत उच्च्यते । क्रोधो रुद्रः समाख्यातो ज्योतिर्भैरवरुपधृक ॥३८॥
शङ्खचक्र गदाशाङ्‍ चक्रं लोहित मुच्यते । शङ्खचक्रगदालाशार्ङैः शङ्खशङ्खनिभः स्मृतः ॥३९॥
गदा चक्राब्ज शार्ङ्गा गतापीता निगद्यते । सशार्ङगचक्राब्जगदं शार्ङानीलाम्बुदप्रभम् ॥४०॥
बाणा जपानिभानीली शङ्खचक्रधनुर्धराः खड्‌गचक्रगदाशाङ्गा खड्‌गो धूम्रः प्रकीर्तितः ॥४१॥
गदाबुद्धिरहंकारः शङ्खं शार्ङगाद्विधा स्थितम् । भूतादींद्रियादींश्च मनश्चक्रं विदुर्बुधाः ॥४२॥
शरास्तानिंद्रियाण्याहुर्बुद्धिकर्मात्मकानि वै । विद्यां खड्‌गं ततैवाहुरविद्या चर्म सूच्यते ॥४३॥
शूलं हलं च मुसलं धवलं त्रितयं स्मृतम् । शूलादि प्रथमं कृत्रा शङ्खचक्रगदाधराः ॥४४॥
चतुर्भजास्ते चक्राद्याः सुवर्नवसनायुधाः । चक्रादि चिह्य मुकुटाः खड्‌गो ज्ञेयोरुनाम्बरः ॥४५॥
अथ षट्‌श्लोकैः कथ्यते ॥ आद्या चतुर्थे चक्रे ऋतुपुरुषाख्यै रसैस्सदलैः । ईमिति पीतांतत्रान्तर्मायया वेष्टिता नेमिः ॥४६॥
वेदाङायत्री जगत्यनुष्टुभं दलं शेषम् । चक्रत्रितयं तत्र ह्रिमित शुक्ला बहिर्मायया ॥४७॥
स्फुरदट्टहासविकटोग्रदंष्ट्रदीप्ताननान् रौद्रान् । पिङोर्ध्वभीमकेशान् भीमक्षान्नवर विप्ररव्यान् ॥४८॥
चक्रधरं सरोजखङगांकुशपाशमुसलगदाः । सह सर्वैराभरणैरमलैर्दधातः सुदर्शनान्वंदे ॥४९॥
असितानसितसुपीतक्षितिलक्ष्मीभ्यां परिभक्तान् । चक्राम्बुजं शङ्खगदादधतो नारायणान्वंदे ॥५०॥
प्रणतोऽस्मि वासुदेवाने चक्रधराम्बुजगदहस्तान् । निखिलविभूषणभूषित सितपुषः सितरोजतान् ॥५१॥६॥
शंखचक्रगदापद्मैः केशवः कनकपभः । क्षीरांभोब्जगदाचक्रधरैः नारायणः स्मृतः ॥५२॥
माधवः शङ्खचक्राब्ज गदाहस्तोजपनिभः मनःशीलाभो गोविन्दो गदापद्मदरादिभिः ॥५३॥
सपद्मशङ्खदिगदो विष्णुश्चालक्तप्रभः । शङ्खचक्रगदापद्मैरर्जुनो मधुसूदनः ॥५४॥
सगदाशङ्हचक्राब्जो नीलाब्जाभस्त्रिविक्रमः । रक्तश्चक्रगदापद्मशङ्खैर्वामन उच्यते ॥५५॥
चक्रीदारीगदीसाजश्रीधरः कुमुदप्रभः ॥ काश्मीराभो ह्रषीकेशः सचक्राब्जदरोगदी ॥५६॥
पद्मचक्र गदाशङ्खै पद्मनाभो जनप्रभः । दामोदरः शङ्खगदाचक्राब्जैः क्षीरसन्निभः ॥५७॥
स्फटिकाभो वासुदेवः सङ्खाद्यब्जगदाधरः । संकर्षाणोदराब्जाद्दिदरैः कनकसन्निभः ॥५८॥
शङ्खागदीसाब्जचक्री प्रद्युम्नो वज्रसन्निभः । गदीशङ्खी साब्जचक्रस्त्वनिरुद्धो सितप्रभः ॥५९॥
ब्रह्माद्या नारसिंहास्तु स्वस्वलक्षणलक्षिताः । नृसिंहाकारवदनाः सर्व एव त्रिलोचनाः ॥६०॥
दधाति स्त्रुवरस्त्रुवौ ब्रह्माविष्णुश्चक्रसङ्खकम् । महेश्वरः शूलचापौ पुरुषः शङ्खचक्रभृत् ॥६१॥
दद्याति चेश्वरः शूलं डमरुं च यथाक्रमम‍ । लेखनीं पुस्तकं चेति दधाति द्वे सरस्वती ॥६२॥
पद्मद्वयं दधाति श्रीगौरि नीलोत्पलद्वयम् । प्रकृतिश्व तथा विद्या पाशाङ्कुशधरो शुभे ॥६३॥
अभीतिवरदाः सर्वे धवलास्ते चतुर्भुजाः । पुरुषं द्विभुजं केचित् प्रवदन्ति निरायुधम् ॥६४॥
एकादशोत्तरे विश्वरुपधृक् चक्रशाङ्खिनः । ॐ काराङकित वक्षांस्तु पीतओंकार उच्यते ॥६५॥
ओङ्कारानन्तरं मात्राश्चतस्त्रस्तस्य संस्थिताः । वेदाः साङा सशाखाश्च विज्ञेयास्तदनस्तरम् ॥६६॥
पञ्चाग्नेस्ततो ज्ञेयाः सप्तव्याह्रतयस्तथा । लोकपालास्ततश्चाष्टौ वसवोष्टौ ततः स्मृताः ॥६७॥
रुद्राः परं ततो ज्ञेयाश्चादित्यास्तदनस्तरम् । अष्टौ ग्रहास्ततः पश्चान्महाभूतानि पञ्च च ॥६८॥
कालः पाशाङ्खशीकालःश्चक्रं शङ्खीमनुस्मृतः । धूम्रः पाशाङ्खशी मृत्युः श्यामौ ज्ञेयौ यमान्तकौ ॥६९॥
तौ पाशमुन्दरधरौ प्राणश्च क्रदरीसितः । रक्ताब्जद्वयवान् रक्तसूर्यः सोमस्तु पाण्डुरः ॥७०॥
दधात्यमृतस्म्पूर्णं कुण्डं दण्डं च शोभनम् । स विराट्‌ पुरुषो जीवः शुक्लश्चक्रदरायुधः ॥७१॥
सर्ववर्णायुधैः सर्वे चेतनाचेतनात्मकम् । ब्रह्मादिशक्तश्चात्र सरस्वत्यादयः स्मृताः ॥७२॥
अर्थमात्राश्चतस्त्रस्ता ॐ कारस्यैव शक्तयः । सप्तव्यह्रतयोग्नीनां वेदानां चैव शक्तयः ॥७३॥
वसवो हरिताः सर्वे ते ज्ञेया खङुचर्मिणः । शूलखड्‌गाङिनो रुद्राः शुक्ला भस्मकपर्दिनः ॥७४॥
आदित्या लोहिताः सर्वे रक्ता अद्वयधारिणः । विश्वेदेवाः सुविशदाः सर्वे बाणधनुर्धराः ॥७५॥
ब्रह्मा रक्तः सुवर्णभो विष्णुः स्यात् श्यामसन्निभः । महेशः शुक्लवर्णश्च विज्ञेयः सिंहवक्त्रवः ॥७६॥
सर्वे चतुर्भजास्तत्र केषांचद्विभुजः शशी । सकलावरनातीतं निरालम्बन – भवनम् ॥७७॥
नृसिंह भावयन्त्येते तन्मयास्तद्विभूतयः । मंत्रमूर्तिधरस्यास्य साङा पादाः श्रुतीरिताः ॥७८॥
ह्रत्शिरस्तु शिखा चैव कवचं च यथाक्रमण । समग्रं च तथा मन्त्रमस्त्रंन्नेत्रविवर्जतम् ॥७९॥
शस्त्राणि श्रीनृसिंहस्य पूर्वोक्तानि प्रचक्षते । अस्त्रं तदेव देवस्य महाचक्राख्यमीरितम् ॥८०॥
प्रणवस्य तु या मात्रास्ताभिस्तेषु ह्रदादिषु । भूर्भुवः स्वःस्त्रयो लोकाः ब्रह्मलोकस्तदाश्रयः ॥८१॥
अग्न्यादायस्तथा सूर्यः सोमब्रह्मादयः सुराः । चतुर्षु मन्त्रपादेषु समात्रेषु व्यवस्थिताः ॥८२॥
ऋग्यजुः सामाथर्वाणः साङा शाखाः समन्विताः । मन्त्रस्य पादाश्चत्वार इत्याथर्वनी श्रुतिः ॥८३॥
प्रणवः प्रथमः प्रोक्तो ब्रह्मरुपः सनातनः । रक्तब्जद्वयंवान् रक्तो घृणिः सूर्यो द्वितीयके ॥८४॥
तृतीये तु यजुर्लक्ष्मीश्चार्वङी पद्मधारिणी । तुर्ये नृसिंहगायत्री नृसिंहाकार – धारिणी ॥८५॥
उक्तान्यंगानि मन्त्रस्य साम्ना श्रुतिनिदर्शनात् । ज्ञातव्यं देवदेवस्य ध्यानं सर्वोत्तमोत्तमम् ॥८६॥
उद्वहणातीह भूतानि सर्वाण्युदृह्यतेपि च । सर्गै विसर्गैर्वासेश्च यस्तंवर्म नमाम्यहम् ॥८७॥
विरामयति भूतानि सर्वाणि विरमत्पि । सर्गै विसर्गैर्वासैश्च यस्तं वीरं नमाम्यहम् ॥८८॥
स्वमहिम्ना जगत्सर्वं व्याप्नोति व्याप्यतेपि च । व्यतिषिक्तो महादेवो महाविष्णुं नमाम्यहम् ॥८९॥
जलन्यस्तेजसा स्वेन ज्लालन्नखिलं जगत् । अशेषमूर्तिर्विश्वात्मा ज्वलन्तं तं नमाम्यहम् ॥९०॥
सर्वतोक्षिश्रुतिघ्राणं सर्वतः पाणिपादकम् । सर्वैन्द्रियैरसंबंधं प्रपद्ये सर्वतोमुखम् ॥९१॥
जगध्दितं प्रपन्नोस्मि ह्यजितं वीर्यवत्तमम् । नृवच्च सिंहवच्चैव नृसिंह परमेश्वरम् ॥९२॥
यस्य भीमस्य देवाद्याः सर्वे भीत्यातिभीषणम् । रुपं दृष्ट्‌वा पलायन्ते भीषणं तं नमाम्यहम् ॥९३॥
भद्रं ददाति भक्तभ्यो यः सदा भद्ररुपधृक् । भद्राचारस्य गोप्तारं भद्र तं प्रणमाम्यहम् ॥९४॥
स्मृत एव हि भक्तानां यो हिंस्त्रान्मारयत्यजः । मृत्युऒ चेवापमृत्युं च मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम् ॥९५॥
भक्त्या नमन्ति यं सर्वे देवाः सब्रह्य वादिनः । भुक्तिमुक्तिप्रदं सर्व नमस्कार्यं नमाम्यहम् ॥९६॥
यस्यास्मा सर्वमेवेदं योन्नः सर्व शरीरिणाम् । सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वात्मानं नमामि तम् ॥९७॥
क्षीरोदार्णवमध्यस्थ योगिध्येयं परं पदम् । अमितद्युतिमीशानं प्रपद्ये तं पिनकिनम् ॥९८॥
ऋतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं चोर्ध्वतसं । प्रपद्येहं विरुपाक्षं शङ्करं नीललोहितम् ॥९९॥
उमापतिं पशुपतिं तथा चैवामितद्युतिम् । ईशानं सर्वविद्यानाम नरकेसरिविग्रहः ॥१००॥
ईश्वरं सर्वभूतानां प्रपद्ये कृष्णप्ङलम् । तस्मात्तत्सच्चिदानंदमय्म ब्रह्मस्वरुपिणम् ॥ ॥१०१॥
स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते । पुरुषस्तमज नित्यं व्रजामि शरणं हरिम् ॥१०२॥
यन्नामकीर्तनं पुसां सद्यो दहति पातकम् । करोति चाक्षयं पुण्यं प्रपद्ये ह्यनघवृषम् ॥१०३॥
यस्यावताररुपाणि सदार्चन्ति दिवौकसः । अजानन्तः परं रुपं तं वन्दे पुरुषोत्तेमम् ॥१०४॥
यस्य पादोदकैः स्नात्वा यस्योच्छिष्टानि भुञ्जते । नित्यं भागवता भक्त्या तं वन्दे सात्वतः प्रियम् ॥१०५॥

अथ दशकश्लोकैः फलश्रुतिः ॥………..

20 सामानुष्ठानः – मंत्र ७
मंत्र ७
इदं ध्यानशतं नित्यं पठतः श्रृण्वतोपि वा । पुनर्भवभयं नास्ति परलोकभयं कुतः ॥१॥
सर्वैश्वर्यं ददातीह सन्तुष्टः परमेश्वरः । देहान्ते तारकं ब्रह्म व्याचष्टे कर्णमूलके ॥२॥
तदेव व्याप्तदामोयं कथं सन्तोष्यतां प्रभुम् । मा मन्यध्वमिति प्राज्ञा भक्तिग्राह्या हि देवता ॥३॥
तुलसीदलमात्रेण जलस्य चुलकेन तु । विक्रीणीते यमात्मानं भक्तोभ्यो भक्तवत्सलः ॥४॥
भवपाशं छिनत्येषः प्रददातात्यात्मनः पदम् । मानसार्चनमात्रेण भक्तिप्रीतो नृकेसरी ॥५॥
स्वर्धपालनं सम्यग्रद्रोहः सर्वजन्तुषु । श्रुत्वा भक्तिः परेशस्य मूलं सन्तोषकारणम् ॥६॥
ज्ञानयोगसहस्त्राद्धि भक्तियोगी विशिष्यते । इति संचिन्त्य संचिन्त्य भक्तिमग्रे कृता बुधैः ॥७॥
संवत्सरोषिते देयामिदं ध्यानं सुधार्मिके । न चाभक्तेन चाशान्तेन चाश्रद्धेन न चानृतौ ॥८॥
अस्थाने हि विनिर्मुक्ता मन्त्राः कृत्यास्तथैव च । तत्र निर्वीर्यता प्राप्य विनिघ्नन्ति प्रयोजनम् ॥९॥
यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्म्नः ॥१०॥
इति श्रीरत्नमालाया श्रौतपद्धतौ ध्यानशतकं नाम चतुर्थः पटलः ॥६॥ श्रीनृसिंह ॥६॥

एवं साङं नृसिंह ध्यात्वा ॥ तदात्मकोहमिति भावयेत् ॥
अथ पुरश्चरणोपास्तिर – भिधीयते ॥
तत्रे प्रथमस्तावस्त्पुष्पांञ्जलीमन्त्राः ॥
तन्मंत्रैर्महाचक्रं वर्त्तिनो ब्रह्यादि द्वात्रिंशद्व्यू देवतान्मूलं व्यूहं
चाष्टचत्वारिंशन्मन्त्रैः प्रत्येकं मानसकुसुमाञ्जलिनोपासीत ॥ तथा हि ॥
ॐ उं ॐ ॐ नमो भगवते ब्रह्मणे श्रीनृसिहाय नमः ॥ पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॥ एवं सर्वत्र ॥
ॐ ग्रं ॐ ॐ नमो भगवते विष्णवे श्रीनृसिंहाय पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॥
ॐ वीं ॐ ॐ नमो भगवते महेश्वराय श्रीनृसिंहाय पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॥
ॐ रं ॐ ॐ नमो भगवते पुरुषाय श्रीनृसिंहाय पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॥
ॐ मं ॐ ॐ नमो भगवते ईश्वराय श्रीनृसिंहाय पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॥
ॐ हां ॐ ॐ नमो भगवते सरस्वत्यै श्रीनृसिंहाय पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॥
ॐ बिं ॐ ॐ नमो भगवते श्रीयै श्रीनृसिंहाय पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॥
ॐ ष्णुं ॐ ॐ नमो भगवते गौर्यै श्रीनृसिंहाय पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॥
ॐ ज्वं ॐ ॐ नमो भगवते प्रकृत्यै श्रीनृसिंहाय पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॥
ॐ लं ॐ ॐ नमो भगवते विद्यायै श्रीनृसिंहाय पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॥
ॐ तं ॐ ॐ नमो भगवते ॐ काराय श्रीनृसिंहाय पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॥
ॐ सं ॐ ॐ नमो भगवते चतुसृभ्योर्धमात्राभ्यः श्रीनृसिंहाय पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॥
ॐ तों ॐ ॐ नमो भगवते पञ्चभ्यो अग्निभ्यः श्रीनृसिंहाय पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॥
ॐ मुं ॐ ॐ नमो भगवते सप्तभ्यो व्याह्यतिभ्यः श्रीनृसिंहाय पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॥
ॐ खं ॐ ॐ नमो भगवते अष्टभ्यो लोकपालेभ्यः श्रीनृसिंहाय पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॥
ॐ नृं ॐ ॐ नमो भगवते अष्टभ्यो वसुभ्यः श्रीनृसिंहाय पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॥
ॐ सिं ॐ ॐ नमो भगवते रुद्रेभ्यः श्रीनृसिंहाय पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॥
ॐ हं ॐ ॐ नमो भगवते आदित्येभ्यः श्रीनृसिंहाय पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॥
ॐ भीं ॐ ॐ नमो भगवते अष्टभ्यो ग्रहेभ्यः श्रीनृसिंहाय पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॥
ॐ षं ॐ ॐ नमो भगवते पंचभ्यो महाभूतेभ्यः श्रीनृसिंहाय पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॥
ॐ णं ॐ ॐ नमो भगवते कालाय श्रीनृसिंहाय पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॥
ॐ भं ॐ ॐ नमो भगवते मनवे श्रीनृसिंहाय पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॥
ॐ द्रं ॐ ॐ नमो भगवते मृत्युवे श्रीनृसिंहाय पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॥
ॐ मृं ॐ ॐ नमो भगवते यमाय श्रीनृसिंहाय पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॥
ॐ त्युं ॐ ॐ नमो भगवते अन्तकाय श्रीनृसिंहाय पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॥
ॐ मृं ॐ ॐ नमो भगवते प्राणाय श्रीनृसिंहाय पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॥
ॐ त्युं ॐ ॐ नमो भगवते सूर्याय श्रीनृसिंहाय पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॥
ॐ नं ॐ ॐ नमो भगवते सोमाय श्रीनृसिंहाय पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॥
ॐ मां ॐ ॐ नमो भगवते विराट्‌ पुरुषाय श्रीनृसिंहाय पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॥
ॐ म्यं ॐ ॐ नमो भगवते जीवाय श्रीनृसिंहाय नमः पुष्पाजलिं समर्पयामि ॥
ॐ हं ॐ ॐ नमो भगवते सर्वस्मै श्रीनृसिंहाय नमः पुष्पाजलिं समर्पयामि ॥

अथ मूलव्यूहे ॥
ॐ इं हं उग्राय श्रीनृसिंहाय पुष्पाजलिं समर्पयामि ॥
ॐ ईं हं वीराय श्रीनृसिंहाय पुष्पाजलिं समर्पयामि ॥
ॐ इं हं महाविष्णवे श्रीनृसिंहाय पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॥
ॐ इं हं ज्वलन्ते श्रीनृसिंहाय पुष्पाजलिं समर्पयामि ॥
ॐ इं हं सर्वतोमुखाय श्रीनृसिंहाय पुष्पाजलिं समर्पयामि ॥
ॐ इं हं भद्राय श्रीनृसिंहाय पुष्पाजलिं समर्पयामि ॥
ॐ इं हं मृत्युमृत्यवे श्रीनृसिंहाय पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॥
ॐ इं हं नमस्कार्याय श्रीनृसिंहाय पुष्पाजलिं समर्पयामि ॥
ॐ इं हं आत्मने श्रीनृसिंहाय नमः पुष्पाजलिं समर्पयामि ॥
इति पदानि॥

अथ पादाः ॥ ॐ इं हं उग्र – विष्णूम हं इं ॐ श्रीनृसिंहाय पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॥
ॐ इं हं ज्वलन्तं – मुखम् हं इं ॐ श्रीनृसिंहाय पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॥
ॐ इं हं नृसिंह – भद्रं हं इं ॐ श्रीनृसिंहाय पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॥
ॐ इं हं मृत्युं – म्यहं हं हं ईं ॐ श्रीनृसिंहाय पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॥
इति पदोपास्ति ॥
ॐ इं हं उग्रं – खं ॥ नृसिंह – म्यहं हं हं इं ॐ श्रीनृसिंहाय पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॥ एवं व्यूहद्वये च पुष्पाञ्जलिं प्रकल्पयेत् ॥

अथ उत्तरतापिनियोक्त मन्त्रैः मूलव्यूहे मालात्रयं समर्पयेत् ॥
ॐ अं हं सात्मकाय अपामन्गेस्तेजसा दीप्यमानः स नो मृत्योस्त्रायतां नमो ब्रम्हणे विश्वनाभिः ॥
ॐ नमो भगवते नृसिंहात्मने ब्रह्मणे व्यप्ततमाकाराय सर्वसाक्षिणे परमेश्वराय सर्वगताय अद्वयाय व्याततमाय मायिने ॥
तत्सवितुः ऋक् ॥ अं उग्रं अ अं वीरं अ अं महाविष्णुं अ अं ज्वलन्तं अ अं सर्वतोमुखं अ अं नृसिंह अ अं भीषण अ अं भद्रं अ अं मृत्युमृत्युं अ अं नमामि अ अं अहं अ ॥ ॐ तत्सन्नमो ब्रह्मणे तत्सत् ॐ नमः ॥
ॐ नमो अजराय अमराय अमृताय अभयाय अशोकाय अमोहाय अनशनाय अपिपासाय अद्वैताय ॐ ह्रीं हंसः सोहं स्वाहा अं सर्वप्रकाशकाय कृत्रिमपूर्णाहंकाराय सर्वाय सर्वान्तराय सर्वात्मने अद्वयाय प्रकाशप्रकाशकाय ॐ नमो ब्रह्मणे अं नमः सर्वसंहर्त्रे सततमहिम्ने ॥
अं ह उग्रं वीरं – म्यहं ॥ ॐ ॐ नम इति अनेनोङ्कामन्त्रेण देवस्य वामबाहुमूले विचित्रिमन्त्ररचिताम विचित्रमालां प्रयच्छेत् ॥१॥
ॐ उं उग्रं वीरं – म्यहम् ॥
ॐ नमो भगवे नृसिंहात्मने ब्रह्मणे विष्णवे सर्वोत्कृष्टमोंकाराय परमार्थसत्यस्वरुपाय स्वप्रकाशाय असङाय अनन्यदर्शिने अद्वयाय उत्कृष्टाय ॥ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि ॥ तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॥ उं उग्रं उ । उं वीरं उ । उं महाविष्णुं उ । उ ज्वलन्तं उ । उं सर्वतोमुखं उ । उं नृसिंह उ । उं भीषणं उ । उं भद्रं उ । उं मृत्युमृत्युं उ । उं नमामि उ । उं अहं उ ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः ॥
उं उत्कृष्टाय उदुत्पादकाय उदुत्प्रवेष्ट्रे उत्थापायित्रे उद्रष्ट्रे उत्कर्जे उत्पथवारकाय उद्वसनाय उदुद्‌भ्रान्तकाय उदुत्तीर्णाविकृत्तये ॥
ॐ नमो नारायणाय उं सर्वनिर्णायकाय अकृत्रिमपूर्णोन्मेषोकाराय ॥
ॐ नमो विष्णवे उं नमः सर्व विचिकित्सानिरासकपूर्णॊन्येषमहिम्ने हरिः ॥ उग्रं वीरं – हं ॥
उं ॐ नम इति अनेनोंकारमन्त्रेण भगवतः कण्ठे आपादलम्बिनीं मालां दद्यात् ॥२॥
ॐ त्र्यम्बकं ऋक् ॥
ॐ नमो भगवते नृसिंहात्मने परब्रह्मणे देवाय रुद्राय महाविभूतिमर्कराय महात्मने
अभिन्नरुपाय स्वप्रकाशाय प्रत्यक्ब्रह्मणे व्याप्ततमाय उत्कृष्टतमाय सर्वप्रत्यक्रमाय सर्वज्ञाय महामायाविभूतये ॥ तत्पुरुषाय विद्महे ऋक् ॥ मं उग्रं मः ॥
मं वीरं मः । मं महाविष्णुं मः । मं ज्वलन्तं मः । मं सर्वतोमुखं मः । मं नृसिंह मः । मं भीषणं मः । मं भद्रं मः । मं मृत्युमृत्युं मः । मं नमामि मः । मं अहं मः ॥ ॐ र्हीं ह्रौं नमः शिवाय हंसः सोहं ॐ नमो भगवते महसेमानाय मुक्ताय महादेवाय महेश्वराय महासते महाचित्ते महानंदाय महाप्रभवे ॐ र्हींृ ह्रौं नमः शिवाय मं सर्वमहते ब्रह्ममलंकाराय सर्वजगन्मया सच्चिदानन्दरुपाय वाङमनोगोचरातीताय आनन्दानुभवस्वरुपाय अंत्यप्रकाशाय ॥
ॐ नमः शिवाय मं नमः सर्वमनोद्रष्ट्रे सर्वनिर्वाहकाय सर्वप्रत्यूहकाय सर्वसम्पीडकाय सर्व संज्वालकाय सर्वभक्षकाय स्वात्मरुपदात्रेत्युग्रायातिवीरायातिमहाविष्णवेतिज्वलतेति सर्वतोमुखायाति नृसिंहायाति भीषणायाति भद्रायाति मृत्युमृत्यवेति नमामि नेत्यंहंकराय स्वमहिमस्थाय हरः ॥ उग्रं – हम् ॥ मं ॐ नम इति अनेन मकारमन्त्रेण भगवतो दक्षिनबाहुमूले मालां प्रयच्छेत् ॥३॥
इति मूलव्यूहे मालात्रयं समर्प्य द्वात्रिंशन्नमस्कारमन्त्राः ॥ तथा हि ॥ ॐ इं हं उग्रं श्रीनृसिंह नमाम्यहम् ॥ ॐ इं हं वीरं श्रीनृसिंह नमाम्यहम् ॥ ॐ इं हं महाविष्णुं श्रीनृसिंहं नमाम्यहम् ॥ ॐ इं हं ज्वलन्तं श्रीरनृसिंह नमाम्यहम् ॥ ॐ इं हं सर्वतोमुखं श्रीनृसिंहं नमाम्यहम् ॥ ॐ इं हं नृसिंह नमाम्यहम् ॥ ॐ इं हं भीषणं श्रीनृसिंहं नमाम्यहम् ॥ ॐ इं हं भद्रं श्रीनृसिंहं नमाम्यहम् ॥ ॐ इं हं मृत्युमृत्युं श्रीनृसिंह नमाम्यहम् ॥ ॐ इं हं नमामि श्रीनृसिंह नमाम्यहम् ॥ ॐ इं हं अहं श्रीनृसिंह नमाम्यहम् ॥……………
21 सामानुष्ठानः – मंत्र ८
मंत्र८
अथ पाद ॥ ॐ इं हं उग्रं – ष्णुं – श्रीनृसिंहं नमाम्यहम् ॥
ॐ इं हं ज्वलन्तं – खं श्रीनृसिंहं नमाम्यहम् ॥ ॐ इं हं नृसिंह – द्रं श्रीनृसिंह नमाम्यहम् ॥
ॐ इं हं मृत्यु – अहम् श्रीनृसिंहं नमाम्यहम् ॥
अथ समग्रम् । ॐ इं हं उग्रं – म्यहं हं इं ॐ श्रीनृसिंहं नमाम्यहम् ॥
इति षोडश ॥
एवं ब्रह्मादि द्वात्रिशं – द‌व्यूहात्मकं षोडश नमस्कारः ॥ यथा ॥
ॐ इं हं उग्रं ॐ ब्रह्मादि द्वत्रिशंद्व्यू हात्मकं श्रीनृसिंहाय नमः ॥ एवं सर्वत्र ॥
ॐ इं हं वीरं ॐ ब्रह्मादि द्रात्रिश ॥ ॐ इं हं ज्वलन्त ॐ ब्रह्मादि. ॥ ॐ इं हं सर्वतोमुखं ॐ ब्रह्मादि. ॥
ॐ इं हं भद्रं ॐ ब्रह्मादि द्वा, ॥ ॐ इं हं मृत्युमृत्युं ॐ ब्रह्मादि ॥ ॐ इं हं नमामि ॐ ब्रह्मादि द्वा. ॥
ॐ इं हं अहं ॐ ब्रह्मादि द्वात्रिंशव्यूहात्मकं श्रीनृसिंहाय नमामि ॥
इति पादोस्ति ॥
ॐ इं हं उग्रं ष्णुं ॐ ब्रह्मादि ॥ ॐ इं हं ज्वलं – खं ॐ ब्रह्मादि ॥ ॐ इं हं नृसिं – द्रं ॐ ब्रह्मादि ॥
ॐ इं हं मृत्यु – ह्म ॐ ब्रह्मादि ॥ इति पोसोपास्ति ॥
ॐ इं हं उग्रं – हं इं ॐ ॐ ब्रह्मादि द्वात्रिंशद्‌व्यूहात्मकं श्रीनृसिंहं नमाम्यहम‍ ॥
इति द्वात्रिंशन्नमस्कारमन्त्राः ॥

अथ पंचव्यूह अविलंबेन श्रीनृसिंहसाक्षात्कारिणी श्रौतस्तुती विदधीत ॥ ईशानादि दिग्दलक्रमेण ॥ तथा हि ॥
यो वैत्यादि द्वात्रिंशन्मंत्राणां ब्रह्मा ऋषिः ॥ नाना छंदासि ॥ श्रीनृसिंहो देवता ॥ श्रीनृसिंहप्रीत्यै स्तवने विनियोगः ॥
ॐ उं ॐ ॐ यो वै नृसिंहोदेवो भगवान्यश्च ब्रह्मा तस्मै वै नमोनमः ॥
ॐ ग्रं ॐ ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्यश्च विष्णुस्तमै वै नमोनमः ॥
ॐ विं ॐ ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्यश्च महेश्वरस्तमै वै नमोनमः ॥
ॐ रं ॐ ॐ यो वै नृसिंहो देव भगवान यश्च पुरुषतस्मै वै नमोनमः ॥
ॐ मं ॐ ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्यश्च विश्वेश्वरस्तस्मै वै नमोनमः ॥
ॐ हां ॐ ॐ यो वै भगवान्या सरस्वती तस्मै वै नमोनमः ॥
ॐ विं ॐ ॐ यो वै नृ. – न्या श्रीस्तस्मै, – ॥
ॐ ष्णुं ॐ ॐ यो वै नृ. न्या गौरी तस्मै ॥
ॐ ज्वं ॐ ॐ यो वै – न या प्रकृतिस्तस्मै ॥
ॐ लं ॐ ॐ यो वै नृ, – न् या विद्यास्तस्मै वै ॥
ॐ तं ॐ ॐ यो वै नृ – न् या विद्यास्तस्मै वै ॥
ॐ तं ॐ ॐ यो वे नृ – न् यश्च ओंकारस्तस्मै वै नमोनमः ॥
ॐ सं ॐ ॐ यो वै नृ. – न् याः चतुस्त्रौर्धमात्रास्तस्मै वै. ॥
ॐ र्वं ॐ ॐ यो वै नृ. – न् ये वेदाः साङा सशाखाः तस्मै वै – ॥
ॐ तों ॐ ॐ यो वै नृ. – न् ये च पंचाग्नयस्तस्मै ॥
ॐ मुं ॐ ॐ यो वै नृ. – न् याः सप्तव्याह्रतयस्तस्मै ॥
ॐ खं ॐ ॐ यो वै नृ. – न् ये चाष्टौ लोकपालाः तस्मै – ॥
ॐ नृ ॐ ॐ यो वै नृ. – न् ये चाष्टौ वसवस्तस्मै – ॥
ॐ सिं ॐ ॐ यो वै नृ. – न् ये च रुद्रास्तस्मै वै नमोनमः ॥
ॐ हं ॐ ॐ यो वै नृ. – न् ये चादित्यास्तस्मै ॥
ॐ भीं ॐ ॐ यो वै नृ. – न् ये चाष्ट्ॐ ग्रहास्तस्मै ॥
ॐ षं ॐ ॐ यो वै नृ. – न् यानि पंचमहाभूतानितस्मै – ॥
ॐ णं यो वै नृ. – न् यश्च कालस्तस्मै- ॥
ॐ त्युं ॐ ॐ यो वै नृ. – न् यश्च आंतकस्तस्मै ॥
ॐ मृं ॐ ॐ यो वै नृ. – न् यश्च विराट्‌ पुरुषस्तस्मै ॥
ॐ म्यं ॐ ॐ यो वै नृ. – न् यश्च जीवस्तस्मै ॥
ॐ हं ॐ ॐ यो वे नृसिंहो देवो भगवान्यश्च सर्व्म तस्मै वै नमोनमः ॥
अस्यास्तुर्माहात्म्यं भगवान् श्रीनृसिंहैकवेद्यम् ॥ सुक्रुत्पुरश्चरणो महाविष्णुर्भवति महाविष्णु र्भवतीति द्विरावृत्यां श्रुतिः ॥
अथाभेदस्य प्रतिपत्तये सच्चिदानंदानंतात्मपदपूर्वा स्तुतिमन्त्रा ॥ तच्चेत्थम् ॥
ॐ उग्रं सच्चिदानंदपूर्णं प्रत्यक् सदात्मानं नृसिंह परमात्मानं पर ब्रह्माहं नमामि ॥
ॐ वीरं सच्चिदानंदपूर्ण प्रत्यक्सदात्मानं नृसिंह परमात्मानं परं ब्रह्माहं नमामि ॥
ॐ महाविष्णुं सच्चिदानंदपूर्णं प्रत्यक्सदात्मानं नृसिंह परमात्मानं परं ब्रह्माहं नमामि ॥
ॐ ज्वलन्तं सच्चिदनंद प्रत्यानचिंदा – ॥
ॐ सर्वतोमुखं सच्चिदानंद – ॐ नृसिंह सच्चिदानंद – ॥
ॐ भीषणं सच्चिदानंद – ॥ ॐ भद्र सच्चिदनंद ॥
ॐ मृत्युमृत्युं सच्चिदानंदपूर्ण प्रत्यक्सदात्मानं नृसिंह परमात्मानं परं ब्रह्माहं नमामि ॥
इति सन्मत्रनवकम् ॥

अर्थाचन्नवकम्
ॐ उग्रं सच्चिदानंद – प्रत्यक् चिदात्मानं नृसिंह परमात्मानं परं ब्रह्माहं नमामि ॥
ॐ वीरं सच्चिदानंद – प्रत्यक् चिदात्मान – ॥
ॐ महाविष्णु सच्चिदानंद – प्रत्यक् चिदात्मानं – ॥
ॐ ज्वलंतं सच्चिदा – प्रत्यक् चिदा. ॥ ॐ सर्वतामुखं सच्चिदा – ॥
ॐ नृसिंह सच्चिदा – ॥
ॐ भीषणं सच्चिदा – ॥ ॐ भद्रं सच्चिदानंद – ॥
ॐ मृत्युमृत्युं सच्चिदानंदपूर्णं प्रत्यक् चिदात्मानं नृसिंह परमात्मानं परं ब्रह्माहं नमामि ॥
इति चिन्ममन्त्रनवकम् ॥
अथानदमन्त्रवकम् ॥ ॐ उग्रं सच्चिदानंदपूर्णं प्रत्यकानंदात्मानं नृसिंह परमात्मानं पर ब्रह्माहं नमामीति प्रतिपदं पठेत् ॥
वीरं २ महाविष्णु ३ ज्वलन्तं ४ सर्वतोमुखं ५ नृसिंह ६ भीषणं ७ भद्रं ८ मृत्युमृत्युं ९ इत्यानंदभन्त्रनवकम् ॥……………
22 सामानुष्ठानः – मंत्र ९
मंत्र ९
अथानंतमन्त्रनवकम् ॥
ॐ उग्रं सच्चिदानंदपूर्णं प्रत्यगानंत्मानं नृसिंह परमात्मानं परं ब्रह्माहं नमामि ॥
इति प्रतिपदं पठेत् ॥
एवं सर्वत्र ॥ वीरं २ महाविष्णुं ३ ज्वलन्तं ४ सर्वतोमुखं ५ नृसिंह ६ भीषणं ७ भद्रं ८ मृत्युमृत्युं ९ इत्यानंतमन्त्रनवकम् ॥
अथात्ममन्त्रनवकम् ॥
ॐ उग्रं सच्चिदानंदपूर्ण प्रत्यगात्मानं नृसिंह परमात्मानं परं ब्रह्माहं नमामि ॥
इति प्रतिपदं पठेत् ॥ वीरं २ महाविष्णुं ३ ज्वलन्तं ४ सर्वतामुख ५ नृसिंह ६ भीषणं ७ भद्रं ८ मृत्युमृत्युं ९ ॥
इत्यात्ममन्त्रनवकं ॥ इति पंचचत्वारिशत् स्तुतिमन्त्राः ॥

एवं श्रीनृसिंहमहरहस्तुवीत ॥
अथाशक्तपक्षे ॥
ॐ इं हं उग्रं हं हं इं ॐ सच्चिदानदपूर्ण प्रत्यक्सच्चिदानंदानंतात्मानं श्रीनृसिंह परमात्मानं परं ब्रह्माहं नमामि ॥
इत्येवमग्रेण च एवं सच्चिदानंदानंतात्मपदैर्मूलन्त्रस्य एकादशभिः पदैः चतुर्भिः पादैः समग्रेण च एवं षोडशस्तुतिमन्त्राः ॥
एवं देवमहरहस्तुवीत ॥ इति पुरश्चरणोपासना ॥
अनया पुरश्चरणोपासनया श्रीनृसिंह संतुष्टमभिमुखीकृत्य ॥
अथ प्रधानोपासनामारभेत् ॥ पूर्ववत् ॐ इं हं उग्रं श्रीनृसिंह नमाम्यहं ॥
एवं प्रणवशक्तिबीजपूर्वकं वीरादि दशपदैश्चतुर्भिः पादैः समग्रेण च षोडश नमस्कारन्विधाय ॥
आपादतलमून्ध्य्रन्त श्रीनृसिंहं मानस्तोषं ध्यात्वा ॥ पूजापरः सरमासनाद्युपच्चारान्मन्सा व्यहूद्वयाय प्रकल्पयेत् ॥

ब्रह्मंकंदसमुद्बतं ज्ञानानलसमान्वितम् । ऐश्वर्याष्टदलोपेतं परं वैराग्यकर्णिकम् ॥१॥
तस्मिन्पीठे चिदात्मानं श्रीनृसिंहं स्वरुपिणम् । पंचवर्णात्मकाशक्ति विद्वांसैः समुदाह्रत. ॥२॥
नादरुप शिवे षष्ठे संह्रत्यात्मानुचिंतनम‍ । उभयोरैक्यचिंता च तभ्दवांतकमांतरम ॥३॥
मानसार्चितैर्द्रव्यैश्चंदमाद्यैर्मनोहरैः । अर्चयेद्देवदेवेशमांतंरं तद्वितीयकम् ॥४॥
आंतरं द्विविधं प्रोक्तं न्यासानामिह योग्नाम् ॥ अन्येषां तु समाख्यातं बाह्यमाभ्यंतरं खलु ॥५॥
मानसैः कुसुमैरर्चा सात्विकी सा शुभा मता । अनिर्माल्या पराशुत्वात् मोक्षदा सिद्धिदा शुभा ॥६॥
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन मानसं यजनं ध्रुवम् । आदावेव प्रकर्तव्यं पश्जाद्‌द्रव्यैः सुविस्तरः ॥७॥
तच्चेत्थं ॥

परमेश्वराय पंचोपचारान्कुर्यात् ॥
लं पृथिव्यात्मने गंधतन्मात्राय प्रकृत्यानंदात्मने घ्राणें – द्रियात्मने श्रीनृसिंहाय गंधं कल्पयामि ॥
हं आकाशात्मने शब्दतन्मात्राय प्रकृत्यानंदात्मने श्रोंत्रेंद्रियात्मने श्रीनृसिंहाय पुष्पं कल्पयामि ॥
यं वायव्यात्मने स्पर्शतन्मात्राय प्रकृत्यानंदात्मने त्वगिंद्रियात्मने श्रीनृसिंहाय धूपं कल्पयामि ॥
रं अग्न्यात्मने रुपतन्मात्राय प्रकृत्यानंदात्मने चक्षुरिंद्रयात्मने श्रीनृसिंहाय दीपं कल्पयामि ॥
वं जलात्मने रसतन्मात्राय प्रकृत्यानंदात्मने रसनेंद्रियात्मने श्रीनृसिंहाय षड्र्सोपेतं नैवेद्यं कल्पयामि ॥
अनया पूजया श्रीनृसिंहः प्रीयतम् ॥ एवं पंचोपचारान्विधाय होमं कुर्यात् ॥
आधारकुंडे चिदग्नो प्रणग्नौ प्रणवदीप्ते एकवारोच्चारणेन स्वाहांतेन प्रणवेन सहप्रपंचेन जुहुयात् ॥
ॐ प्रपंचाय स्वाहा ॥ इत्यांतरं होमं विधाय ॥ मनसैव प्रदक्षिणीकृत्य दंडवन्नमस्कृत्वा प्रार्थयेत् ॥
साधु वासाधु वा कर्म यद्याचरितं मया ॥ तत्सत्वेन गृहाणात्र कृपया जगदीश्वर ॥१॥
पूजाहोमादिकं देव यत्कृतं त्वदनग्रहात् । तेन सत्कर्मणा देव प्रीतो भव जगत्पते ॥२॥
श्रीनृसिंहाय शांताय सगणायादिहेतवे ॥ निवेदयामि त्वात्मानं त्वं गतिः परमेश्वर ॥३॥
इत्यात्मानं तेजोमयं श्वासमार्गेणागतं चुलुकोदकेन साक्षस पुष्पेण देवस्य दक्षिणहस्ते निवेदयेत् ॥
सर्वमात्मीयमात्मानं च देवाय समर्प्य ॥
स्वयं सर्वकारणमहाविष्णुरुपेण पूर्णसच्चिदानंदब्रह्मरुपेण वा कियंतं कालमवतिष्ठेत् ॥
अच्युतोहमनंतोहं गोविदोहमहं हरिः ॥ आनंदोहमशेषोहमजोहममृतोस्म्यहम् ॥१॥
नित्योहं निर्विकल्पोहं निराकारोहमद्वयः ॥ सच्चिदानंदपूर्णाहं नित्यमुक्तः स्वभाववान् ॥२॥
अक्षरोहमचिंत्योहमक्ष्योहमदोषभाक् । ब्रह्यैवाहं न संसारी मुक्तेहमिति भावयेत् ॥३॥
इत्यात्मानं परिभाव्य ॥ सिंहमुखमुद्रामभिमुखीकृत्य द्वात्रिशंन्मुद्राः प्रदर्शयेत् ॥
अंजलि १ र्वदनं २ मुष्टिः ३ प्रधानं च ४ चपेटिका ५ तर्जन्यास्फोटनं तद्वत् ६ शंख ७ चक्र ८ गदा ९ अक १० पाशां ११ कुशौ च १२ मुसलं १३ खङ १४ चर्म १५ सुशाङारक १६ इषु १७ श्च्चात्रं च १८ वक्त्रं च १९ दंष्ट्रा २० श्रीवत्स २१ कौस्तुभं २२ लक्ष्मी २३ र्योनि २४ स्तथ्रा धेनु २५ र्वरदा २६ भयहस्तकौ २७ कर्णौ च २८ केसरं चैव २९ वनमाला ३० खगेश्वरः ३१ उपसंहार मुद्रां च ३२ द्वात्रिंशत्प्रिकीर्तिताः ॥
इति मुद्राः प्रदर्श्य ॥

॥ अथ सिंहमुद्रालक्षणं ॥
जानुमध्यगतौ कृत्वा चुबुकोष्ठौ समावृतौ ॥
हस्तौ तु भूमिसंलग्नौ कंपमानः पुनः मुनः ॥ मुखं विवृत्तकं कुर्याल्ललजिह्रा सुलेहिहा ॥
एषा मुद्रा नारसिंही प्रधाने परिकीर्तिता ॥
ततः पूर्ववत् द्विंस्वरमानुष्टुभं सांगं गीत्वा सपरिकरभूर्लोकाधात्मकोहमिति भावयित्वा ॥
मन्त्रार्थं स्मरन्मंन्त्रदेवतात्मनैक्यं संभाव्य चातुस्वरं गायेत् ॥ तद्यथा ॥
प्रथमं प्रणवसाम ॥
तत्र मात्रद्वयं मिलितं अंगुष्ठेन तर्जनीमध्यपर्वस्पर्शं कृत्वा ततो मध्य्मा ततो अनामिकात्ततः कनिष्टिकामध्यपर्वस्पर्शं कृत्वा ॥
अनुदात्तप्रकर्षेण चतुर्भिः स्वरैश्चतुर्मात्रायुक्तैर्यागेत् ॥ तथैव पुनस्तृतीयमात्राप्रणवश्च द्वयं मिलितं गायेत ॥
इति चतुरावृत्याष्टाक्षरतासंपादनेन प्रणवसाम् ॥
तथैव शक्तिबीजे चतुरावृत्या गायेत् ॥ सर्वत्राप्येवमेव क्रमः ॥ ततः प्रथमपादांगं प्रणवं च गायेत् ॥
द्वितीयपादांग घृणिं च गायेत् ॥ ततस्तृलीयपादांगं यजुर्लक्ष्मी च गायेत् ॥
अत्र चातुःस्वरेण घृणिर्यजुर्लक्ष्म्योरपि गानमित्याचार्यः ॥ एवं चातुस्वरं गीत्वा ॥
त्वं मालेति मालां प्रार्थ्य ॥ मूलमन्त्रस्य यथाशक्ति जपं कृत्वा तद्विगुणं प्रणवं च मौनेन गणयेत् ॥
मौनं च गुरुव्यतिरिक्तेन तेनापि च देवभाषयापृष्टप्रतिवचनादिरुपं वक्तव्यम् ॥
एवं जपं विदधीत पुनः ॐ मालेति मालां प्रार्थ्य ॥
ततः पूर्ववत् द्विस्वरमानुष्टुंभ साङुं गीत्वा स्मार्तरीत्या पंचांगेन विसर्जनं ज्यासं कृत्वा यथोक्तं लक्ष्मीनृसिंह ध्यात्वा ॥
पूर्वत्प्राणानायम्य ॥ गुह्यातिगुह्य गोप्ता त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम् ॥
सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्प्रसादान्नृकेसरीति निवेद्य ॥ यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या ॥
न्यूनं संपूर्णतां याति – ॥
अनेन स्मार्तश्रौतो – पासनांतर्यागेन श्रीलक्ष्मीनृसिंहः प्रीयताम न ममेति देवस्य दक्षिणे हस्ते चुलुकधारया भगवति समर्पयेदिति त्यजेत् ॥
इतः पूर्वं वाक्प्राणदेहबुद्धिधर्माधिकारतः जागृत्स्वप्न सुबुप्त्यावस्थासु मनसा कर्मणा वाचा
हस्ताभ्यां पद्‌भ्यामुदरेण शिशना यदुक्तं यत्कृतं यत्स्मृतं तत्सर्वं ब्रहार्पणं भवतु स्वाहा ॥
मां मदीयं च सर्वं अस्मस्वामिने सम्यगर्पयेत् इति ब्रह्मार्पणं कृत्वा ॥
भद्रं कर्णेभिर्‌ऋक् ॥ स्वस्ति न इंद्रो ऋक् ॥ इति शांति पठित्वा नृसिंहपरो भवेत् ॥ क्
इति श्रीमल्लक्ष्मीनृसिंहानुष्ठाननित्यविधिः समाप्तः ॥
इति श्रीमल्लक्ष्मीनृसिंहार्पणमस्तु ॥ अथ पुरश्चरणाधिकारसिद्ध्यिर्थं द्वात्रिंशत्सहस्त्रं जपेत् ॥
ततः पुश्चरनसिद्ध्यंर्थं द्वात्रिंसदयुतं जपेत् ॥ निग्रहानुग्रहसमर्थो भवति ॥
अथ सदाशिवात्मकं श्रीनृसिंहधयनमुच्यते ॥
ॐ पंचवक्त्रं महाभीमं कालानलसमप्रभं । रुंडमालाधरं रौद्रं कंठहारेण शोभितम् ॥११॥
नागायज्ञोपवीतं च सर्वालंकारभूषितम् । चंद्रमौलिनीलकंठं प्रतिवक्त्रं त्रिनेत्रकम् ॥२॥
भुजैः परिघसंकाशैर्दसह्भिश्चोपसेवितम् । अक्षरसूत्रगदापद्मं शंखं गोक्षीरसन्निभम् ॥३॥
धनुश्च मुसलं चैव तथा चक्रेण मंडितं । खड्‌गं शूलं च बाणं च नृसिंह रुद्ररुपिणम् ॥४॥
इंद्रं गोपकनीलाभं चंद्राभं स्वर्णसन्निभम् । पूर्वादि चोत्तरांतास्यं स्चोर्ध्वास्यं सर्ववर्णकम् ॥५॥
एवं रुपं हरिं ध्यायेत्सर्वसंकष्टगतेपि च । इदं मृत्युहरं ध्यानं स्मरणात् सर्वसिद्धिदम् ॥६॥
इदं सदाशिवात्मकनृसिंहध्यानम् ॥६॥

अथ महाकर्मणि नृसिंह ध्यानमुच्यते ॥
ध्येयो यदा महाकर्म तद्वा षोडशहस्तवान् । नृसिंहः सर्वलोकेशः सर्वाभरणभूषितः ॥१॥
द्वौ विदारणकर्मणौ द्वौ चांत्रोद्धरणौन धृतौ । चक्रशंखधरौ तुद्वौ च बाणाधनुर्धरौ ॥२॥
खड्‌घखेटधरौ द्वौ च द्वौ गदापद्मधारिणौन। पाशांकुशधरौ द्वौ च द्वौ रिपोर्मुकुटार्पितौ ॥३॥
इति षोडशदोदंडमंडितं नृहरिं विभू । ध्यायेन्नीरदनीलाभं उग्रकर्मण्यन्यधीः ॥४॥
ध्येयो महत्तमे कार्ये षोडशद्वय- हस्तवान् । नृहरिः सर्वभूताद्यः सर्वासिद्धिकरः प्रभुः ॥५॥
दक्षिणे चक्रपद्मे च परशुं पाशमेव च । हस्तं च मुसलं चैवमभयं चांकुशं तथा ॥६॥
पट्टिशं भिंडिपालं च खेटमुन्द्ररतो मदान् । वामभागै करैः शंखखड्‌गपाशं च शूलकम् ॥७॥ न्
अग्निं च वरदं शूलं शक्तिं कां च ततःपरं । कार्मुकं रिपोर्जानुमस्तकपीडनं । ततोर्ध्वीकृतहस्ताभ्यां आंत्रमालाधरं हरिम् ॥९॥
अधस्थिताभ्यां बाहुभ्या हिरण्यकविदारणं । प्रियं करं च भक्तानां दैत्यानां च भयंकरम् ॥१०॥
नृसिंह संस्मरेदित्थं महामृत्युभयापहं ॥६॥

अथ रोगविषमृत्युशत्रुभयहरहरिध्यानमुच्यते ॥
सुवर्णाद्याभेसुपर्णे स्थितमतिसुमुखं कोटिपूर्णेदुवक्त्रं विद्युन्माला सटासिंत्रिशिखमयदृशं पीतवस्त्रोरुभूषं । हस्तोद्यच्चक्रशंखाभयधरमालिक्ष्वेडरोगादिमृत्युऊतैर्ध्यानैःर्ध्वसयंतं सुखृतमानिशं श्रीयुतं श्रीनृसिंहम् ॥१॥
इति ध्यानं समाप्तम ॥ श्रीनृसिंह जयजय श्रीनृसिंह ॥ इति श्रीमल्लक्ष्मीनृसिंहार्पणमस्तु ॥६॥
श्रीसामराजलक्ष्मीनृसिंहार्पणमस्तु ॥ नरहरि ॥ ॐ तत् सत् । …………
23…1.…… श्रीनृसिंह कवच
…श्रीनृसिंह कवच
त्रैलोक्य-विजय श्रीनृसिंह कवच
॥ पूर्व-पीठिका : श्री नारद उवाच ॥
इन्द्रादि-देव-वृन्देश ! ईश्वर, जगत्-पते ! महा-विष्णोर्नृसिंहस्य, कवचं ब्रूहि मे प्रभो !
यस्य प्रपठनाद् विद्वांस्त्रैलोक्य-विजयी भवेत् ॥१
॥ श्री प्रजापतिरुवाच ॥
श्रृणु नारद ! वक्ष्यामि, पुत्र-श्रेष्ठ, तपोधन ! कवचं नृसिंहस्य तु, त्रैलोक्य-विजयाभिधम् ॥
यस्य पठनाद् वाग्मी, त्रैलोक्य-विजयी भवेत् । स्रष्टाऽहं जगतां वत्स ! पठनाद् धारणाद् यतः ॥
लक्ष्मीर्जगत्-त्रयं पाति, संहर्ता च महेश्वरः । पठनाद् धारणाद् देवाः बभूवुश्च दिगीश्वराः ॥
ब्रह्म-मन्त्र-मयं वक्ष्ये, भ्रान्त्यादि-विनिवारकं । यस्य प्रसादाद् दुर्वासास्त्रैलोक्य-विजयी भवेत् ॥
पठनाद् धारणाद् यस्य, शास्ता च क्रोध-भैरवः ॥
त्रैलोक्य-विजयस्यास्य, कवचस्य प्रजापतिः । ऋषिश्छन्दश्च गायत्री, नृसिंहो देवता विभुः ।
क्ष्रौं वीजं, हुं शक्तिः, फट् कीलकं, ममाभीष्ट-सिद्धयर्थे जपे विनियोगः ॥
॥ मूल-पाठ ॥
विनियोगः- ॐ अस्य त्रैलोक्य-विजय-नाम श्रीनृसिंह-कवचस्य श्रीप्रजापतिः ऋषिः, गायत्री छन्दः, श्रीनृसिंहः देवता, क्ष्रौं वीजं, हुं शक्तिः, फट् कीलकं ममाभीष्ट सिद्धयर्थे जपे विनियोगः ।
ऋष्यादि-न्यासः- श्रीप्रजापति-ऋषये नमः शिरसि, गायत्री-छन्दसे नमः मुखे, श्रीनृसिंह-देवतायै नमः हृदि, क्ष्रौं वीजाय नमः गुह्ये, हुं शक्तये नमः नाभौ, फट् कीलकाय नमः पादयोः ममाभीष्ट सिद्धयर्थे जपे विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे ।
ॐ उग्र-वीरं महा-विष्णुं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् । नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्यु-मृत्युं नमाम्यहम् ॥१॥
क्ष्रौं वीजं मे शिरः पातु, चन्द्र-वर्णो महा-मनुः । कण्ठं पातु ध्रुवं क्ष्रौं हृद्, भगवते चक्षुषी मे ।
नरसिंहाय च ज्वाला-मालिने पातु कर्णकम् ॥२॥
दीप्त-दंष्ट्राय च तथाऽग्नि-नेत्राय च नासिकां । सर्व-रक्षोघ्नाय तथा, सर्व-भूत-हिताय च ॥३॥
सर्व-ज्वर-विनाशाय, दह-दह पद-द्वयम् । रक्ष-रक्ष वर्म-मन्त्रः, स्वाहा पातु मुखं मम ॥४॥
ॐ रामचन्द्राय नमः, पातु च हृदयं मम । क्लीं पायात् पार्श्व-युग्मं च, तारो नमः पदं ततः ॥५॥
नारायणाय नाभिं च, आं ह्रीं क्रों क्ष्रौं चैव हुं फट् । षडक्षरः कटिं पातु, ॐ नमो भगवतेऽयम् ॥६॥
वासुदेवाय च पृष्ठं, क्लीं कृष्णाय ऊरु-द्वयं । क्लीं कृष्णाय सदा पातु, जानुनी च मनूत्तमः ॥७॥
क्लीं ग्लौं क्लीं श्यामलाङ्गाय नमः पायात् पद-द्वयं । क्ष्रौं नृसिंहाय क्ष्रौं चैव, सर्वाङ्गे मे सदाऽवतु ॥८॥
॥ फल-श्रुति ॥
इति ते कथितं वत्स ! सर्व-मन्त्रौघ-विग्रहं । तव स्नेहान्मया ख्यातं, प्रवक्तव्यं न कस्यचित् ॥
गुरु-पूजां विधायाथ, गृह्णीयात् कवचं ततः । सर्व-पुण्य-युतो भूत्वा, सर्व-सिद्धि-युतो भवेत् ॥
शतमष्टोत्तरं चास्य, पुरश्चर्या-विधिः स्मृता । हवनादीन् दशांशेन, कृत्वा साधक-सत्तमः ॥
ततस्तु सिद्ध-कवचः, पुण्यात्मा मदनोपमः । स्पर्द्धामूद्धूय भवने, लक्ष्मीर्वाणि वसेत ततः ॥
पुष्पाञ्जल्यष्टकं दत्त्वा, मूलेनैव पठेत् सकृत् । अपि वर्ष-सहस्राणां, पूजायां फलमाप्नुयात् ॥
भूर्जे विलिख्य गुटिकां, स्वर्णस्थां धारयेद् यदि । कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ, नरसिंहो भवेत् स्वयम् ॥
योषिद्-वाम-भुजे चैव, पुरुषो दक्षिणे-करे । बिभृयात् कवचं पुण्यं, सर्व-सिद्धि-युतो भवेत् ॥
काक-वन्ध्या च या नारी, मृत-वत्सा च या भवेत् । जन्म-वन्ध्या नष्ट-पुत्रा, बहु-पुत्र-वती भवेत् ॥
कवचस्य प्रसादेन, जीवन्मुक्तो भवेन्नरः । त्रैलोक्यं क्षोभयेत् सदा, त्रैलोक्य-विजयी भवेत् ॥
भूत-प्रेत-पिशाचाश्च, राक्षसा दानवाश्च ये । तं दृष्ट्वा प्रपलायन्ते, देशाद् देशान्तरे ध्रुवम् ॥
यस्मिन् गृहे च कवचं, ग्रामे वा यदि तिष्ठति । तद्-देशं तु परित्यज्य, प्रयान्ति ह्यति-दूरतः ॥
॥ इति ब्रह्म-संहितायां त्रैलोक्य-विजयं नाम नृसिंह-कवचम् ॥
‘पूर्व-पीठिका’ और ‘फल-श्रुति’ के अनुसार उक्त ‘श्रीनृसिंह कवच’ का १०८ पाठ करने से इसका ‘पुरश्चरण’ होता है । दशांश अर्थात् ११ पाठ द्वारा ‘हवन’ और एक-एक पाठ द्वारा ‘तर्पण’, ‘मार्जन’ कर एक ब्राह्मण को भोजन कराने से यह ‘कवच-स्तोत्र’ सिद्ध हो जाता है । तब इसका प्रयोग कर विविध प्रकार की कामनाओं की पूर्ति की जा सकती है । कामनाओं का उल्लेख ‘पूर्व-पीठिका’ और ‘फल-श्रुति’ में किया गया है । यहाँ दिये गये ‘यन्त्र’ को भोज-पत्र पर लिखकर ‘ताबीज’ के रुप में कण्ठ़ या भुजा में धारण करने से अनेक कामनाओं की पूर्ति होती है ।

No comments:

Post a Comment

#तंत्र #मंत्र #यंत्र #tantra #mantra #Yantra
यदि आपको वेब्सायट या ब्लॉग बनवानी हो तो हमें WhatsApp 9829026579 करे, आपको हमारी पोस्ट पसंद आई उसके लिए ओर ब्लाँग पर विजिट के लिए धन्यवाद, जय माँ जय बाबा महाकाल जय श्री राधे कृष्णा अलख आदेश 🙏🏻🌹

गुप्त नवरात्रि कब से है और क्या उपाय करें???

मित्रों आप सभी को जय मां बाबा की आशा है कि मां बाबा की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी , मित्रों वेसै तो नवरात्रि साल में चार  बार आती है दो सार...

DMCA.com Protection Status